Календар

Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Решение на РИОСВ Варна от октомври 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк на инвеститор Енерик без ОВОС

Изтегли, PDF, 742.41 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Мотивът е, че с реализацията на инв. предложение не се очакват значителни изменения в околната среда и в близост до площадката няма разположени елементи на Националната екологична мрежа. Най-близко разположените защитени територии - резерват "Калиакра" отстоят на 12 км, а защитена местност Яйлата на 15 км.

Решение на РИОСВ Варна от юни 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк на инвеститор Лонгман без ОВОС

Изтегли, PDF, 748.39 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Мотивът е, че с реализацията на инв. предложение не се очакват значителни изменения в околната среда и няма постъпили устни или писмени възражение срещу реализацията на проекта.

Решение на РИОСВ Варна от март 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк на ЕТ 'Певи - Петър Добрев' без ОВОС

Изтегли, PDF, 722.94 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Мотивът е, че с реализацията на инв. предложение не се очакват значителни изменения в околната среда и няма постъпили устни или писмени възражение срещу реализацията на проекта.

Решение на РИОСВ Варна от юли 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк на инвеститор Дисиб без ОВОС

Изтегли, PDF, 786.89 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Мотивът е, че с реализацията на инв. предложение не се очакват значителни изменения в околната среда и не засегаt защитени със закон територии и местообитания.

Решение на РИОСВ Варна от януари 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк на инвеститор ЕТ 'Дегрец Цв. Илиева' без ОВОС

Изтегли, PDF, 510.69 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Мотивът е, че с реализацията на инв. предложение не се очакват значителни изменения в околната среда и не засега защитени територии и орнитологично важни места от проекто-мрежата Натура 2000.

Решение на МОСВ от декември 2005 г. по повод жалба от БДЗП, с което се отменя решение N 145 - ПР/2005 г

Изтегли, PDF, 1249.22 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

С решението на МОСВ се отменя решение N 145 - ПР/2005 г на директора на РИОСВ - Варна за преценка за необходимостта от извършване на ОВОС за инв. преложение за изграждане на ветроенергийна станция Винлайт - Българево като незаконосъобразна. Указва се на директора на РИОСВ Варна да изиска допълнителна инфромация от инвеститора и да проведе процедурата по преценяване на необходимоста от ОВОС отначало.

Решение на РИОСВ Варна за одобряване на ветроенергиен парк на инвеститор Вектор Делта без ОВОС

Изтегли, PDF, 1554.44 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

В доклада се посочва, че при стриктно изпълнение на Плана с мерките за предотвратяване на отрицателните въздействия, реализацията на инвестиционното намерения няма да окаже нагативно въздействие върху околната среда.

Решение на РИОСВ Варна от март 2007 г. за одобряване на ветроенергиен парк 'Свети Никола'

Изтегли, PDF, 2287.14 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Решението за одобрение на инвестиционното предложение се мотивира с това, че в доклада за ОВОС е извършена прогноза и оценка на всички предполагаеми значителни въздействия. Заключението на експертите е, че при стриктно прилагане на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните отрицателни въздействие инв. предложение няма да окаже негативно въздействие в/у околната среда.

Решение на РИОСВ Варна от юни 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк западно от село Българево

Изтегли, PDF, 2267.12 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Решението от юни 2005 по ОВОС, с което РИОСВ Варна одобрява инвестиционното решение с извода, че то няма да окаже негативно въздействие в/у околната среда при изпълнение на предложените мерки в доклада.

Решение на РИОСВ Варна за предварително изпълнение на решение за одобряване на ветроенергиен парк 'Калиакра' с инвеститор Инос 1

Изтегли, JPG, 238.37 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Решението на РИОСВ Варна от август 2005 г. потвържава заключението на експертите, изготвили доклад по ОВОС и потвърждават извода, че при реализация на инвестиционното предложение няма да бъдат причинено негативни въздейстия върху околната среда. Изтъква се, че предложението е от национално значение и с него се цели решаване на сериозни проблеми, относно ограничаване на парниковия ефект и изменението в климата.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище