Календар

Замърсяване на въздуха на град Гълъбово в района на ТЕЦ Брикел

Въпреки редица сигнали срещу замърсяването на въздуха от ТЕЦ Брикел в района на град Гълъбово, след всяка проверка на РИОСВ Стара Загора следва отговор, че „пречиствателните съоръжения работят без прекъсване“, „от измервателната станция не са регистрирани превишения на нормите за качество на въздуха“ и „не са установени анормални режими на работа на енергийните котли“. В същото време, с фотографски снимки е документирано, че ежедневно в проверявания период, както и преди него и след него, от комините на топлоелектрическата централа се изпускат плътни черни облаци от дим и сажди, които покриват целия град. По информация на местните жители замърсяването на въздуха от горивните инсталации са в резултат на непрекъсната експлоатация на байпасния комин и непрекъснато изпускане на неорганизирани емисии от покрива на котелния цех.

Във връзка с горно от "ПП" изпратиха парламентарен въпрос до МОСВ да извърши проверка и да отговори спазва ли Брикел ЕАД комплексното разрешително, допуска ли се продължителното изпускането на емисии от байпасния комин и покрива на котелния цех след разпалване на котела, измерват ли се непрекъснато емисиите от горивната инсталация и кои точно емисии след като сяроочистващата инсталация почти не работи, особено вечер и в почивните дни? И по-конкретно да се посочи какви мерки ще предприемете, за да гарантирате, че ще се отчитат и не допускат нерегламентирано изпусканите емисии от байпасния комин и неорганизираните емисии изпускани от покрива на котелния цех, и че проверките на РИОСВ Стара Загора няма да са подигравка с жителите на град Гълъбово?

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

905 посещения

OFF