Календар

Участие за природа

В тази папка ще качваме документи, касаещи дейности от общ характер по проект "Участие за природа", финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Всички изготвени становища се бъдат публикувани в съответната папка по даден екологичен проблем/случай, с цел по лесно търсене, както до сега. Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Въпреки че имат над 10 г. история, практиките на гражданско и НПО участие при вземането на решения за околната среда не са задоволителни за природозащитната гражданска общност. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.

Неадекватно опазване на застрашените видове и местообитания на територията на Орнитологично важно място „Калиакра”

Изтегли, PDF, 724.15 Kb, Калиакра

Пълно описание на случая
Актуализирано последно на 03.02.2016 г.

563 посещения

Описание и история на случая 'Паничище-Езерата-Кабул'

Изтегли, PDF, 664.53 Kb, Рила, Паничище

Автор: Вера Петканчин,
актуално към ануари 2016

682 посещения

Подробно описание на процеса на изработване на ОУП Царево

Изтегли, OCX, 508.76 Kb, Общ устройствен план на община Царево

Кампания за спасяване на природен парк "Странджа" в процеса на устройствено планиране на територията на община Царево.

649 посещения

Доклад на тема: 'Представителство на природозащитни организации в съвети и други органи на държавната и местна власт'

Изтегли, PDF, 668.99 Kb, Участие за природа

Аналитичният доклад „Участие за природа: Представителство на природозащитни организации в съвети и други органи на държавната и места власт“ анализира състоянието на съществуващите механизми в различни институции на държавната власт, действащи в областта на опазване на околната среда, и формулира препоръки за подобряването им. Използваните методи за събиране на данни и информация са от областта на социалните науки и включват: събиране на съществуващи практики и регламенти от 181 държавни и обществени институции и 265 общини по реда на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и чрез преглед на документи; електронна анкета за събиране на опита на избрани представители на НПО и граждански групи към различни институции; наблюдение чрез участие в комуникации между НПО; аналитично описание на случая на електронната платформа за избор на представители на НПО E-вот, изработена и поддържана от информационната мрежа БлуЛинк; фокус групи и целеви аналитични дискусии с експерти, формиращи политиките за гражданско участие в България.

Maрт 2016
Автори: Павел Антонов, Тома Белев
С финансовата подкрепа на проект “Участие за природа” по Програмата за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.ngogrants.bg). Програмата и механизмът не носят отговорност за съдържанието на доклада.

1275 посещения

Кампания за спасяване на Кресненското дефиле

Изтегли, PDF, 728.74 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Подробно описание на кампанията за спасяване на Кресненското дефиле, PDF, 30 стр.
Изготвил: Андрей Ковачев
Последна актуализация февруари 2016

Становище за природосъобразно ползване на гори в ДГС Казанлък

Изтегли, PDF, 6462.09 Kb, Участие за природа

Резюме. Горските култури от бял и черен бор над гр. Шипка, изпълняват защитни и рекреационни функции вече един век. След ветролом и ветровал в края на 2014г. в отдели 114-з и 114-о от ДГС Казанлък, предстои изсичане на 100% и усвояване на падналата дървесина до края на 2015г. Чрез Инициативен комитет, гражданите на гр. Шипка настояват при дърводобива да не се прокарват нови горски пътища. Алтернативните технологии не се практикуват широко в района и горските власти в лицето на ЮИДП Сливен и ДГС Казанлък настояват за прокарване на временен горски път и спешно усвояване на дървесината. Задача на настоящото становище е да даде обективна оценка по създалата се ситуация и да предложи решения удовлетворяващи и двете страни.

830 посещения

Изграждане на регионално депо за отпадъци до с. Ракитница - презентация

Изтегли, PDF, 1456.96 Kb, Участие за природа

Презентацията представя проблемите при изграждането на регионално депо за битови отпадъци до с. Арнаутино и с. Ракитница, общ. Стара Загора. Група млади семейства се присъединяват към кампанията на местен иницативен комитет от с. Ракитница и се застъпват за правото на чиста земеделска земя, намаляване на производството на отпадъци и депонираните количества, както и за цялостна прозрачност в политиките на управление на отпадъци.

1038 посещения

Защита на горите над Шипка

Изтегли, PDF, 2461.19 Kb, Участие за природа

След прокарването на черен път и силна буря през 2014 г., близо 90% от дърветата са счупени или изкоренени в засегнатия участък над гр. Шипка. Въпреки видимото следствие от изграждането на черен път, ДГС Казанлък настоява да изгради още един път от около 800-900 м за сваляне на дървесината от засегнатите участъци. Опасенията на местната общност са, че пътят ще наруши ландшафта, ще увреди младите фиданки и представлява съществен риск за възникване на още ерозионни процеси. Има опасност използваната технология за направа на горски „пътища“ (булдозерен пробив,) с трасе непосредствено над питейното водохващане на река Димовец, ще доведе до разрушаване на почвата, влошаване качеството на водата и промяната на водния отток. Допълнителни негативи са загубата на историческата, научната и рекреационната стойност на мястото, което да сега е служело за отдих, посещение на планината и историческата местност Бузлуджа, както и като пример за първите по рода си противоерозионни мероприятия. Прокарването на път улеснява достъпа до стари естествени гори, което би могло да доведе до допълнителни нерегламентирани сечи.

Кампанията се движи от Инициативен Комитет от гр. Шипка. Целта на групата е спиране на сечите в района, възстановяване на щетите и последващо залесяване, както и последваща работа за включване на гората към Природен парк Българка и/или други защитени територии.

611 посещения

Писмо на Асоциация Черноморие, с което искат проверка на нерегламентираните къмпингуващи

Изтегли, PDF, 725.8 Kb, Участие за природа

Ето го и доказателството, че ВМЕСТО проверка на незаконното строителство, каквато съгласно писмо изх. номер ИАГ 22172/26.06.2015 на ИАГ трябваше да бъде проведена, се провежда проверка на "дивакуващите". Считаме това за подмяна на обществения интерес, за нарочно отклоняване на вниманието от закононарушенията по черноморието и очакваме и предоставената от Коалиция "За да остане природа" информация за потенциално незаконни обекти и закононарушения да бъде процедирана със същата скорост и внимание от ИАГ и другите компетентни институции!

957 посещения

Презентация на кампанията за спасяване на парк 'Отдих и култура' в гр. Пловдив

Изтегли, PDF, 1195.46 Kb, Участие за природа

Презентацията описва дългогодишните усилия и съдебни битки на инициативна група в Пловдив, която се бори за прозрачност на институциите и по-зелена градска среда.

През 2012г. Община Пловдив взима решение за застрояване на крайречна гора от около 650 дка, намираща се в парк „Отдих и култура“. Засегнатата територия съгласно действащия ОУП е отредена за обществено озеленяване при допустимо застрояване от макс. 1%. С изменението на ОУП се предвижда преотреждането на парка в зона „Спорт и атракции“, за която допустимото застрояване е 80%. Голяма част от нея попада в две защитени зони по екологичната мрежа „Натура 2000” – „Река Марица” и „Марица Пловдив”, и граничи непосредствено със защитена местност „Нощувка на малък корморан”. Парк „Отдих и култура” е в лошо състояние, тъй като не е бил поддържан. Община Пловдив ползва резултата от дългогодишната си безотговорност като основен аргумент за нуждата от застрояване на територията с редица спортни и атракционни обекти, както и за изграждане на съпътстваща инфраструктура.

1237 посещенияПроектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище