Календар

Броене на нощуващите белоглави лешояди по долината на р. Арда

Броене на нощуващите белоглави лешояди по долината на р. АрдаБелоглавите лешояди нощуват по високите скали по долината на р. Арда. През извън-гнездовия сезон често лешоядите се събират на по-големи групи, като обикновено използват гнездовите си скали. Случва се обаче да прекарват нощта и по-далеч от местата, където отглеждат своите малки.

БДЗП е разработило метода за броене на нощуващите белоглави лешояди и от четири години в координация с екипите на WWF – Dadia и СНЦ “Зелени Балкани” то се провежда на територията на целите Източни Родопи. По този начин се установява възрастовата структура на популацията на белоглавите лешояди и се правят анализи за нуждата от опазването на скалните местообитания на птиците.

Броенето на нощуващите белоглави лешояди беше извършено на 13.11.2009 г. Общо 45 човека се включиха в преброяването, разпределени в 16 екипа на Българското дружество за защита на птиците и 3 екипа на СНЦ “Зелени Балкани”. Бяха наблюдавани всички по-големи скали между язовирите “Кърджали” и “Ивайловград”, до настъпването на нощта.

Резултатите не изненадаха съществено предварителните ни очаквания. Общо 95 белоглави лешояда бяха преброени по долината на р. Арда. От тях 65 възрастни, 14 неполово зрели птици, 3 птици излюпени през 2009 г. и 13 лешояда, на които не беше установена възрастта. Отчетените малко на брой птици, които са се излюпили през настоящата година се дължи на факта, че през първите години на своя живот белоглавите лешояди скитат на огромни разстояния и отсъстват от гнездовите колонии.
С изключение на птиците нощували в ЗМ “Юмрук скала”, които преди настъпването на нощта се бяха събрали на две големи групи, останалите птици по долината на р. Арда се бяха пръснали на малки групи по скалните корнизи и ниши, като много от тях се държаха по двойки. Твърде вероятно е по някои от по-малките скали също да са нощували белоглави лешояди, които да не са отчетени при преброяването.

През 2009 г. 48 двойки белоглави лешояди загнездиха в колониите по долината на Арда. Тази численост е с 5 двойки повече спрямо 2008 г. (когато двойките бяха 43). Общо 38 млади лешояда успяха да излетят през настоящата година, което ни дава надежда да бъдем оптимисти за развитието на българската популация на белоглавия лешояд.

Дейността е част от проект “Опазване на лешоядите в Източните Родопи”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–62-482, договор № 58301 – С – 010, по процедура BG161PO005/08/3/01/05 ope.moew.government.bg.

За повече информация:
Марин Куртев, Управител на ПЗЦИР
Тел. 0887 09 16 98
marin.kurtev@bspb.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3874 посещения

OFF

Последно качено » Новини