Календар

Позиция подготвян проект на Решение на Народното събрание на Р България, за налагането на временен мораториум за изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

Позиция подготвян проект на Решение на Народното  събрание на Р България, за налагането на временен мораториум за изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)Позиция на Коалиция от неправителствени природозащитни организации “За Да Остане Природа в България” oтносно подготвян проект на Решение на Народното събрание на Р България, за налагането на временен мораториум за изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

До
Г-н Бойко Борисов, Министър председател на Република България
Г-жа Цецка Цачева, Председател на Народното събрание на Република България
Г-жа Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Г-н Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Г-н Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Парламентарна комисия по околна среда и води
Копие до
Парламентарни групи на 41 Народно събрание

ПОЗИЦИЯ

на Коалиция от неправителствени природозащитни организации “За Да Остане Природа в България”

Относно подготвян проект на Решение на Народното събрание на Р България, за налагането на временен мораториум за изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Природозащитните организации от Коалиция “За Да Остане Природа в България” сме съгласни с тази позиция и подкрепяме действията на Министерството на околната среда и водите в тази насока защото:

1. През последните години станахме свидетели на бързо развитие на изграждането на ВЕИ в защитените територии и зони. Проектите са разглеждаха „на парче“ без да се оценява тяхния кумулативен ефект върху екосистемите. Това доведе до нарушаване на европейското и националното законодателство, както и до стартирането на няколко наказателни процедури в тази област от страна на ЕК. Необходимо е тази практика да бъде ограничена с цел постигането на общoевропейската цел за спиране загубата на биологично разнообразие в страните членки до 2010 г.

2. Последните български правителства позволиха почти цялостно застрояване на повечето български реки с МВЕЦ-ве. Това води до неизпълнение на задълженията на Р. България по рамковата директива за водите. Ако не бъдат предприети бързи действия с конкретни спешни мерки, следващите наказателни процедури предстоят именно в тази област.

3. Има бум на изграждането на ВЕИ в горските територии. Това се случва основно заради по-ниската им себестойност, в която засега не се отчитат техните екологични функции, както и допълнителните приходи и стойността на услугите, които горите осигуряват.

4. Изграждането на ВЕИ, в земеделските земи е друга голяма заплаха, като към момента все повече земеделски стопани са подтикнати или насилени да продават своята земя. Това на практика е обвързано с намаляване на доходите от земеделието и загуба на много ценни земи, които имат основно друго предназначение. Допускането на такава практика в дългосрочен план е крайно недопустима и трябва да бъде ограничена.

5. Липсва цялостна национална политика и визия за изграждането на добре функционираща мрежа от ВЕИ. Наличието на такава яснота със сигурност ще улесни и насочи бизнеса и инвестициите към подходящите места и ще опази защитените зони, горските площи и земеделските производители.

6. Необходимо е облекчаване на законовите процедури по изграждане на ВЕИ, както и създаване на финансови стимули за навлизането на малки мощности разпределени равномерно в населените места, между граждани, малък бизнес, целящи създаване на енергийно независими общности. Този подход може да намали нуждите от изграждането на скъпо струващи нови компоненти от електропреносната мрежа с цел защита на интереса на големите производители на ел. енергия от ВЕИ, както е към момента.

Коалицията „За да остане природа в България” твърдо подкрепя развитието на енергията от възобновяеми източници. Прилагането на законовата рамка на ЕС трябва да доведе до максимално увеличаване производството на възобновима енергия по устойчив и пазарен начин, като се свежда до минимум вероятността от значителни вредни въздействия върху биологичното разнообразие.

Вземайки предвид горните изводи, без да настояваме за тяхната изчерпателност, ние подкрепяме временния мораториум за изграждането на ВЕИ. Надяваме се, че изготвящият се национален план за ВЕИ от Министерство на икономиката ще даде решение на поставените от нас проблеми.

Организациите членове на Коалиция „За да остане природа в България” сме готови да участваме в разработване на Стратегическата екологична оценка на Националната план за развитие на ВЕИ и да работим за създаване на ясни правила за развитие на алтернативните енергийни източници, от което ще имат ползва както обществото, така и бизнеса.

В същото време ще сме безкомпромисни да информираме българските и международни институции за всички проекти, които противоречат на природозащитните норми и политики на ЕС и Конвенцията за биологичното разнообразие. В това число ще акцентираме и на Директивата за екологичната отговорност приета от ЕС.

С Уважение,
Николай Стоянов
Член на УС на “Зелени Балкани“

За контакти:
Добромир Добринов, Зелени Балкани, 0884004667
Андрей Ралев, СДП Балкани, 0889436845
Георги Стефанов, WWF, 0889 517 976
Стойчо Стойчев, БДЗП, 0888 601801

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3340 посещения