Календар

Натура2000 / ЕС

Регламенти, директиви, решения на Съдът на ЕС в Люксембург, писма от/до евроинституциите и др.

Писмо от ГД 'Околна среда' на Европейската комисия в отговор на

Изтегли, PDF, 213.81 Kb, Натура 2000

Писмото от комисията е получено от член на Коалиция „За да остане природа в България“ в отговор на запитване за наказателната процедура за липса на обявяване на защитените зони. Поводът за запитването е становище на Министерството на околната среда, в което то мотивира промените в закона за билогичнот оразнообразие с изисквания на процедурата.

От отговора на комисията се вижда, че процедурата е мотивирана от липса на изпълнение на настоящи задължения в директивата и закона, а не от липса на транспониране (регламентиране в българския закон) на разпоредби на директивата за местообитанията.

804 посещения

Решение на Комитета за съответствие с Орхуската конвенция от 28 септември 2012 г.

Изтегли, PDF, 607.19 Kb, Натура2000 / ЕС

Констатации и препоръки по отношение на съобщение ACCC/C/2011/58 относно съблюдаването на разпоредбите от страна на България по отношение обжалваемостта на ОУП, ПУП и разрешителни за строеж по ЗУТ (достъп до правосъдие). Изготвени от Комитета за прилагане на Орхуската конвенция и приети на 28 септември 2012 г.
Оригинал на решението

1026 посещения

Писмо от председателя на Комитета по петициите към Европейския парламент

Изтегли, PDF, 1058.49 Kb, Натура2000 / ЕС

Писмо от евродепутата от Полша Марчин Либицки до представители на Коалиция "За да остане природа в България", с което им благодари за присъствието на заседанието на 30 април в Брюксел и за предоставената пълна информация по проблемните случаи с Натура 2000 в България. Уверява ни, че Европейският парламент ще настоява пред Европейската комисия за спешни мерки и че ще ни държи в течение с всякакви нови развития по петицията ни.

793 посещения

Ставрос Димас: Натура 2000 - възможност или пречка за развитие

Изтегли, PDF, 160.08 Kb, Натура2000 / ЕС

Реч на еврокомисаря Ставрос Димас относно относно дългосрочните икономически ползи от опазването на европейското природно наследство и предотвратяване загубата на биологично разнообразие.

1280 посещения

Петиция до Европейския парламент относно нарушенията в НАТУРА 2000 зоните на България

Изтегли, ZIP, 428.64 Kb, Натура2000 / ЕС

Петиция относно нарушенията в НАТУРА 2000 зоните с приложение - подписката за Рила, подкрепена до този момент от над 140 000 души.

Съдържание:
1. Обща информация за липсата на реална защита в НАТУРА 2000
2. Информация за конкретни примери за унищожаване на българската природа в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 (8 проекта за ски курорти на тероторията на Рила – Национален парк и Натура 2000 зона по Директивата за птиците и за местообитанията; ски проектите в Родопите – Перелик и Сютка; ски курорт около връх Ком, северните склонове на Западна Стара планина; Черноморие – Шабла и Тюленово, Калиакра, Батова река, Камчия-Шкорпиловци, Емине-Иракли, Ропотамо и Странджа)
3. Таблица със списък с нарушенията в рамките на НАТУРА 2000 зоните в България: планове и проекти в действие
4. Карти на застрашените НАТУРА 2000 зони – по морето, от ски курорти в планините и мВЕЦ по реките
5. Копие от подписката за Рила – на хартия + диск с електронната подписка, общо 141 199 подписа.

1494 посещения

Отговор на сигнал от коалицията до Европейската комисия относно Рила

Изтегли, PDF, 91.23 Kb, Натура2000 / ЕС

Вижте отговора на Комисаря Ставрос Димас. Според него в момента Дирекцията по околната среда към Комисията разглежда предоставената информация и ще вземе решение за следващи стъпки съобразно анализа на информацията, т.е. очакваме второ писмо...

Решение на съда по Натура 2000 дело между ЕК и Италианската държава, 20 Септември 2007 г.

Изтегли, DOC, 189.5 Kb, Натура2000 / ЕС

Решение относно неизпълнение на задълженията от Италианската държава по Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕИО — Опазване на дивите птици, относно Оценка на въздействието върху околната среда на строителни работи по преустройство на ски писти и инфраструктура.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0304:BG:HTML

Жалба до Европейската комисия относно непълнотата на мрежата НАТУРА 2000 по Директивата за птиците

Изтегли, DOC, 111.5 Kb, Натура2000 / ЕС

Жалбата е провокирана от огромното закъснение и бавните темпове, с които се обявяват зоните от Натура 2000 у нас, за сметка на скоростното, системно и необратимо унищожаване на местообитанията на птиците. Досега е огласена проектозаповедта само на една българска зона от Натура 2000 – Суха река. Поради отлагането на решението за включване на 26 зони, 106 от 120 вида птици от Приложение 1 на Директивата за птиците са лишени от възможност за защита. Липсата на полагащата се по закон превантивна защита и задвижените междувременно промени на ПУП и ОУП, дава ход на проекти, често с фатални последствия за опазване на биоразнообразието.
Жалбата дава основание на ЕК да открие процедура, с която като начало да насърчи правителството да изпълни ангажиментите си по обявяване и опазване на достатъчно зони за птиците в Натура 2000. Задължението на България беше към датата на присъединяването си към Европейския съюз да обяви изцяло по научни критерии зоните от Натура 2000 по Директивата за птиците.

doc file, 112 КВ, на английски език

Прес-съобщение

Изтегли, DOC, 26 Kb, Натура2000 / ЕС

относно срещата на коалиция "За да остане природа!" с еврокомисаря по околна среда Ставрос Димас

Писмо на коaлицията НПО до Европейската комисия от 18.01.2007 относно НАТУРА 2000 в България

Изтегли, DOC, 28.5 Kb, Натура2000 / ЕС

Българското правителство не представи пълния списък защитени зони към датата на нашето членство, въпреки техническата възможност за това.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище