Календар

Примерен текст за становище относно подготвяните от МОСВ предложения за структура/и за управление на мрежата Натура 2000 в България

Примерен текст за становище относно подготвяните от МОСВ предложения за структура/и за управление на мрежата Натура 2000 в БългарияСкъпи приятели, в момента Министерство на околната среда и водите подготвя създаването на управленски структури за защитените зони от Натура 2000, като основният препоръчан вариант е те да бъдат обособени към областните управители или като резервен вариант регионални инспекции по околната среда и водите. Според нас и двете досегашни предложения не отговарят на поставените цели и крият рискове за опазването и управление на екологичната мрежа в България. Ако искате да подкрепите позицията ни, молим изпратете това или подобно становище от ваше име на посочените в началото адреси.

ДО Г-Н НЕНО ДИМОВ – МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Ел.адрес: edno_gishe@moew.government.bg

ДО ДИКОН УБА
Ел.адрес: projects@dicon-bg.com

КОПИЕ ДО КОАЛИЦИЯ „ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ”
Ел.адрес: contact@forthenature.org

СТАНОВИЩЕ
От (3 имена, e-mailL...........)

Относно: Подготвяните от МОСВ предложения за структура/и за управление на мрежата Натура 2000 в България


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

България е страна с широка обществена подкрепа за опазването на природата и с традиции в управлението на защитените природни територии. Ето защо ние заслужаваме ефективно, ефикасно и отговорно управление на това национално богатство.

С настоящото се обръщам към Вас със следните предложения, които настоявам да бъдат взети под внимание при формирането на структурите за управление на мрежата Натура 2000 в България:
• В държава с над 80 годишна история на управление на защитените територии е неадекватно да се твърди, че областните управи са най-подходящи да управляват защитени зони, без да са имали какъвто и да било предходен опит в управление на защитени територии.
• Предлагам една административна структура да отговаря за територията на дадена зона.
• Управлението на защитените зони да се формира върху екологични, биологични и популационни основи, а не на административни граници на общини или области.
• При управлението на Натура 2000 да бъде използван съществуващият капацитет на специализираните структури в областта на биологичното разнообразие в лицето на дирекциите на природни и национални паркове, които да отговарят за управляваните от тях територии, както и за групи зони около самите паркове.
• Да бъдат създадени нови специализирани структури към МОСВ, които да отговарят за групи от защитени зони, които не са обхванати от парковите дирекции.
• За определени зони със специфични условия или отдалеченост, управлението може да се предостави на съществуващи структури с наличен капацитет в областта на изследване, опазване и/или управление на видове и местообитания, като РИОСВ, ИАОС, Басейнови дирекции, природонаучни музеи, РДГ или НПО при тяхно желание, за което да се изготви стандарт за управленческа дейност.
• За всяка територия да се изработва един индивидуален план за управление за цялата защитена зона, а не да се разделят на множество планове на основа административни граници, граници на действие на структури или на собственост.
• Категорично възразявам срещу предложението в заповедите за зоните по Натура 2000 да няма абсолютно никакви режими, а всички регулации да стават само по реда на оценката за съвместимост. Това ще продължи досегашната практика за одобряване на всички политически или корупционно подкрепени инвестиционни проекти (за това бяхме осъдени за Калиакра) и е против принципите на доброто управление на защитените територии.
• Да се използва капацитета на БАН, висши учебни заведения и др., които осъществяват академични дейности според изискванията на Закона за развитие на академичния състав като научни органи по Натура 2000. Няма как развитието на научния капацитет в МОСВ по Натура 2000 в рамките на до двама допълнителни експерти да изпълнява тази роля, като на практика се очаква тези двама души да имат задължения съизмерими с работата на няколко института на БАН!
• Категорично възразявам срещу предложението органите за управление на Натура 2000 да нямат контролни функции за обекта си на управление. Тук не става дума за контрол на това как се извършва управлението на Натура 2000, а за контрол върху това как се спазват разпоредбите в управляваната територия, което е и смисъл на самото й управление.

Настоявам моите предложения да бъдат взети предвид при вземане на крайното Ви решение.

С уважение:

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3046 посещения