Календар

Защо 'Промяната на предназначението' е важно за опазването на природата?

Защо Промяната на предназначението е важно за опазването на природата (в ЗИД на ЗГ бе прието това изискване да отпадне за строителство на спортни съоръжения както в горите, така и в земеделските земи):

1. Този правен принцип е залегнал в Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите най-вече с цел да не се допусне безразборно унищожаване и застрояване на плодородните ни земеделски и горски територии. Принципа включва строга административна процедура и наказателна такса. Този принцип засяга всяко строителство в земеделски и горски територии, при което строежът:
(1) не е свързан с ползването на земеделската земя или гората като такава (т.е. за земеделски или горскостопански/ловностопански нужди);
(2) води до трайно изсичане на гората и застрояването й (т.е. не са включени строежи под земята, който не водят до трайно унищожаване на земята и невъзможността за ползването й по основното й стопанско предназначение).

Процедурата включва предварителното одобряване на екологично разрешително (решение по ОВОС) и устройствен план (ПУП), оценка на стопанските качества на терена и/или гората, гарантиран достъп, водопровод. На следващо място имота се включва в урбанизирани терени с регулация, върху които се дължи местен данък. Ако инвестиционното намерение след време пропадне, собственикът ще е заинтересован да премахне строежа (най-вече ски-съоръженията), да рекултивира терена и да промени отново предназначението на имота обратно в гора, за да не плаща високи местни данъци и такси за урегулирания имот.

Наказателната такса има за цел да стимулира инвеститорите първо да потърсят вече урбанизиран терен за застрояване и второ да ограничат безразборното застрояване, което води до унищожаване на горите, въздуха и водите. Подобна функция имат еко-таксата и местния данък при колите, които стимулират хората да си коли с по-слаби двигатели, за да не замърсяват въздуха. Съгласно Закона за горите, тази наказателна такса може да се използва за компенсаторни залесявания и поддържане на другите горски територии за да се запазят и увеличат площта и полезните функции на горите.

Защо управляващите искат да отпадне "промяната на предназначението за ски съоръжения в горите"?

Основната цел е да се заобиколи Плана за управление на Природен парк Витоша, в който има забрана за ново строителство свързано с промяна на предназначението на горите. Т.е. Плана за управление допуска единствено ремонт и подновяване на съществуващите съоръжения. От искането на ГЕРБ печелят и частни и общински собственици на гори, които няма да плащат каквито и да е било наказателни такси за строеж на спортни съоръжения - т.е. стимулира се унищожаването и презастрояването на горите.

4798 посещения
         Пирин се нуждае от нас
         
Install Flash player!

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

  Знаете ли, че..

  Прогнозите са, че плодорони почви ще има до към 2020 г. Изхранването след това на света ще се случи само със сериозна грижа за обработваемите площи, които трябва да останат годни за ползване.
           
  Install Flash player!