Календар

Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' във връзка с изменения Общ устройствен план на 'Бедечка'

Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' във връзка с изменения Общ устройствен план на 'Бедечка'Нашето становище във връзка с изработения предварителен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011 г., в частта му за парк/кв. „Бедечка“ беше внесено днес в деловодството на община Стара Загора и регистрирано с № 10-02-461/19.01.2017

До
г-н Живко Тодоров
Кмет
Община Стара Загора

Копие:
арх. Виктория Грозева
Главен архитект
Община Стара Загора

Уважаеми г-н Тодоров,

Във връзка с изработения предварителен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011 г., в частта му за парк/кв. „Бедечка“, Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ изразява своето одобрение за политиката на Община Стара Загора за отговор на обществените настроения и искания за решаване на проблемите със застрояването и изсичането на дървета в парк „Бедечка“, и духа на предложения проект.
Същевременно сме против предвиждането на зони за застрояване, спорт и атракции, и т.н., което е в разрез с фактическата ситуация и с обществения интерес. Настояваме за изключително придържане към зони за паркове, градини и озеленяване.
Вярваме, че общественият интерес ще бъде водещият за администрацията на Община Стара Загора в политиката й за управление на парка и интересите на собственици на имоти на територията на парка могат и ще бъдат удовлетворени извън неговата територия. Парк „Бедечка“ е един от най-големите паркове в Стара Загора и е от ключово значение за качеството на жизнената среда в града.
Молим нашето становище да бъде взето предвид по време на предстоящото обществено обсъждане на проекта, на 20.01.2017 год.преди одобрението на проекта за изменение.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1784 посещения