Календар

Мъртъв скален орел

Мъртъв скален орелНа 20.10.2009г., в района северно от Дервентските възвишения, екип на Зелени Балкани откри труп на млад скален орел (Aquila chrysaetos).

Причината за смъртта на редкия вид орел е електрическото напрежение от проводниците на стълб от електропреносната мрежа, върху които орела се е опитал да кацне. Това заключение се потвърждава от факта, че трупът на редкия вид орел е открит на около 4 метра от стълба, а десният му крак е откъснат от тялото на птицата от силата на електрическото напрежение и виси захванат за проводниците. Стълбът причинил смъртта на скалния орел е от бетонов тип с три метални странични конструкции, насочени нагоре, носещи проводниците (на снимката). Скалният орел вероятно е мигрирал през територията, в която е намерил смъртта си. По същото време в този район са установени и два млади царски орли (Aquila heliaca).

За инцидента е съставен протокол и след съгласуване с РИОСВ - Стара Загора, трупът на орела е транспортиран в Спасителния център на Зелени Балкани за извършване на аутопсия.

Припомняме, че преди няколко седмици в съседен район под такъв тип бетонов стълб, БДЗП откри мъртъв млад царски орел. Двата случая на регистрирани мъртви млади орли в кратък период от време в приблизително еднаква територия и под същия тип стълбове, потвърждава високата заплаха за орлите, произтичаща от този тип стълбове в района. Тя се увеличава и от факта, че в този район редовно се наблюдават млади и скитащи царски орли - така например през 2007г. Зелени Балкани регистрира в района място за временно струпване на млади царски орли, с максимална отчетена численост от 8 птици.
Всичко това налага спешно обезопасяване на рисковите стълбове от електропреносната мрежа в района.

Мъртвият скален орел е регистриран по време на регулярно отчитане влиянието на електропреносната мрежа върху птиците и тяхната смъртност в района на размножаващи се двойки царски орел. Тази дейност се осъществява от Зелени Балкани в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

За информация:
Градимир Градев - ggradev@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

13878 посещения

OFF

Последно качено » Новини