Календар

Становище на Балкани относно: оценки за съвместимост на планове за управление на Източно Беломорски, Западно Беломорски, Дунавски и Черноморски басейни.

Становище на Балкани относно: оценки за съвместимост на планове за управление на Източно Беломорски, Западно Беломорски, Дунавски и Черноморски басейни. До Министъра по околна среда и води от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, представлявано от Андрей Христов Ралев, Член на УС

Становище относно: оценки за съвместимост на планове за управление на Източно Беломорски, Западно Беломорски, Дунавски и Черноморски басейни.

Уважаемa г-жо Министър,

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ се запозна с оценките за съвместимост на плановете за управление на Източно Беломорски, Западно Беломорски, Дунавски и Черноморски басейни. Сдружението не успя да внесе в срока 13 декември 2009 г. становище по приемането на тези планове поради изключителната и очебийна непълнота. Непълнота, която сега нашето сдружението се опитва поне частично да запълни със собствени анализи, които обаче се оказват времеемки.

Преди всичко при изготвянето на плановете е била напълно пренебрегната мрежата НАТУРА 2000. Напълно липсва информация кои речни участъци са в НАТУРА 2000 – съответно по реда на Директивата за водите би следвало да бъдат описани, като защитени речни участъци. Напълно липсва информация кои от издадените разрешителни и кои проекти попадат или засягат НАТУРА 2000 зони. Липсва качествена и количествена информация какво е въздействието на тези проекти върху природозащитния статус на предмета на опазване в тези защитени зони. Иначе казано, тези обстоятелства изцяло не са били взети в предвид при определяне на екологичния статус на водните тела, както и липсват мерки насочени към възстановяване на благоприятния природозащитен статус на речните местообитания в НАТУРА 2000 в съгласие с изискването за постигане на добър екологичен статус на реките. Въобще не се разбира нуждата от интегриране на изискванията на Директивата за водите и Директивата за местообитанията при изготвяне на плановете за управление на водните басейни.

Единствената относима информация, която намерихме беше статистика в табличен вид за броя разрешителни дадени за отделните НАТУРА 2000 зони, без каквато и да е било яснота къде се намират тези разрешителни, кои речни участъци засягат, какви са досегашните кумулативни въздействия, какви са очакваните кумулативни въздействия. Едновременно с крайно недостатъчната информация, има откровено гротескни препоръки. Така например при констатацията, че има много издадени разрешителни за мини ВЕЦ, следва констатацията, че има значителни кумулативни въздействия, без каквато и да е допълнителна информация относно характера им, и мерките за тяхното намаляване, забележете, са „построяване на язовир”. Това много прилича на доклади по ОВОС от близкото минало, в които се посочваше, че в една тогава все още бъдеща НАТУРА 2000 зона „от влечугите се среща жаба”.

Искаме да подчертаем, че абсурдният характер на оценката за съвместимост се дължи не толкова на доклада за съвместимост, а на пълното пренебрегване на зоните от НАТУРА 2000 в самите планове за управление.

Понастоящем СДП БАЛКАНИ продължава професионално, но изцяло на основата на доброволен труд, да обработва информацията за издадените разрешителни и ще предостави резултата, както на МОСВ, така и на европейската комисия. Като върши несвършената от администрацията работа.

Въпреки настоящето ниво на информация в плановете за управление считаме, че решенията по оценката за съвместимост следва задължително да включат задължителни мерки за достигане на благоприятния природозащитен статус видовете и местообитанията свързани пряко с водните тела – ще ги наричаме водно зависими видове и местообитания. Те следва да бъдат разписани изцяло облягайки се на принципа на предпазливост и следва да адресират, всички възможни кумулативни въздействия. При това ниво на информация предоставена от Басейновите дирекции те не могат да бъдат разписани за отделните обекти и проекти. Не включването на такива мерки би представлявало драстично нарушаване, както на изискванията на Директивите за дивите птици и за местообитанията, така и на Рамковата Директива за водите.

Настояваме в решенията за съвместимост да бъдат включени следните задължителни мерки, основани на националното ръководство за определяне на Благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията от НАТУРА 2000, одобрено за ползване през 2008 година от Зам. Министъра по околната среда и водите Атанас Костадинов:

„1. За одобрените по реда на чл. 10 на ЗБР защитени зони, с предмет на опазване на воднозависими природни местообитания по Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие и воднозависими видове по Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, се забранява:

