Календар

Правила

Правила за коалицията „За да остане природа в България“
/наричана по-нататък “Коалицията”/

1. Коалицията е обединение на юридически лица с нестопанска цел и организирани групи от граждани, споделящи визията на кампанията „За да остане природа в България”.

2. В Коалицията могат да участват и отделни активни граждани след одобряване на кандидатурите им по Процедурата за взимане на решение. Отделните граждани имат право да предлагат решения и да коментират решения на Коалицията, но нямат право да гласуват, освен в случаите, когато представляват организирана група от граждани.

3. Коалицията се представя официално под името „За да остане природа в България” и списък на членуващите организации. Поради невъзможност винаги да бъде изписван пълния списък на гражданите, пожелали да станат индивидуални членове на Коалицията при изброяването на нейните членове в различни документи, се изписва само “и над.....български граждани”.
4. Всяка организация или група, която иска да стане официален член на Коалицията изпраща писмено мотивирано искане за присъединяване до членовете на Коалицията, подписано от правоимащо лице. Всяка кандидатура трябва да е с посочено лице за контакти и неговата електронна поща за координиране на последващи действия в рамките на Коалицията.

5. Решението за членство на новите членове на Коалицията се взима при спазване Правилата за взимане на решения.

6. Всеки член на Коалицията може да предлага решения, чрез изпращане на електронна поща до мейлинг-листа на Коалицията. Времето за гласуване не може да бъде по-малко от 24 часа.

7. Решенията на Коалицията се взимат с обикновено мнозинство, като всяка организация или група има право на един глас.

8. При взимане на решения важи правилото за мълчаливото съгласие /т.е. при липса на заявена позиция в рамките на искания за мнение срок, се приема че дадената организация подкрепя предложението/. Решения за включване на коалицията в правителствени или партийни инициативи се взимат само с явен вот и при подкрепа на повече от половината членове на коалицията.

9. Ако някоя организация не подкрепя предложеното решение, същото излиза от името на Коалицията като в списъка на организациите, подкрепящи решението не се вписват неподкрепилите го членове. Ако членовете с право на глас изявили вот за неподкрепа на дадено решение са повече от тези, които явно са изявили подкрепа, решението по случая се отлага до първата среща на коалицията.

10. Контакти с Коалицията се извършват чрез представителите на онези организации или групи които изрично заявят интерес. Представителите на организациите/или групите се посочват с имената и контактна информация на интернет страницата на Коалицията.

11. Съобщенията за средствата за масова информация и контактите с държавните, частните и общински структури се изготвят и разпространяват от организацията(ите)/групата(ите), поставила(и) въпроса за решение на
вниманието на останалите членове на Коалицията.

12. Официални документи до европейските институции (жалби, становища, сигнали), които се подготвят от член на Коалицията от името на Коалицията или с подкрепа на Коалицията, се предоставят за коментари по електронната поща ecofamily@bluelink.net, като в „относно” на писмото се посочва вида на документа и краен срок за корекции, но не по-кратък от срока за взимане на решения. Документа се изпраща от името на организациите и групите, които изрично потвърдят, че подкрепят документа.

13. Финансирането действията на Коалицията се извършва чрез:
- собствените финанси на всеки член;
- общи проекти от името на Коалицията, изготвяни от отделен член и представяни за обсъждане и решения в рамките на Механизма за взимане на решения (всички отчети от който се представят на Коалицията);
- специализирана сметка за дарения, водена от Българска Фондация Биоразнообразие, за която се представя годишен отчет на вниманието на Коалицията

14. Комуникация между членовете се извършва чрез:
- ел.поща – общ мейлинг лист на коалицията
- срещи по конкретен проблем, обявени минимум 3 дена предварително и последващо изпращане на записки от проведената среща
- редовни срещи веднъж месечно на всички членове на Коалицията, с предварително обявен дневен ред

15. Организациите и фирмите, които желаят да подкрепят действията на Коалицията, без да бъдат нейни членове, могат да го направят чрез писмено волеизявление до Коалицията и биват записани като нейни партнъори/приятели в сайта forthenature.org.

16. Изменение и допълнение на настоящите правила се извършва по реда на вземане на решения.

Подписаните бланки трябва да съдържат:
1. Име на организацията - член
2. Кратко описание за дейността на организацията/гражданската група/гражданинът и конкретните действия в рамките на коалицията (ще се използва за уеб сайта за предствяне на всеки член на коалицията)
3. Име на отговорник от организацията/групата граждани за участие в коалицията
4. Контакти: е-мейл, телефон
5. Подпис, печат, лого

60293 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  36 от 38-те вида грабливи птици, описани в Европа, се срещат в България. В Източните Родопи се намира едно от двете естествени убежища на тези птици на континента.
           
  Install Flash player!