Календар

Комисията за обявяване на Защитена местност Юлиевска кория гласува единодушно ЗА защитената местност

Комисията за обявяване на Защитена местност Юлиевска кория гласува единодушно ЗА защитената местност Днес в РИОСВ - Стара Загора се състоя Комисия по реда на чл.38 от Закона за защитените територии за Обявяване на Защитена местност "Юлиевса кория". Предложението за обявяването на защитената местност е изготвено от Зелени Балкани и цели опазването на една от последните равнинни гори в България, разположена край с. Юлиево,Общ. Мъглиж.

Предложението на Зелени Балкани беше счетено за целесъобразно от Министерството на околната среда и водите и подготовката на документацията беше възложена на РИОСВ - Стара Загора. Съгласно Закона за защитените територии, свикването на комисия, с участието на заинтересованите страни е следващата стъпка от процедурата.
На заседанието на комисията, състояло се днес присъстваха представители на РИОСВ Стара Загора, РДГ Стара Загора, ДГС Мъглиж, ОС „Земеделие” – Мъглиж, РДНСК Стара Загора, Общинска администрация - Мъглиж и Напоителни системи - Стара Загора. Проектопредложението беше представено пред комисията от Елена Тилова от Зелени Балкани.
След като се запознаха с него членовете на комисията единодушно гласуваха за обявяването на защитената местност.
Според Закона за защитените територии, окончателно решение за обявяването на защитената местност ще бъде взета от Министъра на околната среда и водите.
Очакваме той да потвърди решението на комисията и МОСВ да се ангажира с охраната на тази уникална територия, която постепенно се унищожава.

Юлиевската кория е разположена близо до известната Туловска кория - също защитена местност. Тя представлява уникален горски комплекс - една от последните запазени екосистеми с едификатор обикновен дъб в равнините на Южна България. Юлиевската кория се причислява към местообитание от Европейска значимост 91FO - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки; подтип Тракийски гори от Quercus pedunculiflora (Директива 92/43 ЕЕС). Тя съхранява и голям брой многовековни дървета. Над 50 броя са дърветата на възраст около и повече от 250 - 300 години. За съжаление обаче Юлиевската кория до момента не е включена в Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", вековните дървета нямат статут на такива и на практика няма никаква институционална защита на тази уникална гора. Това е причина корията бавно да загива - от една страна поради ествени причини, а от друга - поради бракониерските сечи. Така например вековните дървета едно по едно се унищожават, чрез запалването на огън в оснвоните им, или отсичане и се използват за огрев. Така един по един изчезват уникалните исполини на възраст над 300-400 години! За съжаление подобно е положението и в съседните Ветренска и Туловска кории.

Благодарим още веднъж на Цветан Златанов и Георги Хинков от Института по гората, за оказанато съдействие при подготовката на проектопредложението, както и колегите от РИОСВ- Стара Загора и на членовете на комисията, гласували за обявяването на защитената местност.

Надяваме са защитената местност да бъде обявена, което съчетано с бъдещи природозащитни дейности да доведе до реалното опазване на това уникално за България място!

Снимки
Карта на предложената защитена територия

За допълнителна информация:
Елена Тилова - е-mail: etilova@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6868 посещения

OFF

Последно качено » Новини