Календар

Природен парк „Беласица” стана на две години

Природен  парк „Беласица” стана  на две годиниНа 28.12.2009 г. се навършва поредната годишнина от обявяването на Природен парк „Беласица”. Преди две години на същата дата Министърът на околната среда и водите сложи подписа си под заповедта за обявяването на най-новия Природен парк в България. Създаването на Природен парк бе с цел:

* планиране и организира на научни изследвания в областта на биоразнообразието;
* провеждане на поддържащи или възстановителни мероприятия за растителни или животински видове или техни хабитати;
* провеждане на образователни програми с местното население и посетителите на парка;
* разработване на информационни и популярни материали за парка;
* изграждане и поддържане на туристически маршрути и туристическа инфраструктура;
* извършване на дейности, свързани с опазване на културно–историческото наследство;
* осъществяване на мониторинг върху състоянието на приоритетни природни хабитати, растителни и животински съобщества, популации на защитени, редки и застрашени и ендемични представители на флората и фауната;
* прилагане и контролиране спазването на режимите, нормите и условията на парка, произтичащи от Закона за защитените територии, Заповедта за обявяването и Плана за управление;
* контролиране на устойчивото ползване на природните ресурси, съгласно съответните устройствени планове и проекти;
* поддържане на база данни за състоянието на биоразнообразието, природните ресурси, за рекреационните и туристически обекти, както и културно-историческите обекти на територията на парка и прилежащите региони.

По случай годишнината Дирекцията на Природен парк „Беласица” стартира най-новият си сайт www.belasitsa.net.

За повече информация:
София Илкова – ПР в ДПП „Беласица”
07423/ 20-03, 0884/ 599 499
dppbelasica@dag.bg, dppbelasica@abv.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4583 посещения

OFF

Последно качено » Новини