Календар

Предложения за текстове за промяна на ЗИД на Закона за горите - становище СДП БАЛКАНИ

Изтегли, DOC, 137.5 Kb

Предложения за текстове за промяна на ЗИД на Закона за горите - становище СДП БАЛКАНИДо:
Комисия по земеделието и горите
гр. София 1169, пл. „Княз Александър I”, Народно събрание
Тел: (02) 987 17 58

Предложения за текстове за промяна на ЗИД на Закона за горите
приет от Народното събрание на 13 юни 2012 г.,
върнат за ново обсъждане с Указ № 234 от 16 юни 2012 г. на Президента на РБ

Група I: Безконтролно разпореждане с държавна и общинската собственост:
учредяване вещно право на строеж и сервитути без промяна на предназначението.

Дейностите, които не са свързани с горското или ловното стопанство, следва да се уредят в друг текст на Закона за горите (ЗГ) или друг закон, а не в чл. 54 от ЗГ, който регулира учредяването на право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията. Изключение може да се приемат само за линейни обекти и подобни на тях с обществено ползване и за съществуващи законни лифтове и влекове. Това ще улесни ремонтът и обновяването на ски съоръженията на Витоша.
Всички улеснения следва да са съобразени с принципите на свободна конкуренция, да не се допуска произвол от държавните органи и избирателност кога и за кого да започнат тръжни процедура. Да не се допуска мълчалив отказ на предложенията на потенциалните инвеститори. Да се предвидят опростени и ясни процедура – такива, каквито са в Закона за държавната собственост и в Закона за общинската собственост.
Предлагаме улеснения за инвеститорите в минимално увреждащи природата дейности: право на ползване, отдаване под наем с цел използване без строителство или поставяне на преместваеми обекти.
За увреждащите природата дейности, като строителство или монтиране на съоръжения по Закона за устройство на територията взимаме отношения накрая на текста.
Нашите предложения за текстове са следните:

§ 5. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 се създава буква „ж”:
„ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения.”;
б) точка 4 се изменя така:
„4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия;”
в) създават се т. 5 и 6:
„5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации със сечение над 1500 мм;
6. стъпки на съществуващи лифтове и влекове, които са обявени за търпими строежи по реда на Закона за устройство на територията до датата на приемане на този закон.”

§ 20. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „предприятия” се добавя „и ферми за отглеждане на животни, риба и други водни животни” и думите „с изключение на стъпките на електропроводните стълбове” се заличават;
б) в т. 3 думата „приети” се заменя с „действащи”;
в) в. т. 7 след думите „ски писти” се допълва с израза „ станции за лифтове и влекове”;
г) създава се т. 8:
„8. открити и закрити обекти за спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения - санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, свързани с тяхното функциониране и ползване.”
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Приходите от промяна на предназначението на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост, постъпват в бюджета на съответната община и се разходват само за залесяване и строителство.”
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии по ал. 1, т. 3, 6, 7 и 8 се извършва, след като заявителят е придобил правото на собственост върху имота или след като е учредено право на строеж.”

Създават се нови параграфи:

1. В преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф:
„(1) В срок от шест месеца от влизането в сила на този закон директорите на регионалните дирекции по горите възлагат изработването на областните планове за развитие на горските територии.
(2) В срок до 3 години от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните издава заповед за утвърждаване на изработените областните планове по ал. 1.”

3. Разпоредбата на чл. 73, ал. 6 влиза в сила три години след влизането в сила на този закон.

