Календар

Нов дом за царските орли

Нов дом за царските орлиВ периода 9 -11 октомври 2009г. Зелени Балкани постави две изкуствени гнезда за царски орел (Aquila heliaca). Гнездата са поставени на високи, подходящи за гнездене дървета, с помощта на алпийско оборудване и екипировка. Акцията е осъществена в района на Дервентските възвишения, с цел осигуряване на места за гнездене и подпомагане на царските орли в опитите им да гнездят.

Наблюденията на екипа през последните години показват, че не са рядкост случаите на заети територии от двойки орли, които не пристъпват към гнездене поради липсата на подходящи дървета. В повечето случаи това са новосформирани и неопитни двойки, които нямат опит в загнездването и строежа на гнездото. Чрез поставянето на изкуствени гнезда тези процеси могат да бъдат подпомогнати и ускорени. Оптималния период за поставяне на изкуствените гнезда е през есента и зимата, с цел в момента на заемане на териториите и началото на размножителния сезон да са налице и подходящи за загнездване условия.

Избора на територията за монтиране на гнездата е в резултат от проследяването на царски орли маркирани с радиопредаватели от Зелени Балкани още през 2007 г. Това е първото за България маркиране на царски орли посредством предаватели и за момента е най-продължителното проучване на вида в страната чрез използването на тези съвременни технологии. Благодарение на това са идентифицирани няколко територии, в които редовно са регистрирани по една, две или няколко млади и неразмножаващи се птици от редкия вид орли. В подобен район в началото на размножителния сезон на 2009г. екип на Зелени Балкани постави изкуствено гнездо за царски орел, като в последствие новосформирана двойка загнезди само на около 3,5 км от дървото, върху което е изградено изкуственото гнездо. Това от своя страна говори за правилния подход при избора на подходяща територия от страна на експертите. В тази връзка монтирането на още гнезда по тази методика ще продължи и в бъдеще.

Дейностите за опазването на царския орел се осъществяват в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013” (ope.moew.government.bg)

За допълнителна информация:
Градимир Градев – Координатор ,,Консервационни дейности царски орел”
ggradev@greenbalkans.org, тел: 0885609289

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5041 посещения

OFF

Последно качено » Новини