Календар

Участие за природа

В тази папка ще качваме документи, касаещи дейности от общ характер по проект "Участие за природа", финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Всички изготвени становища се бъдат публикувани в съответната папка по даден екологичен проблем/случай, с цел по лесно търсене, както до сега. Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Въпреки че имат над 10 г. история, практиките на гражданско и НПО участие при вземането на решения за околната среда не са задоволителни за природозащитната гражданска общност. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.

Детайлна хронология на гражданската кампания по запазването на дивия плаж Иракли

Изтегли, PDF, 446.51 Kb, Иракли / артистични граждански акции

Обобщил информацията: Надежда Максимова, август 2015

631 посещения

Описание на случая Иракли

Изтегли, PDF, 657.54 Kb, Случай 'Иракли'

Разказ за първите 6 години от борбата за опазване на Иракли
Автор: Надежда Максимова

633 посещения

Подробно описание на историята на природен парк 'Витоша' във връзка с планирано ски строителство

Изтегли, PDF, 1009.78 Kb, Витоша

Автори Александър Дунчев и Зорница Стратиева, актуално към април 2016.

678 посещения

Подробно описание и история на развитието на ски зона 'Банско' в Национален парк Пирин

Изтегли, PDF, 950.95 Kb, Пирин

Подробно описание и история на развитието на ски зона 'Банско' в Национален парк Пирин

790 посещения

Подробно описание и история на случая 'Дюнигейт'

Изтегли, PDF, 809.18 Kb, Дюнигейт

Автор: Тома Белев, актуално към февруари 2016

491 посещения

Пълно описание и история на случая 'Корал'

Изтегли, PDF, 860.75 Kb, Случай „Корал”

Автор Мирослава Попова, актуално към февруари 2016.

600 посещения

Кратък наръчник за умно управление на отпадъците

Изтегли, PDF, 1256.13 Kb, Публикации / Ръководства

Наръчникът за "умно управление на отпадъците" е изработен от За Земята и съдържа препоръки, които почиват на опита на местни власти и общности от цял свят, които прилагат подхода „Нулеви отпадъци“, както и на изискванията на българската и европейската нормативна рамка. Наръчникът е изработен по проект „Участие за природа“, който се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие Блулинк и е финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г . www.ngogrants.bg

Доклад относно Инициатива за провеждане на местен референдум гр Самоков поради планирано изграждане на регионално депо за отпадъци

Изтегли, PDF, 406.75 Kb, Лобиране

Доклад на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум с формулиран въпрос за гласуване: „Трябва ли да бъде променено местонахождението на площадката за „Изграждане на регионално депо за отпадъци ПИ 65231.915.100 с обща площ 327 024 кв. м в землището на град Самоков” на общините Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман?”, внесен в Общински съвет - Самоков по реда на Раздел ІІІ на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). Докладът съдържа: история на проблема и описание на случая; проведена процедура за инициатива за местен референдум; решение на общински съвет за отхвърляне на провеждането на местен референдум; обжалване пред административен съд - София област; обжалване пред областен управител на София - област; изводи и препоръки

Предложения за промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и мотиви за тяхното приемане

Изтегли, PDF, 3641.03 Kb, Лобиране

Гражданските групи "Да спасим Иракли", "Да спасим Карадере" и "Да запазим Корал" предложиха промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, които да защитят Черноморието от презастрояване. Промените са озаглавени: "Реални действия за защита на Черноморието от презастрояване или как да не превърнем "природосъобразните плажове" в Слънчев бряг" и бяха представени и на пресконференция, финансирана по проект "Участие за природа".

"За да запази няколкото уникални кътчета природа за идните поколения по Черноморието, Народното събрание направи първата стъпка – трите най-емблематични плажа бяха обявени за зони за природосъобразен туризъм. За да не ги превърнем в поредния Слънчев бряг са необходими спешни последващи действия - цялостно решение за опазването на Карадере, Иракли и Корал като свободни от бетон зони."

Презентация на тема 'НПО представителство за природа'

Изтегли, PDF, 403.05 Kb, Участие за природа

Представена в рамките на Национална среща на Форум гражданско участие на 17-18.03.2016. Презентацията извежда накратко основните изводи и препоръки от аналитичен доклад "УЧАСТИЕ ЗА ПРИРОДА. Представителство на природозащитни
организации в съвети и други органи на държавната и местна власт"
Проектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище