Календар

Изследване на европейския лалугер сочи, че близо половината от популацията в България е застрашена

Изследване на европейския лалугер сочи, че близо половината от популацията в България е застрашенаОколо половината от популациите на европейския лалугер, локализирани в запустели обработваеми земи в страната, е застрашена. Това сочи анализът на първата фаза от проучване на европейския лалугер, проведено в 10-те места от Натура 2000, включени в проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места в Натура 2000”.

Изследването цели да проучи разпространението и плътността на европейския лалугер, който е основна храна на двата световно застрашени вида грабливи птици – царския орел и ловния сокол. Проучването е извършено от Йордан Кошев от Института по зоология към БАН (http://www.groundsquirrel.org/) в сътрудничество с д-р Георги Попгеоргиев, експерт биоразнообразие към БДЗП-Пловдив и Димитър Демерджиев, отговорник по опазването на царския орел към проекта LIFE+.

Според събраната информация плътността на популацията варира в широки граници. Тя е най-ниска в защитена зона „Западна Странджа” – около 3 индивида на хектар, и най-висока в „Сините камъни - Гребенец” - 93 индивида на хектар. При направения анализ на заплахите беше установено, че най-застрашени са популациите, локализирани в различна степен запустели обработваеми земи или общо около 48.6%.

Като основни застрашаващи фактори изследователите определят намаляването на пашата и унищожаването на местообитанията. Последното е свързано с увеличаването на обработваемите площи, засаждането на нови лозови и плодови масиви или рекултивирането на стари масиви, опожаряването на пасищата, употребата на химикали – пестициди и изкуствени торове, както и изграждането на кариери и варови фабрики.

Проучването на европейския лалугер в рамките на проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол ще продължи и през следващата година, когато екипът ще обобщи данните и ще предложи конкретни консервационни дейности в 10-те защитени зони, включени в проекта.

За повече подробности за европейския лалугер вижте http://www.groundsquirrel.org/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

8036 посещения

OFF

Последно качено » Новини