Календар

Защитени зони и Натура 2000

Защитените зони се определят от 2 европейски директиви (Директива на птиците и Директива на хабитатите), отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие. Защитените зони с европейско значение изграждат екологичната мрежа НАТУРА 2000. Те са много по-големи по площ от защитените територии и не налагат забрани за всякакви човешки действия. Напротив, тяхната цел е да се запази природата като ресурс за устойчиво развитие на районите, които попадат в тези зони.

НАТУРА 2000 в България

Като бъдеща членка на Европейския съюз, България е задължена и се е задължила да изгради мрежата от защитени зони НАТУРА 2000. Задължила се е също така да осигури опазването на природата в предложените за включване в НАТУРА 2000 места (потенциални НАТУРА 2000 зони) още преди влизането ни в Европейския съюз.
Екологичната мрежа НАТУРА 2000 следва да бъде изградена в България до датата на присъединяване на страната ни към Европейския съюз. До 1 януари 2007 година тя трябва да представи на Европейската комисия списък със зони, отговарящи на критериите за включване в НАТУРА 2000.
До този момент в България са инвентаризирани и предложени 114 места според Директивата за Птиците и се подготвят още 377 места по Директивата за местообитанията. В повечето си места те се припокриват помежду си, като билогичното разнообразие на страната позволява Натура 2000 мрежата в България да обхваща поне 34-36% от площта на България.


Причините, пораждащи трудности при изграждане на НАТУРА 2000 в България:

държавата не налага превантивни мерки за защита на потенциални НАТУРА 2000 зони.
ежедневна заплаха от загуба на голяма част от бъдещите защитени зони поради тяхното унищожаване преди 1 януари (така нареченото заварено положение)
подценяване на проблемите, свързани с околната среда
нарушения на законодателството поради некомпетентност и корупция
липсата на широкомащабна информационна кампания сред населението
заблуда и страх сред местното население, породени от липсата на информация


НАТУРА 2000 в детайли:

Eвропейската екологична мрежа Натура 2000 е най-сериозната инициатива за съхраняване на природното наследство и устойчиво развитие в райони със запазена природа. Тя представлява мрежа от защитени райони в Европа, създадени в съответствие с Директивата за природните местообитания от 1992 г. и Директивата на птиците от 1979г.
Целта на мрежата е да гарантира запазването на най-ценните и заплашени от изчезване природни видове и местата, които те обитават. Това опазване трябва да гарантира, че разпространението, числеността (или площта) и състоянието им няма да се влошават от момента на обявяването им като НАТУРА 2000 зони. В редки случаи се очаква и подобряване на тези показатели.
Опазването на природата се постига чрез: активно управление, поддържане, възстановяване и създаване на човешки дейности в защитените зони, които са пряко свързани с опазването на видове и местообитания или не ги увреждат. На второ място, чрез ограничаване на дейности, които унищожават конкретен вид или неговото местообитание в дадена зона.
Въпреки, че Натура 2000 обхваща всички защитените досега територии включително териториите с най-строг режим на защита по българското законодателство (резерватите), тази екологична мрежа не е просто система от природни резервати, където да е изключена всякаква човешка дейност. Местата, които се опазват по Европейското законодателство, са много по-големи по площ от сегашните защитени територии и включват, както общинска земя, така и частна собственост. Целта на създаването на НАТУРА 2000 мрежата не е отдалечаване или противопоставяне на човека и природата, нито пък отнемане на частна собственост. Целта е в бъдеще да се гарантира устойчиво екологично, икономическо и социално управление на зони с общочовешко значение поради тяхното изключително природно богатство.
Изборът на районите, включени в Натура 2000 се базира изцяло на научни критерии, като например степента на срещане и гъстотата на дадените видове, както и екологичното качество и площта на природните местообитания, намиращи се в тези райони. В тяхното управление пряко се отчитат взаимовръзката на природозащитните цели с дългосрочните интереси на хората живеещи в района.


Какво е забранено и какво не в НАТУРА 2000 зоните?

Няма никакви предварителни забрани върху нови дейности или разработване на зоните, включени в Натура 2000. Всеки конкретен случай ще се разглежда поотделно. Директивата за природните местообитания съдържа ясна процедура за оценяване и вземане на решения, свързани с проекти за развитие, които ще окажат влияние върху дадената защитена зона. Включването на райони в Натура 2000, зависи от биологичното богатство на различните държави членки. Колкото е по-богата на биологично разнообразие дадена страна, толкова повече места ще влязат в Натура 2000 в границите на нейната територия.
Дейности, които не увреждат защитените местообитания и видове няма да бъдат забранявани в зоните от Натура 2000, дори могат да бъдат финансово стимулирани. Например:
извършването на селско– стопанска дейност в НАТУРА 2000 зона – може да бъде подпомагано преференциалното отглеждане на определена порода животни, които по някакъв начин е ценна за региона и Европа;
лова на определени видове в зона за защита на лешоядите при положение, че убитите животни се използват за захранване на лешоядите;
развиването на условия за екологичен и селски туризъм и т.н.
От друга страна за ограничаване на дадени дейности е създаден механизъм за финансови компенсации. Например при ограничаване на разораването на нивите, при положение че дадена изоставена селско-стопанска площ се е превърнала в ценно местообитание на определени видове животни (гризачи, влечуги...); ограничаване на степента и използваните материали при строителство на жилищни и други сгради и други, собствениците на земи се компенсират в зависимост от всяко конкретно наложено ограничение.


Финансиране на НАТУРА 2000

Понастоящем програми на ЕС и по-специално програми, свързани с Политиката за развитие на селскостопанските райони, като напр. агро-екологичните мерки и специално сформирания фонд “Лайф” отпускат значителни суми за изграждане и поддържани на Натура 2000. Водят се дискусии за финансирането на Натура 2000 за в бъдеще.
Независимо дали получават финансиране от Структурните фондове или не, страните членки са задължени да спазват разпоредбите на Натура 2000.
Съществуват и редица проекти на неправителствени организации, насочени към инвентаризирането и изграждането на НАТУРА 2000 в България.
От всяка една страна обаче зависи да приложи както трябва тези мерки и да не разпилее тези пари.


Ползи за местното население при включване на имот в границите на НАТУРА 2000:

финансиране от Европейските фондове;
компенсации на собствениците на земи в защитени зони срещу евентуални ограничения на конкретни дейности;
ограничаване на монопола и създаване на възможност и перспектива за развитие на дребен и среден бизнес и запазване на частната собственост в ръцете на сегашните им собственици;
запазване на дивата природа на България;
устойчиво управление и развитие на изоставащите райони;
запазване и оценяване на българските традиции и дух;
възможност за развитие на туризъм, който не унищожава околната среда - гаранция за траен интерес и превръщане на запазената природа на България в привлекателна дестинация сега и за в бъдеще;
създаване на перспективи по зони, които ще дадат възможност за печалба и завръщане на младите хора по родните места;
развиването на природосъобразен (а не масов) туризъм създава повече възможности за създаване на социални контакти, за опознаване на хората в границите на България и извън нея, което способства за установяване на разбирателство и съдействие между хората като основа на изграждането на мирна Европа;
запазване на качеството на околната среда чрез регламентиране и стриктно следене качеството на водата и въздуха повишаване и/или запазване на здравето на хората;
повишаване на самочувствието на хората, живеещи и/или работещи в защитените зони;

9567 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Сухоземните екосистеми произвеждат малко над половината от кислорода на планетата. Останалата половина се пада на океанските растителни екосистеми, най-вече фитопланктона.
           
  Install Flash player!