Календар

СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКЦИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКЦИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕПрироден парк Витоша

Тома Белев - директор на ДПП Витоша

В Дирекцията на Природен парк Витоша постъпи съобщение за организиране на обществено обсъждане на доклад за екологична оценка на Специализиран устройствен план на Туристическа и ски зона Алеко в Природен парк Витоша. Общественото обсъждане се организира от „Витоша ски” АД на 14.07.2009 г. от 10.00 часа в зала 3 на Националната спортна академия.

Предвижданията на плана включват:
• седемкратно увеличаване на площите на ски пистите (от 19.3 ха на 142,8 ха);
• увеличаване площта на подзоната за развитие на ски спорт и туризъм в района на х. Алеко (от 147,6 ха на 224,6 ха);
• изграждане на изкуствен водоем на площ от близо 9 декара на мястото на смърчови гори;
• двойно увеличаване площите на лифтове и влекове и увеличаване на дължината им (от 17 на 21 км).
• изсичане и застрояване на 17 ха гори и 67 ха тревни и скални съобщества, опазвани в рамките на мрежата НАТУРА 2000.

Дирекцията на Природен парк Витоша изпрати свои становища през месец юни т.г. до Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите – София и Столична община с искане да спрат процедурата по екологична оценка на плана, тъй като самото задание на плана предвижда нарушаване на заповедта за обявяване на природния парк, плана му за управление и Общия устройствен план на столицата. Реализацията на плана ще доведе до нарушаване целите на опазване в парка като част от Европейската екологчина мрежа НАТУРА 2000.

Продължаването на тази процедура създава опасност не само от индивидуална наказателна процедура по случая в европейския съд, но може да доведе и до спиране на средствата по европейски програми за проекти в Столична община.

Дирекцията на парка изразява своето становище, че опитът на „Витоша ски” АД с един подробен устройствен план, приет от архитекта на общината да се подменя Общия устройствен план на столичния град (приет от Народното събрание) и Плана за управление на Природен парк Витоша (приет от Министерски съвет), е неприемлив и създава опасен прецедент, засягащ бъдещето на всички защитени територии в България.

За повече информация:
инж. Тома Белев – директор на ПП Витоша 02/980 56 88 и 0 888 100 373

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3286 посещения