Календар

Решения на Върховен административен съд в полза на българската природа

Решения на Върховен административен съд в полза на българската природаЗелени Балкани

През изминалите седмици на заседания на Върховен административен съд бяха взети Решения в полза на Зелени Балкани, по жалби срещу Решения на Директора на РИОСВ Хасково.

Решенията на ВАС дават подробни тълкувания на Директивите по Натура 2000, както и засягат съществени въпроси свързани с изпълнението на процедурите по извършване на оценки на съвместимост на проекти и инвестиционни предложения по същество.

През изминалите години, често жалбите на природозащитните организация срещу Решения на РИОСВ и МОСВ бяха отхвърляни с мотивите че процедурите са спазени според изискванията на ЗБР.

С тези решения ВАС разглежда по същество изпълнението на изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно чл.31 от Закона за биологично разнообразие на Р България, в който са транспонирани европейските Директива 92/43/ЕЕС и Директива 79/409/EEC.

Ето и по-важните пасажи от тези решения:

Решение по адм. дело № 7048/2009г. по писа на ВАС:

„В решението за извършване на оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони, административният орган е посочил изискванията към обхвата, обема и съдържанието на оценката по чл. 21 , включително възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР, предложения за смекчаващи мерки/компенсиращи мерки.
Видно от представеният доклад е, че структурата му отговаря на изискванията на чл. 23, ал. 2 от наредбата, но само формално. С решението за извършване на оценка на въздействието на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони е отбелязано, че в района са предвидени за осъществяване и други сходни инвестиционни предложения, като с оценката за съвместимост следва да се изясни кумулативния ефект от осъществяване на инвестиционното предложение с другите в района. Този кумулативен ефект не е оценен с доклада. В последния единствено са изброени останалите инвестиционни предложения- т. 2 от Доклада, а в т. 3 са посочени елементите на инвестиционното предложение, като не е оценен кумулативния ефект с останалите инвестиционни предложения, които биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните елементи. От тук следва, че съдържанието на Доклада не отговаря на изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата......”

Решение по по адм. дело № 4488/2009г. по писа на ВАС:

„ Освен материалноправните разпоредби на ЗБР, следва се има предвид, че в случая административния орган следва да мотивира и спазването на Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици и на Директива 92/43/ЕИО за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна, също са неоснователни. Двете Директиви регламентират задължението на държавите членки по отношение на защитените територии. Посочените директиви са транспонирани в ЗБР, като промените в последния са обнародвани в ДВ, бр. 94/2007 г., нормите на чл. 4, ал. 5, вр. чл. 6, ал. 2, 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна са възпроизведени в чл. 31 и сл. от ЗБР.
Съгласно чл. 6, т. 2 от Директива 92/43/ЕИО държавите - членки вземат подходящи мерки за предотвратяванес специалните защитени територии на влошаването на състоянието на естествените местообитания на видовете, за които за определени териториите, доколкото това обезпокояване може да има значително въздействие с оглед на целите на настоящата директива. Понятието "състояние на запазване на естествените местообитания" е дадено в чл.1, б."д" от Директивата и то "означава съвкупността от въздействия върху естественото местообитание и характерните за него видове и които могат да повлияят дългосрочно на естественото му разпространение, структура и функции и на дългосрочното оцеляване на характерните видове в рамките на територията, посочена в чл. 2 , като състоянието на запазване се счита за "благоприятно", ако естественият район на разпространение на този вид нито намалява, нито е вероятно да намалее в обозримо бъдеще". Съгласно посочената нормативна уредба административният орган е следвало да изложи мотиви в решението си спазени ли са изискванията на посочената Директива, и какви мерки следва да бъдат взети с оглед благоприятното запазване на естествените местообитания. Същото се отнася и за Директива 79/409/ЕИО/за опазване на дивите птици/. В случая административният орган не е изпълнил изискването и на чл. 24, ал. 3, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, която изисква компетентният орган да извърши оценка на качеството на доклада въз основа на критерии, един от които е равностойно описание, анализ и съпоставка на алтернативите. В доклада, предложен от инвеститора са посочени алтернативни решения, които са общи и не конкретизират отделните алтернативи. Предварителните оценки по отношение на очакваните въздействия върху компонентите на околната среда са приети за незначителни и не предполагат "нулева алтернатива". В мотивите на решението обаче не са подложени на преценка посочените от инвеститора алтернативи и не са обсъдени чрез анализ и съпоставка на такива......".

Използваме случая да благодарим на адв. Свилен Овчаров, който въпреки своята ангажираност, доброволно съдейства на Зелени Балкани при обжалванията на административни актове на МОСВ и РИОСВ.

За информация по делата и проблема:
Добромир Добринов
Зелени Балкани
е-mail: ddobrinov@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6583 посещения

OFF

Последно качено » Новини