Календар

Калиакра - доклади и публикации

Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2008 г.

Изтегли, PDF, 111.07 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Докладът съобщава, че българските власти не са изпълнили нито една от Препоръка 130(2007) на Постоянния комитет и в резултат случаят е във критичната си фаза.
Автор: БДЗП и RSPB

Доклад на Постоянния комитет на Бернската конвенция за изграждането на ветроенергийни паркове в ОВМ Калиакра

Изтегли, PDF, 714.9 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Препоръчва се на Българското правителство да преразгледа решенията за изграждане на местно, локално и национално ниво по отношение на ветрогенераторите и да не се изграждат централи без Оценка за възсействието върху околната среда. Да се преразгледат изцяло изграждането на удобрените централи в Калиакра и Балчик.
Автор: Bern Convention Standing Committee

Доклад на БДЗП и RSPB с предложение за отваряне на нов файл срещу България по случая за осъществяване на ветроенергийни проекти в ОВМ Калиакра

Изтегли, PDF, 341.88 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Като причина за отварянето на нов файл се посочва лиспата на прогрес по всички препоръки от доклада на Постоянния комитет на конвенцията от 27-30 ноември 2006 г.
Автор: БДЗП, RSPB

Доклад на независимия експерт на Бернската конвенция от посещението мув ОВМ Калиакра

Изтегли, PDF, 475.98 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Докладът препоръчва на българскато правителство да обмисли решението си да одобрява проекти за вятърни централи.

Автор: Mr Eckhart Kuijken

Доклад на БДЗП и RSPB с предложение за отваряне на нов файл срещу България по случая за осъществяване на ветроенергийни проекти в ОВМ Калиакра

Изтегли, PDF, 784.38 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Докладът анализира потенциални заплахи и заключава, че предложените проекти за ветрогенератори са разположени на едни от най-важните миграционни пътища на реещите се птици.
Aвтор: БДЗП, RSPB

Доклад за състоянието на развието на ветроенергийния сектор в Добруджа към март 2014 г.

Изтегли, PDF, 2880.81 Kb, Калиакра - доклади и публикации

В доклада е направен е анализ на ефективността на приложените от правителството мерки по препоръка 130(2007) на Бернската конвенция.
Автор: Ирина Матеева, БДЗП, технически доклад изготвен в рамките на проект LIFE09/NAT/BG/00230

Доклад, представящ резултатите от целенасочено проучване на въздействието на ветрогенераторите върху зимуващи червеногуши гъски по отношение на прогонващия ефект.

Изтегли, PDF, 3066.28 Kb, Калиакра - доклади и публикации

В доклада се посочва, че червеногуши гъски може да са особено чувствителни към развитието на ветрогенератори в района.

Автори: Anne Harrison & Dr Geoff Hilton, WWT, технически доклад изготвен в рамките на проект LIFE09/NAT/BG/00230

Доклад за състоянието и разпространението на червеногушата гъска в Приморска Добруджа за периода до 2011 г. и влиянието на ветроенергийните паркове върху вида.

Изтегли, PDF, 2929.24 Kb, Калиакра - доклади и публикации

В доклада за пръв път доказва ефект на прогонване на гъските от изградени ветрогенератори.
Автори: Николай Петков, Ивайло Иванов, Георги Попгеоргиев, Димитър Георгиев, БДЗП

Статия относно веропарк на Универсум енерджи на територията на ОВМ и ЗЗ 'Калиакра'

Изтегли, PDF, 678.33 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Проследява историята на фирмите-инвеститори в района на Калиакра и връзката им с Цонко Цонев, бивш кмет на Каварна.
Автор: Иван Рачев

Доклад, аргументиращ необходимостта за обявяване на цялата територия на ОВМ Калиакра като защитена зона от Натура 2000, така както е предложена през 2006 г.

Изтегли, PDF, 1385.22 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Докладът е изготвен в рамките на процедура на МОСВ през 2010-2011 г. за попълване на недостатъчността на мрежата от защитени зони за птици в рамките на наказателна процедура на Европейската комисия.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище