Календар

Да спасим Иракли: 2ри август, 9.30 пред Минисрески съвет, 16,30 внасяме ИСКАНИЯ в Министерството на околната среда, 18.30 МАСОВА ГРАЖДАНСКА АКЦИЯ!!!

Целият утрешен ден ще бъде под знака на защита на Иракли. Очакваме ви на 2 акции:

Нека бъдем заедно още сутринта на 2ри август, 9.30 пред Министерски съвет, когато на вече традиционното гражданско присъствие по време на ежеседмичните заседания на министрите ще проследим дали наистина Министъра на околната среда и водите ще удължи временната заповед за строителство на Иракли в още една година.

Дори това да се случи, то не е достатъчно. Единствената гаранция за запазването на Иракли в непокътнат вид е защитена местност по българските закони. Предложение за това е внесено в Министерството още юли месец миналата година (вх. № 48-00-483). Ето защо продължаваме акциите в защита на Иракли, докато не сме сигурни, че то ще е защитено.

Втора акция - утре. 2ри август, 16.30 часа, организатор гражданска група Да спасим Иракли. В 16.30 часа се събираме пред сградата на Министертвото на околната среда и водите на площад Славейков (близо до шадраваните).. Тогава ще внесем пълния списък с искания за незабавни действия, които трябва да бъдат предприети. Акцията ще продължи и след работно време: ОЧАКВАМЕ ВИ ЗА МАСОВА ГРАЖДАНСКА АКЦИЯ В 18.30 ЧАСА, пак там, на шадраваниете до Министерството на Славейков. Столична Община е уведомена за събитието.

Продължаваме и акцията със заявленията за достъп до общществена информация! Вижте новината и изтеглете от там заявлението!

Нашите искания:

1. Министърът на околната среда и водите трябва да издаде заповед на основание чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие за забрана за всяка от описаните по-долу дейности, която да бъде публикувана не по-късно от 4 август в Държавен вестник. Заповедта да включва следните забрани:
Забрана за:
- Промяната на начина на трайно ползване на гори, пасища, ливади;
- Застрояване на всички видове земеделски земи и гори;
- Застрояване на земеделски земи и гори със сменен статут с цел застрояване след 31.12.2004 година;
- Разораването и обогатяването с неместни видове и произходи на пасищата и ливадите;
- Плажуването и бивакуването върху бели дюни и сиви дюни;
- Преминаването с всякакъв вид превозни средства през бели дюни, сиви дюни, влажни понижения в дюните, високи влажни средиземноморски треви и западно-понтийски степи (още понто-сарматски);
- Всякакви дейности, водещи до пряко механично увреждане на повърхността на бели, сиви дюни, влажни понижения в дюните, западно-понтийски степи (още понто-сарматски) и морски скали;
- Всякакви човешки дейности в облесени дюни, едногодишни видове върху пясъчни терени
- Изсичането, прочистването на крайречната растителност, коригирането и застрояването на речните легла, корита и брегове и естуарите;
- Застрояване, коригиране и унищожаване естествената растителност по бреговете на крайморските езера - лагуни, еутрофни езера, блата;

2. РИОСВ – Бургас спешно, преди 4 август, да информира община Несебър, че към всички 42 издадени решения по ОВОС следва да се добави нова оценка за съответствието на строежите с НАТУРА 2000 по чл. 31-33 на Закона за биологичното разнообразие. Едва ако има положителна оценка по тази процедура, общината има право да одобрява застроителните планове.

3. Същите мерки да се вземат за опазването на всички НАТУРА 2000 места, включени в подписката за спасяване на Черноморието от 2006 година.

4. Завършване процедурата по обявяване на нова защитена местност "Иракли-Емине", внесена в Министерството на околната среда и водите с вх. № 48-00-483 от 21.07.2006

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF