Календар

Рудодобив Велинград - доклади и решения за ОВОС

Съобщение за провеждане на консултации по Екологичната оценка на проект за изменение на ТУП/ОУП на СТЦ „Перелик”.

Изтегли, DOC, 72.5 Kb, Рудодобив Велинград - доклади и решения за ОВОС

З А Д А Н И Е ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ”ДОБИВ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ВОЛФРАМСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ НАХОДИЩЕ ”ГРЪНЧАРИЦА - ЦЕНТЪР

Изтегли, PDF, 3678.57 Kb, Рудодобив Велинград - доклади и решения за ОВОС

Становище на СДП Балкани относно доклада по ОВОС за инвестиционните намерения за добив и преработка на волфрамови руди

Изтегли, PDF, 165.36 Kb, Рудодобив Велинград - доклади и решения за ОВОС

Възразява се срещу липсата на оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие. Настояват процедурата да бъде върната на възложителя за допълване не дОВОС и изготвяне на дОС за оценка за съвместимност със защитените зони Западни Родопи и Родопи Западни.

Доклад за ОВОС на Инвестиционното предложение за ” Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център” на ”Ресурс 1” АД, г. Пловдив

Изтегли, PDF, 5011.81 Kb, Рудодобив Велинград - доклади и решения за ОВОС

Авторите на Доклад за ОВОС, на основата на извършените анализи и оценки и в съответствие със законодателството по околната среда, предлагат на Експеретен съвет на РИОСВ - Пазарджик да одобри осъществяването на инвестиционното предложение за на “Ресурс 1“ АД - г. Пловдив за“ Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център”, при изпълнение на препоръчаните в Доклада за ОВОС мерки за отстраняване и/или ограничаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и постигане на съответствие с нормативната уредба на страната.

Уведомление за инвестиционно предложение от Ресурс 1 за добив и прерабтване на волфрамови руди до РИОСВ Пазаджик от декември 2013 г.

Изтегли, PDF, 2895.4 Kb, Велинград без рудодобов

Писмото е с искане за преценка за необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното намерение

Решение на РИОСВ Пазарджик за необходимост от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение за волфрамова мина от май 2014 г.

Изтегли, PDF, 7410.7 Kb, Велинград без рудодобов

Причината е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - волфрамсъдържащи руди от находища 'Грънчарица център'

Изтегли, PDF, 5543.52 Kb, Велинград без рудодобов

Договорът е подписан между министерски съвет, представлявана от Министъра на икономиката и консеционерът Ресурс -1

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище