Календар

СТАНОВИЩЕ относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми (26.01.2010)

Изтегли, DOC, 58 Kb

СТАНОВИЩЕ относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми (26.01.2010)Обществото следи с особено внимание дебата за ГМО и внесения от правителството ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО). Засега има събрани близо 8900 подписа в подкрепа на петицията за недопускане на ГМО в България и над 4200 подписа за петицията за забрана на царевичния хибрид МОН810, единствения разрешен ГМ хибрид на територията в Европейския съюз.

Дебатът предизвика и оживена дискусия за политиката на България за развитие на земеделието. За нас е особено тревожно липсата на дългосрочна визия за развитие на земеделието. Силно сме обезпокоени от фактите, че в новата структура на земеделието няма отдел, който да се занимава с прилагане на политиката за биологично земеделие и нитратната политика. В плана за развитие на селското стопанство 2007-2013 няма нито един одобрен проект за полупазарни стопанства. Почти изцяло подкрепата за селското стопанство е насочена към подпомагане на големите земеделски производители и индустриалното земеделско производство, а тенденциите за намаляване броя на дребните и средни земеделски стопани са знак за неустойчиво развитие на селските райони. На 19 октомври 2009 на заседание на Съвета на министрите в Брюксел, Министърът на земеделието д-р Найденов гласува за внос в ЕС на три ГМ хибрида на Монсанто. Прилагането на генетичното инженерство в селското стопанство е най-новата форма на силно индустриално производство, водещо до обезлюдяване на селските райони, с отрицателни последици за околната среда и здравето на хората. Затова и обществото е силно чувствително към предвижданите промени в закона за ГМО и следи изключително внимателно позицията на Правителството и Народното събрание.
Законът за ГМО трябва да бъде съобразен с националните интереси и защитата здравето на хората и природата на България.

Това може да се постигне чрез:
Обсъждане на текстовете на Закона с представители на всички заинтересовани страни, включително природозащитните организации с цел хармонизирането на текстовете на закона и същевременно отчитайки натрупаните научни доказателства за последиците от ГМО в околната среда.
Искаме да отбележим, че:
- Мотивите за предлаганите промени на ЗГМО са свързани с писмените коментари, изпратени от Европейската комисия до МОСВ на 14 април 2009 относно транспонирането на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО, по повод стартирането на процедура за нарушение на чл. 226 от Договора за създаване на Европейската общност. Тези директиви са свързани с работата с генетично модифицираните организми в контролирани условия.
- Предлаганите изменения и допълнения на ЗГМО, свързани с освобождаването на околната среда не са обект на писмени коментари на ЕС, налагащи промени в закона, отнасящи се за освобождаване в околната среда.
- Предлаганите изменения в закона в не са обсъждани с представители на природозащитните организации, членове на Консултативната комисия за ГМО към Министъра на околната среда и водите.

Предлаганите от Коалиция „За да остане природа в България” по-важни изменения и допълнения на закона могат да бъдат обобщени така:
1. Отмяната на общите забрани, свързани с освобождаването в околната среда може да бъде заменена с въвеждането на режим за съвместно съществуване между ГМ култури и не-ГМ култури. България няма разработен такъв режим и това може да стане след задълбочена работа в Консултативната комисия по ГМО в МОСВ. Този режим трябва да гарантира възможността за прилагане на конвенционално и биологично земеделие, както и опазване на пчелните семейства. Това може да бъде направено като приложение към съществуващия закон или в отделен нормативен акт за съвместното съществуване.
2. Запазване на забраната за освобождаване на ГМО в териториите включени в Националната екологична мрежа по смисъла на ЗБР и прилежащите им територии включващи 30км пояс около тях.
3. Въвеждане на режим за опазване на семената с нулева толерантност за съдържание на ГМО.
4. Въвеждане на санкции на фирми и земеделски производители, които са причинили неконтролирано замърсяване с ГМО на съседни земеделски площи.
5. Въвеждане на задължително съгласие на всички съседни фирми и производители до стопанство с получено разрешение за освобождаване на ГМО в околната среда.
6. Намаляване на минималното съдържание на ГМО при несъзнателно и неконтролирано замърсяване с ГМО на 0.1%.
7. Предоставяне на възможност за доброволно етикетиране „Без ГМО”.

В заключение считаме, че:

Текстовете за транспонирането на закона за ГМО, свързани с освобождаване на ГМО в околната среда трябва да бъдат обект на задълбочена и целенасочена работа в Комисията по ГМО в МОСВ и след широка обществена дискусия отново предложени като ЗИД на ЗГМО за разглеждане в Народното събрание.

За контакти: Светла Николова, agrolink@agolink.org, тел. 02/8466 675, факс. 02/943 511, 0888359239

Становището е изпратено до Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, Министър-председателя г-н Бойко Борисов, Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, Министъра на околната среда и водите г-жа Нона Караджова, Министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3918 посещения