2. Създава се нов параграф:
Създава се чл. 74а
„74 а (1) Правото на строеж за изграждане на обектите по чл.54 ал. 1, т. 6 и тези по чл. 73 ал.1 т.6 , 7 и 8 в горските територии държавна и общинска частна собственост се учредява за срок до 30 години. След изтичане на срока, за който е учредено правото на строеж, построеният обект преминава безвъзмездно в собственост на:
1. държавата – за обекти, изградени в горски територии – държавна собственост;
2. съответната община - за обекти, изградени в горски територии – общинска собственост.
(2) Правото на строеж за изграждане на обектите по чл. 73 ал.1 т.6 , 7 и 8 се учредява след провеждане на търг по реда на:
1. Закона за държавната собственост - за горски територии – държавна собственост;
2. Закона за общинската собственост - за горски територии – общинска собственост.
(3) Търгът по ал. 2 се открива със:
1. заповед на министъра на земеделието и храните – за горски територии – държавна собственост;
2. заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет – за горски територии – общинска собственост.
(4) С акта по ал. 3 се определят началната цена и условията за провеждане на търга. Началната цена за провеждане на търга не може да бъде по-ниска от цената за учредяване право на строеж, определена по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2.
(5) Инициатива за провеждане на търг за учредяване право на строеж за изграждане на обектите по ал. 1 може да бъде заявена от всяко заинтересовано лице пред до съответния орган по ал. 3. Органът по ал. 3 преценява целесъобразността на искатенто.
(6) Търговете по ал.2 се провеждат отделно за всеки имот.
(7) След приключване на търга, органът по ал. 3 издава акт за определяне на резултатите от търга.
(8) Цената за учредяване правото на строеж се заплаща в тримесечен срок от влизането в сила на акта по ал. 7
(9) Въз основа на влезлия в сила акт по ал. 7 и извършеното плащане по ал. 8 се сключва договор между спечелилия търга и министъра на земеделието и храните, съответно кмета на общината. Договорът се вписва от заявителя в службата по вписванията по местонахождението на имота, а копие от вписания договор се изпраща в Изпълнителната агенция по горите.
(10) Когато се уредява право на строеж за по чл. 73 ал.1 т.6 , 7 и 8 спечелилото търга лице по ал. 7 заплаща и такса за промяна на предназначението съгласно наредбата по чл. 86 ал.2.
(11) Когато в резултат на подмяната на съоръжението е необходима рекултивация на терена, същата се извършва за сметка на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж.
(12) Правото на строеж за обектите по чл.54 ал. 1 т.6 се уредява на собствениците на обекта след заплащане на цена определена по реда на наредбата по чл. 86 ал. 2 . Договорът се вписва от заявителя в службата по вписванията по местонахождението на имота, а копие от вписания договор се изпраща в Изпълнителната агенция по горите „


Да отпаднат следните текстове:
§6, т.1 и т.3,
§7, т.1, б. “а” и т. 3;
§ 8, т. 1;

Предложения:
По § 17 - в чл. 69, ал.1 се създава нова точка 4:
“4. за извършване на дейности, които не представляват строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и този закон. Учредяването на това право на ползване за горски територии собственост на държавата или общините се извършва по реда на Закона за държавната собственост или Закона за общинската собственост.”

Текстът, който е предложен от нас цели създаване на възможности за използване на това традиционно вещно право при управлението на всички горски територии на конкурентна основа между различните цели на ползване и цели получаване на по-високи приходи от учредяването му за държавата и общините.

По § 18 - в чл. 70 ал.1 т.2 се изменя както следва: В ал. 1, т.2 текста в края се допълва с запетая и продължава с израза
„ , както и за дейностите по чл.69 ал.1 т.4 за горските територии държавна собственост;”
Мотиви: Определя се отговорният административен орган за прилагане на Закона за държавната собственост при учредяването на право на ползване касаещо малки площи.

По § 20 - в чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „приети” се заменя с „действащи”;
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
“Приходите от промяна на предназначението на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост, постъпват в бюджета на съответната община и се разходват само за залесяване.”
Група II. Ненужно изключване от ДГФ:
Ненужно е за малки мрежи под определени параметри да се изключва от ДГФ, а пък за големите – да бъде с право на строеж. Обектите с национално значение са отделен случай, несвързан с тези текстове.
Да отпаднат следните текстове:
§ 11 от ЗИД на ЗГ и свързаните § 12, т.1, §13, т.1, §14 и §15


Група III. Противоконституционна промяна ползването на земеделски земи.
Ярко противоречие с чл. 21, ал.2 от Конституцията.
Да отпаднат следните текстове:
§70.


Група IV. Противоконституционна намеса в правото на частна собственост при спор за горски имот или такъв в процес на реституция.
Да отпаднат следните текстове:
§67.


Група V. Безконтролни сечи в малки имоти под 2ха:
Да отпаднат следните текстове:
§ 1, т. 3 от ЗИД на ЗГ;


Група VI. Сечи при корекции на реки:
В § 28 да отпадне изразът „границите на корекции на реки и на” и §32 да отпадне изразът „в границите на корекции на реки” от ЗИД на ЗГ.


Група VII. Сечи и ползване надвишаващи прираста:
Сечене с 80% повече от прираста на гората за единица време означава унищожаване и неустойчиво използване на горския ресурс.
В § 63, ал.3 от ЗИД на ЗГ да отпадне думата „надвишен”.


Група IХ. Брадвата и марката в една и съща ръка
Считаме за промяна философията на закона, обединяването на дейностите по планиране, маркиране и извеждане на сечите и продажбата на добитата дървесина. Текстът срещна яростна съпротива от браншовите дърводобивни организации.
Да отпаднат следните текстове:
§ 67 от ЗИД на ЗГ.


Дата: 28 юни 2012 г.


С уважение,


Александър Дуцов
Председател на УС на СДП БАЛКАНИ

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2694 посещения