* За зоните с предмет на опазване реофилните местообитания и видове: 6420, 6430, 91E0*, 92C0, 92D0 и распер (Aspius aspius), черна мряна (Barbus meridionalis petenyi), резовска (приморска) мряна (Barbus tauricus,Barbus plebejus tauricus), маришка мряна (Barbus cyclolepis, Barbus cyclolepis tauricus), белопера кротушка (Romanogobio albipinatus, Gobio albipinatus), балканска кротушка (Romanogobio uranoscopus, Gobio uranoscopus), балкански щипок (лискур, лингур) (Sabanejewia balcanica, Sabanejewia aurata balcanica), дунавски (Български) щипок (Sabanejewia bulgarica, Sabanejewia aurata bulgarica), високотел бибан (Gymnocephalus baloni), ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), вретенарка (Zingel spp.), главоч (Cottus gobio), *ручеен рак (Austropotamobius torrentium) - издаването на нови разрешения за водоползване и решения за съвместимост или преценки за необходимостта от оценка за съвместимост за инвестиционни намерения за изграждане на руслови ВЕЦ
* за зоните с предмет на опазване речни местообитания и видове 3260, 3270, 6420, 6430, 91E0*, 91F0, 92А0, 92C0, 92D0 и видра (Lutra lutra), распер (Aspius aspius), черна мряна (Barbus meridionalis petenyi), резовска (приморска) мряна (Barbus tauricus,Barbus plebejus tauricus), маришка мряна (Barbus cyclolepis, Barbus cyclolepis tauricus), уклей (брияна, облез) (Chalcalburnus chalcoides), белопера кротушка (Romanogobio albipinatus, Gobio albipinatus), балканска кротушка (Romanogobio uranoscopus, Gobio uranoscopus), планински кефал (Leuciscus souffia), сабица (Pelecus cultratus), голям щипок (Cobitis elongata), щипок (обикновен щипок, змиорче, пискал) (Cobitis elongatoides, Cobitis taenia elongatoides), струмски щипок (Cobitis strumicae, Cobitis taenia strumicae), виюн (Misgurnus fossilis), балкански щипок (лискур, лингур) (Sabanejewia balcanica, Sabanejewia aurata balcanica), дунавски (Български) щипок (Sabanejewia bulgarica, Sabanejewia aurata bulgarica), високотел бибан (Gymnocephalus baloni), ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), вретенарка (Zingel spp.), главоч (Cottus gobio), *ручеен рак (Austropotamobius torrentium), * Бисерна мида (Unio crassus) - издаването на нови разрешения за водоползване и решения за съвместимост или преценки за необходимостта от оценка за съвместимост за инвестиционни намерения за изграждане на напорни ВЕЦ, добив на инертни материали, дигиране и корекция на речните корита, с изключение на корекции насочени към възстановяване на естествени местообитания и меандриране на реката.

2. С оглед съхраняване на ключови райони за опазване на воднозависими природни местообитания по Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие и воднозависими видове по Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие в следните речни участъци, на одобрени по реда на чл. 10 на ЗБР защитени зони или зони, за които има необходимост да бъдат одобрени, се забранява влизането в редовна експлоатация на ВЕЦ:

Източно Беломорски басейн

* река Тунджа от включително землището на село Устрем до границата с Р Турция в зона Ждрелото на река Тунджа - BG0000217
* река Воденичка в зона Дервентски възвишения 1 - BG0000218
* река Тунджа от включително землището на село Устрем до включително землището на град Ямбол в зона Река Тунджа 2 - BG0000195
* река Тунджа от включително землището на град Ямбол до включително землището на село Баня в зона Река Тунджа 1 - BG0000192
* река Марица от включително землището на село Милево до границата с Р Турция в зона Река Марица - BG0000578
* цялото течение на Бяла река и всичките й притоци в зона Родопи - Източни - BG0001032
* река Арда от включително землищата на селата Стояново и Търносливка до землището включително на село Пъдарци в зона Родопи - Средни - BG0001031
* река Чая от включително землището на село Косово до включително землището на град Асеновград в зона Родопи - Средни - BG0001031

Западно Беломорски басейн

* река Доспат от включително землището на село Барутин до границата с Р Гърция в зона Родопи - Западни - BG0001030
* Канина и всичките й притоци от включително землището на село Огняново до изворите в зона Родопи - Западни - BG0001030
* река Чепинска от включително землището на село Драгиново до включително землището на село Ветрен дол в зона Яденица - BG0001386
* река Лебница от включително землищата на селата Струма и Лебница до изворите заедно с всичките й притоци в зона Огражден - Малешево - BG0000224
* река Струмешница от водослива с река Струма до границата с Р Македония в зона Рупите - Струмешница - BG0001023
* река Струма от включително землището на град Кресна до включително землището на град Крупник, заедно с притоците й Брезнишка, Ощавска, Влахина в зона Кресна - Илинденци - BG0000366
* река Места от включително землището на село Баничан до включително землището на село Баня, заедно с притоците й Рибновска, Градинишка (Осеновска), Мътеница (Матан дере), Туфча, Лъкенска (Кременска), Каменица в зона Река Места - BG0001021
* река Струма от включително землището на град Бобошево до включително землището на град Невестино в зона Скрино - BG0001013
* река Струма от включително землището на село Копиловци до включително землището на село Лобош в зона Земен - BG0001012
* река Драговищица от включително землището на село Стенско до включително границата с Р Сърбия в зона Кършалево - BG0000294
* река Соволянска Бистрица от включително землището на село Соваляно до включително землищата на селата Гърляно и Гюешево в зона Кършалево - BG0000294

Дунавски басейн

* река Искър от включително землището на село Лютиброд до включително землището на село Зверино в зона Искърски пролом - Ржана - BG0001042
* река Искър от включително землището на село Кунино до включително землището на село Чомаковци в зона Карлуково - BG0001014
* река Искър от включително землището на село Чомаковци до включително землището на село Искър в зона Река Искър - BG0000613
* река Вит от включително землището на село Ясен до включително землището на село Дерманци, заедно с притоците й Чернелка, Каменица, Катунецка, Угърчинска в зона Студенец - BG0000240
* река Бели Вит от включително землището на град Тетевен до изворите й и река Черни Вит от включително землището на село Черни Вит до изворите й, както и всичките им притоци в зона Централен Балкан - буфер - BG0001493
* река Калнак от включително землището на село Лесидрен до изворите й, както и всичките им притоци в зона Централен Балкан - буфер - BG0001493
* река Видима от включително землището на квартал Зла река до включително землището на град Севлиево в зона Видима - BG0000618
* река Осъм от включително землището на село Александрово до включително землището на град Ловеч в зона Деветашко плато - BG0000615
* река Янтра от включително землището на град Габрово до устието в зона Река Янтра - BG0000610
* река Искър от землището на град Самоков до изворите, заедно с притоците Бели Искър, Черни Искър, Леви Искър, Лакатица в зона бъдещо обявяване - научна резерва, извод недостатъчност, опазване на 90% от националната популация на главоча (Cottus gobio)

Черноморски басейн

* река Луда Камчия от включително землището на село Манолич до включително землището на село Раково в зона Река Горна Луда Kамчия - BG0000136

3. С оглед възстановяване на благоприятния природозащитен статус на речни местообитания и видове 3260, 3270, 6420, 6430, 91E0*, 91F0, 92А0, 92C0, 92D0 и видра (Lutra lutra), распер (Aspius aspius), черна мряна (Barbus meridionalis petenyi), резовска (приморска) мряна (Barbus tauricus,Barbus plebejus tauricus), маришка мряна (Barbus cyclolepis, Barbus cyclolepis tauricus), уклей (брияна, облез) (Chalcalburnus chalcoides), белопера кротушка (Romanogobio albipinatus, Gobio albipinatus), балканска кротушка (Romanogobio uranoscopus, Gobio uranoscopus), планински кефал (Leuciscus souffia), сабица (Pelecus cultratus), голям щипок (Cobitis elongata), щипок (обикновен щипок, змиорче, пискал) (Cobitis elongatoides, Cobitis taenia elongatoides), струмски щипок (Cobitis strumicae, Cobitis taenia strumicae), виюн (Misgurnus fossilis), балкански щипок (лискур, лингур) (Sabanejewia balcanica, Sabanejewia aurata balcanica), дунавски (Български) щипок (Sabanejewia bulgarica, Sabanejewia aurata bulgarica), високотел бибан (Gymnocephalus baloni), ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), вретенарка (Zingel spp.), главоч (Cottus gobio), *ручеен рак (Austropotamobius torrentium), * Бисерна мида (Unio crassus) в защитени зони одобрени по реда на чл. 10 на ЗБР всички издадени разрешителни за водоползване за производство на електрическа енергия от напорни ВЕЦ в срок от една година се изменят така:

* Определя се минимално водно количество не по-малко от 75% от средните месечни водни количества и от 75% от средно годишното водно количество според хидроложките данни преди 2000 г.
* Задължава се притежателя на разрешително в срок от една година от влизане на изменението на разрешителното за водоползване да снабди ВЕЦ с автоматични измервателни устройства – едното на водовземното съоръжение, а другото инсталирано под мястото на изтичане на минималното водно количество. Устройствата следва да измерват водните количества минимум 3 пъти на ден, в случайни часове генерирани електронно и автоматично да предават данните в Басейновата дирекция, РИОСВ и на инсталирано ел. табло в засегнатото/ите населени места. При отчетени повече от общо 3 измерени количества под минималните водни количества във водното тяло и успоредно работещ ВЕЦ разрешителното следва да се отнема.
* В срок до 5 години от изменението на разрешителното притежателя му следва да се задължи да реконструира водовземните съоръжения в „алпийски стил” – водовземане от нивото на реката без изграждане на стени, с което отпада нуждата от рибни проходи.

