Календар

Калиакра - доклади и публикации

Доклад за миграцията в района на Приморска Добруджа през 2004 г.

Изтегли, PDF, 982.92 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Докладът представя резултатите от проучванията и в района на село Българево, част от ОВМ Калиакра, които са послужили кат очаст от аргументите за включване на това ОВМ в Натура.

Автор: БДЗП

Резултати от извършеното изследване на птиците във ветропарк Калиакра

Изтегли, XLS, 196 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Доклад за извършеното изследване на смъртността на птици във ветропарк Калиакра

Изтегли, DOC, 123 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Доклад за оценка влиянието на инвестиционни проекти върху природни местообитания – обект на опазване на защитените зони по Директива 92/43/ЕЕС BG0000573„Комплекс Калиакра” и BG0000116„Камчия”

Изтегли, DOC, 2781 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Докладър е изготвен през 2009 от д-р Росен Цонев и н.с. Чавдар Гусев по проект "За да остане природа", управляван от Българска фондация Биоразнообразие, реализиран с подкрепата на Фондация ЕкоОбщснот и ФРМС чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основните изводи от доклада са:

При реализацията на курортния комплекс на територията на ЗЗ Камчия ще бъдат пряко унищожени, фрагментирани или ще претърпят екотонна загуба следните природни местообитания:
2110 Зараждащи се ембрионални дюни
2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)
2190 Влажни понижения между дюните
2180 Облесени дюни от Атлантическия, Континенталния и Бореален регион
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia край големи реки (Ulmenion minoris)

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище