Календар

Становище от БДЗП и Коалиция „За да остане природа в България' по повод планирано премахване на значителен брой дървета в Борисова градина

Становище от БДЗП и Коалиция „За да остане природа в България' по повод планирано премахване на значителен брой дървета в Борисова градинаСтановище от Българско дружество за защита на птиците и Коалиция „За да остане природа в България" в подкрепа на внесените критерии от назначената комисия и във връзка с допълнителните дейности за планираните действия в Борисовата градина като определяне на биотопни дървета, оставяне на мъртва дървесина, начини на премахване на дървета, информираност на гражданите, компенсаторни мерки и др.

ДО
Г-ЖА ЙОАНА ХРИСТОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ
„ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНАКОПИЕ:
Г-ЖА ЛОРИТА РАДЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ДИМИТЪР ДАНЧЕВ
вр.и.д.ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Адрес: гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33

СТАНОВИЩЕ
ОТ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ
И КОАЛИЦИЯ „ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ“


УВАЖАЕМА Г-ЖО ХРИСТОВА,

Обръщаме се към Вас по повод планирано премахване и обезопасяване на значителен брой дървета в Борисова градина въз основа на изготвена „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на „Княз Борисова градина““ и като участници в комисия, назначена със Заповед на Столична община № СОА–17–РД-91-357/04.10.2017 г.
Предвид големия обществен интерес за опазването на Борисова градина поради значението й:
• за поддържането чистотата на въздуха в столичния град,
• като място за отдих на хиляди граждани,
• за опазването на биоразнообразието в градска среда, тъй като лесопарковата част се характеризира с висока степен на естественост на гората, а биоразнообразието от своя страна е един от международно признатите фактори, определящи за стандарта на живот на хората,
• като паметник на културата на градинското и парково изкуство с категория „национално значение“,
изразяваме принципно становище, че осигуряването безопасността на хората е приоритет, но при този процес Борисовата градина следва да бъде запазена в нейната цялост, като нейните паркови и лесопаркови зони бъдат защитени от ново застрояване и за тях бъдат полагани предвидените по българското законодателство и принципите на добро управление грижи, с оглед оптималното изпълнение на горните функции.
Отчитайки горните факти, и отчитайки че стопанисването и опазването на Борисова градина следва да е подчинено на строг контрол и щадящ и опазващ културното и природно наследство подход, с настоящото становище бихме искали да Ви предложим принципни мерки, с които да се гарантира:
• качественото изпълнение на заповедта на общината за отстраняване и обезопасяване на рисковите и гнили дървета в Борисовата градина;
• опазване на видовете птици, обект на защита по Закона за биологичното разнообразие и ключовите елементи на тяхното местообитание в Борисовата градина;
• прозрачност, публичност и ефективен контрол при провеждане на планираните мероприятия и съответно навременно осведомяване обществеността за извършването на мероприятията по премахване и обезопасяване на дърветата в Борисовата градина.
В тази връзка на Вашето внимание предлагаме следните мерки:
1. По отношение изпълнение на Заповед на Столична община № СОА–17–РД-91-357/04.10.2017 г.:
- Предложените критерии със Становище от 16.10.2017 г. от Комисията, назначена със Заповед на Столична община № СОА–17–РД-91-357/04.10.2017 г. са добре структурирани и обосновани и следва да бъдат приети от Комисията по околната среда, земеделие и гори на Столичен общински съвет и прилагани за всеки един от обектите в Борисовата градина, подлежащи на мероприятия съгласно заповедта.
- Комисията, назначена със Заповед на Столична община № СОА–17–РД-91-357/04.10.2017 г., да продължи да функционира в дългосрочен план (макар и с гъвкав състав според случая) като консултативен орган към общината за приемане на маркираните дървета по приетите критерии, определени със Становище от 16.10.2017 г. и за приемането на маркирането на биотопни дървета в Борисовата градина, определени въз основа на общоприетите критерии (Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите), също по отношение и на останалите обекти предмет на „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на Княз Борисова Градина“, както и във връзка с подобни дейности по останалите лесопаркови площи на територията на Столична Община. В допълнение, с цел качествено определяне на дърветата за сеч съгласно предложените критерии със становище от 16.10.2017 г. на Комисията, назначена със Заповед на Столична община № СОА–17–РД-91-357/04.10.2017 г. предлагаме да бъдат включени в комисията и представители на Асоциация на арбористите в България. Тяхната експертиза и способи за работа биха били от съществено значение и улеснение за маркиращия лесовъд при определяне дърветата, предвидени за премахване и обезопасяване в Борисовата градина.
- При извеждането на каквито и да било мероприятия в парка (сеч, кастрене, обезопасяване) доколкото е възможно трябва да се гарантира оставяне на достатъчни количества биотопна дървесина, тъй като определянето на биотопни дървета в лесопарка е от изключително значение за опазването на биоразнообразието в него. Биотопната дървесина съгласно българското законодателство, касаещо опазването на горите, включва както биотопни дървета, така и мъртва дървесина. Биотопни дървета са дървета, осигуряващи самостоятелно или в малка група естествена среда за развитие или укритие на други организми. Биотопните дървета най-често са сравнително едроразмерни, силно разклонени, с хралупи или гнезда. Възникването на биотопни дървета, преминаващи след загиването им в мъртва дървесина, е бавен процес, за който често са необходими много повече години и зависи от случайни фактори като природни нарушения, възникване на хралупи и др. Броят на биотопните дървета се предопределя от изискването за постигане на благоприятно природозащитно състояние (БПС) на горските местообитания, като се оставят “най-малко 3-5 бр. дървета на хектар с диаметър над 20 см на височина 130 см“ и „поддържане на мъртва дървесина от 8 до 10 на сто от запаса на насажденията“ съгласно чл. 65 на Наредба 8 от 05.08.2011 за сечите в горите. В тази връзка, от страна на БДЗП и Коалиция „За да остане природа в България“ изразяваме готовност за директно участие и съдействие при идентифициране на биотопните дървета, което да предшества маркирането на дърветата за сеч. По възможност препоръчваме и въвличането на експерти от БАН или Софийски университет.
- Едновременно с маркирането на дървета за сеч, кастрене или обезопасяване, както и при маркирането на биотопни дървета е целесъобразно да се снемат координатите на въпросното дърво и да се картотекират. Това ще улесни работата на комисията по приемане на работата по маркирането, както и последващия контрол от страна на общината и на гражданите по отношение на извършените мероприятия.

