Календар

Защитена Зона „Балчик”

Защитена Зона „Балчик” е обявена с цел опазване на местообитанията на голям брой видове мигриращи и гнездящи птици, за постигане на тяхното благоприятно състояние. Видовете птици, зависещи от сухите тревни местообитания (степи, които по КВС се водят пасище, пасища с храсти или пустеещи необработваеми земи) в периода на гнездене са полската бъбрица, червеногърбата сврачка, черногърбото каменарче и ястребогушото коприварче. По време на миграция в степните местообитания ловуват или почиват голям брой мигриращи птици, включително и силно застрашени видове като вечерната ветрушка и степният блатар. Голяма част от местообитанията на посочените видове вече са безвъзвратно унищожени в съседната защитена зона за птици – „Белите скали”, поради изграждането на две голф игрища – „Тракийски скали” и „Блексирама”. Практиката при изграждането и функционирането на тези две голф игрища показа, че естествените местообитания се заличават напълно и се подменят с изкуствено засадени треви, които не са местни видове, построяват се сгради и пътища, създават се водни площи (Приложение 1). По този начин се въздейства отрицателно на способността на видовете за естествено придвижване и се създават предпоставки за нарушаване на естетсвените сукцесионни процеси, чрез използването на агресивни и силно конкурентни на местните видове тревни смески. По време на експлоатация новосъздадените тревни местообитания се поливат, за да не изсъхват и обилно се третират с химикали, за да се предотврати появата на нежелани треви (в случая евентуалното връщане на естествените за района видове), а тревната покривка се поддържа изключително къса. Тези действия коренно променят естеството на местообитанието и заедно с пълното премахване на естественото местообитание в процеса на строеж, възпрепятстват евентуалното му възстановяване (Приложение 1). Създават се предпоставки за нарушаване на водния баланс на територията и коренна промяна в условията в местообитанията. Това ще доведе до трайна загуба на местообитанията на посочените по-горе видове. Допълнително голф игрището и обслужващите го сгради, ще концентрира много хора в район, където не е имало концентрация на туристи, поради което ще предизвика значително шумово и светлинно безпокойство и ще доведе до прогонване на видовете птици, обект на опазване дори и от околните територии. Загубата на подходящи местообитания и значителното безпокойство ще влошат природозащитното състояние на видовете птици, обект на опазване в защитената зона и на техните местообитания. По тази причина изграждането на голф игрище и ваканционно селище на територията на ЗЗ „Балчик” е в явно противоречие с цел 3.1 от заповед РД-130 от 10.2.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитената зона.

Становище-Голф Момчил, Балчик

Изтегли, PDF, 216.39 Kb, Защитена Зона „Балчик”

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е относно Уведомление на Община Балчик, публикувано на 05.01.2015, за изграждане на Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” на площ от 1472,77 дка.

1028 посещения

Карта на местообитанията в района на голф-игрището Трейшън Клифс 2009

Изтегли, JPG, 277.6 Kb, Калиакра - карти

Доклад за оценка влиянието на инвестиционни проекти върху природни местообитания – обект на опазване на защитените зони по Директива 92/43/ЕЕС BG0000573„Комплекс Калиакра” и BG0000116„Камчия”

Изтегли, DOC, 2781 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Докладър е изготвен през 2009 от д-р Росен Цонев и н.с. Чавдар Гусев по проект "За да остане природа", управляван от Българска фондация Биоразнообразие, реализиран с подкрепата на Фондация ЕкоОбщснот и ФРМС чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основните изводи от доклада са:

При реализацията на курортния комплекс на територията на ЗЗ Камчия ще бъдат пряко унищожени, фрагментирани или ще претърпят екотонна загуба следните природни местообитания:
2110 Зараждащи се ембрионални дюни
2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)
2190 Влажни понижения между дюните
2180 Облесени дюни от Атлантическия, Континенталния и Бореален регион
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia край големи реки (Ulmenion minoris)

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище