Календар

Участие за природата

Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

През 2016 г. със съвместно разследване Нова телевизия, WWF и местни инициативни граждани потърсиха отговор на въпроса дали има връзка между сечите в горите в Стара планина и режима на водата и наводненията в Севлиево и по-рядко в Габрово. Доказателствата за мащабни и често незаконни сечи във вековните букови гори във вододайните зони на двата града дадоха отговор на този върпос.

Международна обменна среща Натура 2000

На 4 април 2016 Българска фондация Биоразнообразие, в партньорство с мрежата на НПО от югоизточна Европа CEEWEB, организира международна експертна среща за управление на мрежата Натура 2000.

Дискусия 'Защитени ли да наистина защитените зони в България', Русе

В рамките на гостуването на изложбата "Натура 2000 - най-доброто от природата на България и Европа" в Русе, което ще продължи до 22 ноември, Българска фондация Биоразнообразие организира дискусия на тема „Защитени ли са наистина защитените зони в България?“. Тя се проведе на 28 октомври (сряда) от 18 часа в Екомузей Аквариум.

Гражданите на Шипка предлагат защитена местност за над 100-годишна гора. Горското я сече в Седмицата на гората

Днес местният инициативен комитет от Шипка внесе в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предложение за започване на процедура по обявяването на нова защитена територия с категория „Защитена местност“ и наименование „Градишка могила“, с обща площ 659.14 хектара. Предложената местност се характеризира с наличие на местообитания на застрашени, редки и уязвими видове и видове с висока консервационна значимост.
Непосредствено преди внасянето на предложението беше извършена проверка от местни доброволци, която установи, че е започнала сеч в сърцето на предложената защитена местност и вековната широколистна гора.
Вижте повече за случая на: http://forthenature.org/news/3609

Обсъждане на възможностите и проблемите в механизмите за гражданско участие

По време на дискусията Тома Белев и Павел Антонов представиха аналитичен доклад, анализиращ състоянието на съществуващите практики за представителство на граждани и неправителствени организации в различни институции в държавната и местната власт. Авторите се фокусират върху сферата на опазването на околната среда, но не се ограничават с нея. Включените в изследването механизми са представени чрез анализ на техните оперативност и честота, пропорцията на гражданското участие в тях, равнопоставеността при дискусиите и оперативната им тежест. Разгледана е и електронната платформа за избор на представители на НПО E-vote, изработена и поддържана от информационната мрежа „БлуЛинк”.

Тридневно обучение за доброволците по проект 'Участие за природа'

Теми:
1. Представяне на основните положения на Закона за биологичното разнообразие за опазване на видове. Представяне на проблема с препарираните защитени видове. Лектор - Стефан Аврамов

2. Представяне на адаптивното управление за разработване и управление на природозащитни дейности - лектор Владимир Милушев

3. Основни принципи на работа с медиите и организирането на информационни кампании – лектор Нели Найденова

Практическа задача: Разработване на програма за борба с незаконното излагане на препарирани защитени видове по метода на адаптивното управление.

Teрeнно проучване на защитени видове

Доброволците по проект "Участие за природа" имаха възможност на близка среща с глухаря - изключително атрактивен застрашен вид птица съгласно Червена книга на България. Участниците в обучението имаха възможност да научат повече за биологията на вида и за връзките в природата, както и за начини за тяхното изучаване и опазване.

Обучение по онлайн комуникация за експертите на Коалицията

Постигането на успех в природозащитните кампании далеч не е нужна само екологична експертиза. Ето защо обучението целеше да подпомогне експертите в организациите, членове на Коалицията „За да остане природа“, да използват по-пълноценно социалните медии. Разгледахме по-отблизо фукционирането на Фейсбук, поставянето на цели и подбирането на канали за комуникация, съобразени с начина на разпространение, типовете съдържание и различните му функции, научихме се как да анализираме потреблението и интересите на публиката ни. Разгледахме комуникационни проблеми и примери от предишни кампании.

Карадере вече и с табели за отговорно къмпингуване

На 15 август табелите в дух "Добре дошли у дома, оставяйте само стъпки, взимайте само спомени" са вече факт. Поставени са 10 бр ламираните табели размер А3, чрез които гражданската група "Да спасим Карадере" описва правилата за отговорно къмпингуване, например: разпъване на палатка с оглед опазването на дюните на Карадере, палене на огън съгласно противопожарните правила и законодателството за горите, достъп до Карадере, избор на място за къмпинг и важността да уважаваш нуждата от спокойствие на другите хора. Когато няма кой да регулира къмпингуването го правят тези, които отнасят всички негативи на инвеститори и държавно безхаберие, но които с цялата си енергия търсят начин да намерят съмишленици сред институциите и гражданите, за да има къде всички да чуем ритъма на сърцето си и да съберем сили за цяла година.

Кампания 'Пази дюните'

Обозначване на дюните в местността и поставяне на табелки, които представят дюните в Крадере - най-ценното местообитание в местността. Кампанията е организирана от гражданска група Да спасим Карадере и цели да повиши информираността на къмпингуващите в местността с цел по-отговорно към природата пребиваване.

началото на юли, 2015

Повече коментар - във фейсбук: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.914796905278527&type=1
Проектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!