4. С оглед възстановяване на благоприятния природозащитен статус на реофилни местообитания и видове 6420, 6430, 91E0*, 92C0, 92D0 и распер (Aspius aspius), черна мряна (Barbus meridionalis petenyi), резовска (приморска) мряна (Barbus tauricus,Barbus plebejus tauricus), маришка мряна (Barbus cyclolepis, Barbus cyclolepis tauricus), белопера кротушка (Romanogobio albipinatus, Gobio albipinatus), балканска кротушка (Romanogobio uranoscopus, Gobio uranoscopus), балкански щипок (лискур, лингур) (Sabanejewia balcanica, Sabanejewia aurata balcanica), дунавски (Български) щипок (Sabanejewia bulgarica, Sabanejewia aurata bulgarica), високотел бибан (Gymnocephalus baloni), ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), вретенарка (Zingel spp.), главоч (Cottus gobio), *ручеен рак (Austropotamobius torrentium) в защитени зони одобрени по реда на чл. 10 на ЗБР всички издадени разрешителни за водоползване за производство на електрическа енергия от руслови ВЕЦ в срок от една година се изменят така:

* Задължава се в 5 годишен срок притежателя на разрешителното да реконструира ВЕЦ, като изгради дънен праг на не повече от 50 метра нагоре по течението от стената на ВЕЦ оразмерен така щото да осигури по течението над дънния праг постоянно дъно и аналогичен створ на реката и скорост на речното течение с естественото състояние преди построяване на ВЕЦ.
* При реконструкцията на ВЕЦ той следва да бъде снабден с рибни обходи (fish by-pass) свързващ участъка над дънния праг и под стената с наклон до 3%, представляващ изкуствено речно легло с вирове за почивка и бързеи без прагове и с минимално водно количество равно на средно месечното водно количество на най-маловодния месец според хирдоложките данни преди 2000 г. съгласуван с РИОСВ и Басейновата дирекция.

5. С оглед опазване и възстановяване на благоприятния природозащитен статус на речните местообитания и видове 3260, 3270, 6420, 6430, 91E0*, 91F0, 92А0, 92C0, 92D0 и видра (Lutra lutra), главоч (Cottus gobio), *ручеен рак (Austropotamobius torrentium) в защитени зони одобрени по реда на чл. 10 на ЗБР извън границите на населените места и сервитутите на линейната инфраструктура следва да се забрани извършването на почистване на крайречна растителност и дигиране и корекция на речните русла, с изключение на корекции насочени към възстановяване на естествени местообитания и меандриране на реката.

6. С оглед възстановяване на благоприятния природозащитен статус на речни местообитания и видове 3260, 3270, 6420, 6430, 91E0*, 91F0, 92А0, 92C0, 92D0 и видра (Lutra lutra), распер (Aspius aspius), черна мряна (Barbus meridionalis petenyi), резовска (приморска) мряна (Barbus tauricus,Barbus plebejus tauricus), маришка мряна (Barbus cyclolepis, Barbus cyclolepis tauricus), уклей (брияна, облез) (Chalcalburnus chalcoides), белопера кротушка (Romanogobio albipinatus, Gobio albipinatus), балканска кротушка (Romanogobio uranoscopus, Gobio uranoscopus), планински кефал (Leuciscus souffia), сабица (Pelecus cultratus), голям щипок (Cobitis elongata), щипок (обикновен щипок, змиорче, пискал) (Cobitis elongatoides, Cobitis taenia elongatoides), струмски щипок (Cobitis strumicae, Cobitis taenia strumicae), виюн (Misgurnus fossilis), балкански щипок (лискур, лингур) (Sabanejewia balcanica, Sabanejewia aurata balcanica), дунавски (Български) щипок (Sabanejewia bulgarica, Sabanejewia aurata bulgarica), високотел бибан (Gymnocephalus baloni), ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), вретенарка (Zingel spp.), главоч (Cottus gobio), *ручеен рак (Austropotamobius torrentium), * Бисерна мида (Unio crassus) в защитени зони одобрени по реда на чл. 10 на ЗБР всички издадени разрешителни за добив на динамични запаси на инертни материали следва в 5 годишен период да бъдат прекратени. Издаване на разрешителни за добив на статични запаси следва да се прави само при доказана липса на пряко въздействие върху местообитания от Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие и липса на значителни въздействия върху видове от Приложение 2, като се предвижда добив без водопонижение и рекултивация чрез създаване на влажни зони.

Молим да бъдем занапред третирани, като заинтересована страна на основание и по реда на АПК и Орхуската конвенция.

Дата: 18.12.2009 г.
(Андрей Ралев, член на УС)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5531 посещения