Календар

Становище на БДЗП във връзка с изграждането на фотоволтаични централи

Изтегли, DOC, 28 Kb

Становище на БДЗП във връзка с изграждането на фотоволтаични централиДо Министъра на Земеделието и горите
Министерство нa околната среда и водите
Европейска Комисия – Дирекция Земеделие и Дирекция Околна среда

Относно: Възможно разходване на фондове на ЕС за разрушаване и фрагментация на местообитания на застрашени видове и на типове природни местообитания в зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България

БДЗП изразява дълбоката си загриженост от реалната заплаха от унищожаване на важни за птиците местообитания с помощта на европейските фондове и специално тези насочени към селските райони, в следствие изграждане на фотоволтаични паркове в защитени зони от Натура 2000 в България. Апелираме към отговорните институции да спрат този процес преди да е станало твърде късно.

Нова (от пролетта на 2009 г.) възможност за разнообразяването на неземеделските дейности в земеделските райони – Мярка 313 на НПРСР дава възможност за финансиране на проекти за изграждане на фотоволтаични панели в земеделските стопанства. Тази възможност бе използвана по следния начин:

В рамките на последните няколко месеца регистрирахме повишен инвеститорски интерес към тази мярка, което включва в болшинството случаи инвеститори във възобновяеми енергийни източници, а не местни земеделски стопани. Инвеститорите закупуват земята, разделят проектите си на части, като по този начин избягват евентуални процедури по ОВОС. В резултат на това получават множество решения за липса на необходимост от ОВОС и Оценка за съвместимост (ако са в Натура 2000), което им дава възможност трайно да сменят предназнаачението на земята и да кандидатстват за средства по мярка 313. Формално те са следвали процедурите по закон и са получили необходимите разрешителни по ОВОС, но на практика не са оценявани въздействията, кумулативния ефект и последствията за видовете и местообитанията в Натура 2000.

В повечето случаи са закупувани земи, които са с ниска продуктивност за земеделие, но със специален статут на защита в ЕС – пасища и ливади. Тези земи обаче са с висока природна стойност, в Натура 2000 обикновено са ключови местообитания за видовете, предмет на опазване.

Изграждането на фотоволтаици върху пасища и ливади, води до трайната загуба на този вид земеделски земи, което е в разрез със селскостопанскта политика и целите на НПРСР.

От друга страна изграждането им в защитени зони от Натура 2000 води до унищожаване и фрагментация на местообитания на застрашени видове и на типове природни местообитания и по този начин на принципа на кумулативните въздействия води до компрометиране на целите на опазване на Натура 2000. Като пример може да се изложи, че само в периода от юли до октомври са дадени разрешения без ОВОС на 30 проекта за фотоволтаични централи в ЗЗ Сакар (по Директивата за хабитатите и Директивата за птиците), заемащи значителна площ пасища и ливади. Подобна тенденция се наблюдава и в ЗЗ в районо на Бургас, както и в Западна България.

Тъй като цитираните по-горе въздействия са предпоставка за нарушаване на законодателството на Европейския съюз с помощта на публични финансови средства на ЕС, което е непреодолим конфликт, моля в рамките на вашата компетенция да:

Предприемете необходимите действия и да гарантирате, че нито един проект за фотоволтаични електроцентрали в земеделски земи в Натура 2000 зони не е одобрен в рамките на мярка 313 от НСПР;

Предприемете съответните действия за да гарантирате, че средствата по тази мярка ще бъдат насочвани наистина към местните фермери за одобряване на земеделските им стопанства и изграждането на такива системи, за да обслужват самите ферми, като това не изключва зоните от Натура 2000;

Да предприемете необходимите действия за нормативно уреждане на процедурите по ОВОС за фотоволтаични централи и задължителната им оценка, включително оценка за съвместимост в зони от Натура 2000, както и стратегическа екологична оценка на развитието на този сектор преди да се продължи с процеса на издаване на разрешителни;

Да ни информирате за предприетите от Вас действия в най-кратки срокове.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5098 посещения