2. По отношение извършване на сечта и обезопасяването на дърветата:
- Провеждането на сечта и обезопасяването на дърветата да бъде извършено по начин, който да гарантира, че немаркираната оставаща в района на дървото и подходите към него дървесно-храстова растителност няма да бъде засегната и увредена (напр. чрез навлизане на камиони и друга тежка техника в териториите извън алеите), с прилагане на съответен контрол по изпълнение на работата.
- По-възможност отсечените дървета да не се изнасят от мястото на отсичане, и евентуално да послужат като материал за обновяване и поддържане на пейките и други и беседките в парка и за направа на изкуствени гнездилки за птици. При всички случаи отсечените дървета не трябва да се изнасят извън територията на Борисова градина.

3. Компенсаторни мерки:
- За всяко отсечено дърво, да се проведе залесяване на поне 3 фиданки по възможност от същия вид от който са дърветата предвидени за отсичане или от други подходящи видове, в подходящи за целта райони на парка. Засаждането на дървета е от първостепенно значение за поддържането на качеството на зелената система на нашия град.
- За всяко отсечено дърво да се поставят поне по две гнездилки и по един „хотел“ за насекоми, което да компенсира загубата на микрохабитат в резултат от провеждане на предвидените мероприятия. БДЗП има готовност да съдейства с предоставяне на технически схеми за изработване на подходящи къщички, както и с поставянето на къщичките на подходящи места.
- Поставяне на обозначителни табели, указващи наличието на биотопни дървета, с които да се информират гражданите за причините (съгласно критериите), за маркирането на съответното дърво като биотопно и за конкретното му значение в парка. БДЗП и Коалиция „За да остане природа в България“ имаме готовност за съдействие при изготвянето на текстовете за такива информационни табели.

4. По отношение на комуникационната кампания за осведомяването на обществеността:
- Настояваме да бъде осигурена прозрачност и публичност на самите дейности (съгласно правилата по ЗБУТ и изискванията на Закона за горите). Например, специалистите, които извършват премахването и обезопасяването на дърветата да бъдат облечени с подходящо теренно облекло и да имат отличителен знак, обозначаващ, че работниците са оторизирани от Дирекция „Зелена система“ на СО да извършват горепосочените мероприятия. Аналогични изисквания да се отнасят и по отношение на обозначаването на техниката, която ще навлиза на територията на парка, за по време на провеждане на сечите. По време на провеждане на сечта и кастренето препоръчваме да бъдат поставени информационни табели за срока на провеждането, кой ще извършва сечта и колко дървета на каква площ ще бъдат отсечени/обезопасени. БДЗП и Коалиция „За да остане природа в България“ имаме готовност за съдействие при изготвянето на текстовете за информационните табели.
- За осигуряване публичност и прозрачност за гражданите относно бъдещето на Борисовата градина, предлагаме като част от кампанията за популяризиране Общината да публикува на интернет страницата си информация за планираните мероприятия в лесопарка – вид на мероприятията, график за изпълнението им и оторизирани изпълнители, както и оторизирани лица за осъществяване на краен контрол върху качеството спазване на изискванията, а също и да постави временни информационни табели.

В заключение, желаем да изразим своята надежда, че Вие ще приемете нашите предложения, както и да декларираме готовността на Българско дружество за защита на птиците и Коалиция „За да остане природа в България“ да подпомогнат процеса.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1390 посещения