Календар

Международна обменна среща Натура 2000

На 4 април 2016 Българска фондация Биоразнообразие, в партньорство с мрежата на НПО от югоизточна Европа CEEWEB, организира международна експертна среща за управление на мрежата Натура 2000.

В срещата взеха участие представители на Коалицията "За да остане природа", полски и румънски неправителствени организации, CEEWEB, както и представители на МОСВ, НСЗП, ИАОЗ и басейнови дирекции от страната. Представени бяха изключително актуални към сегашния етап на прилагане на европейските директиви, обуславящи Натура 2000, конкретни методи за управление на ресурсите в Натура 2000, различни подходи за изготвяне на заповеди за защитени зони, управленски структури и възможности за участие в планирането и мониторинга на директивите на европейско ниво.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF