Календар

Информация за Проекта на ДПП Витоша, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма 'Околна среда 2007 - 2013 г.'

Информация за Проекта на ДПП Витоша, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма 'Околна среда 2007 - 2013 г.'ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”, приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.
Регистрационен номер: 58301-33-453
Бенефициент: Дирекция на природен парк Витоша
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” е една от седемте оперативни програми, разработени като част от Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013 г. Програмата определя приоритетните за страната области по отношение на сектор “околна среда”, които ще бъдат финансирани и реализирани през този период.
Чрез подобряване и развитие на базисната инфраструктура, свързана с опазване на околната среда, оперативната програма ще допринесе за осъществяването на стратегическата визия за България съгласно Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007 – 2013 г., а именно: Към 2015 г. България да стане динамична, конкурентоспособна и достъпна държава-членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото.
Главната стратегическа цел на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура, а специфичните цели на Програмата са: Опазване и подобряване състоянието на водите; Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите; Опазване на биоразнообразието и защита на природата.
Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.
Основните приоритети на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” са:

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж.* и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали.
Забележка: Екв.ж.-еквивалент жители (съгласно Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, един еквивалент жител означава органичен биоразредим товар за денонощие, който има биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5) 60 г кислород. Понятието се използва за отчитане и на промишлените води и представлява брой на жителите, които биха внесли замърсяване равно на това на промишлените води; еквивалент жител НЕ Е броят на жителите в населеното място.)
Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.
Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.
Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

Общата цел на проекта на ДПП Витоша „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша” е опазването и възстановяването на най-важните за ПП Витоша природни местообитания, местообитания на видове и техните популации.
Специфичните цели на проекта са следните:
• Възстановяване и увеличаване популациите на редки и целеви видове за опазване с малки или застрашени от изчезване популации и възстановяване на техните местообитания;
• Площно възстановяване и регулирано ползване на ресурси в целеви типове природни местообитания;
• Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура.
Целеви растителни и животински видове: алпийски повет, планински явор, тис, голям гребенест тритон, малък гребенест тритон, жълтокоремна бумка, европейски лалугер, балканска дива коза, мечка, вълк, водни кончета, едри хищни птици – сови, бухал, скален орел.
Целеви местообитания: алувиални гори, неблагоустроени пещери, преходни блата и плаващи подвижни торфища, букови гори от типа Luzulo fagetum, мочурни гори.

Проектът включва основно възстановителни, поддържащи, насочващи, контролиращи и информационни дейности, в т.ч.:
1. Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане на популациите на планинския явор и на тиса на територията на Природен парк Витоша.
2. Ограничаване на инвазията на Fallopia japonica в буковите гори край хотел „Хюндай”.
3. Контролиране на бракониерството върху балканската дива коза и мечката в Природен парк Витоша чрез разработване и инсталиране на електронна охранителна система за регистриране на изстрели.
4. Продължаване на програмата за възстановяване на балканската дива коза на територията на Природен парк Витоша.
5. Поддържане и възстановяване на местообитанията на европейския лалугер.
6. Ремонт на съществуващата алейна мрежа на 6 туристически маршрута:
• м. Златни мостове – кв. Владая;
• м. Златни мостове – х. Кумата;
• кв. Княжево – м. Дендрариума;
• кв. Бояна - м. Момина скала;
• кв. Симеоново – х. Алеко;
• м. Златни мостове – заслон Ушите – м. Платото – х. Алеко;
и възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута:
• с. Железница – х. Физкултурник – Черни връх;
• Черни връх – Букапреслапски проход;
• х. Селимица – с. Чуйпетлово – с. Ярлово;
• Черни връх – вр. Сива грамада - с. Ярлово;
• с. Боснек – м. Меча чешма.
7. Възстановяване на техническата инфраструктура на Екологичен стационар „Белите Брези”.
8. Изработване на обща интерпретационна програма за фауната в парка и ръководство за интерпретация.
9. Възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма (местообитание 91Е0).
10. Намаляване на натиска върху Боснешкия карстов район и пещерата Духлата чрез създаване на система за ограничаване и контрол на достъпа и експониране.
11. Поддържане и възстановяване на местообитанията на жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и обособяване на интерпретационен кът на земноводните.
12. Опазване и регулиране използването на водни количества от торфища и мочурни гори чрез проектиране на санитарно-охранителни зони (СОЗ) на 6 публични водохващания в ПП Витоша.

Проектът стартира през месец септември 2009 г. През тези първи четири месеца от работата по проекта усилията бяха ориентирани към по-долу описаното.
В изпълнение на Дейност №6 („Продължаване на програмата за възстановяване на Балканската дива коза на територията на ПП Витоша”) се извърши следното:
• Бяха избрани места за провеждане на улов на диви кози на територията на НП Рила и РИОСВ Смолян, съгласно разрешително №216/04.08.2009 на МОСВ.
• Изборът на местата за улов на диви кози бяха съгласувани с персонала на НП Рила и ДДС Извора.
• За улов се използваха ненараняващи животните примки.
• За безаварийно провеждане на улова беше осигурено 24-часово присъствие на хора край поставените примки.
• Бяха наети двама експерти за осъществяване на улова, които работят под контрола на експерта по фауната при ДПП Витоша.
• За периода 05.10 – 05.12.2009 г. бяха проведени 25 теренни дена в опити за улов на диви кози.
• За сега няма уловена коза, която да е транспортирана до ПП Витоша. Дейностите по улова продължават.

Забележка: Дейност № 6 е продължение на осъществявания вече 6 години процес на възстановяване на балканската дива коза в ПП Витоша. В резултата на работата до този момент беше формирано основно стадо диви кози. Макар и малобройна, така създадената популация има потенциал да се разраства и укрепва, което е и главната задача, стояща пред екипа на ДПП Витоша и всички партньори по проекта. За периода февруари 2002 г. – юни 2009 г. общо 23 диви кози бяха уловени в Родопите, транспортирани и пуснати в аклиматизационното ограждение в ПП Витоша. През 2006 година започна пускането на част от козите на свобода в парка, извън ограждението. Към декември 2009 година, живеещите на свобода в парка диви кози наброяват 18-20 индивида. За тези почти седем години работа по реинтродукцията на дивата коза бе натрупан изключително ценен опит във всички дейности, свързани с работата по проекта. Бяха изпробвани и оценени различни начини, методи и средства при улова на животните. Бяха подобрени редица дейности, свързани с транспортирането и обслужването на вече уловените кози. Повишена бе компетентността по отношение ветеринарно-медицинското обслужване на дивите кози. Изследвани бяха реакциите на животните към различни ветеринарно-медицински препарати.
За първи път в България радиотелеметрията бе използвана като метод за проследяване и мониторинг на едри бозайници в процес на реинтродукция. Благодарение на нашийниците, с които бяха екипирани част от животните проследяването им бе значително улеснено.
Събра се изключително ценна информация за процеса на аклиматизация и адаптация на животните при новите условия на територията на ПП Витоша. Продължават да се изследват и поведенческите реакции на дивите кози. Бяха добре проучени предимствата и недостатъците на отглеждане на диви копитни (в частност диви кози) в аклиматизационно ограждение.
Установена бе една тенденция на запазване на доброто ниво на прираста, регистриран по време на изпълнението на първата фаза по проекта.
Проучени и изпробвани бяха различни методи за пускане на диви кози от аклиматизационната ограда, а така също и поведенческите реакции на животните, пуснати отново на свобода в природата.
Изследвани бяха възможностите за допълнително подхранване на животните в тежките зимни месеци.
Изследвано беше допустимото ниво на стрес при улов и транспорт на животните за разселване.
Бяха установени много полезни връзки с експерти на национално и местно ниво, работещи в различни организации и институции. От гледна точка на ДПП Витоша бяха укрепени връзките със Сдружение за дива природа „Балкани” и Държавна дивечовъдна станция “Витошко-Студена ”. Бяха привлечени редица доброволци.
Чрез осигуряване на работни места и подобряване на инфраструктурата беше подпомогнато местното развитие в района на село Кладница.
Всички дейности по проекта до декември 2009 г. бяха осъществени с усилията на много специалисти, доброволци и с финансовата помощ на:
• Национален Доверителен Екофонд
• The Norbert H. Hardner Foundation
• Франкфуртско зоологическо дружество
• Дирекция Природен парк Витоша
• Сдружение за дива природа Балкани
• Държавна дивечовъдна станция Витошко-Студена
• Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

В изпълнение на Дейности №3 („Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане на популациите на планинския явор и на тиса на територията на ПП Витоша”) и №11 („Възстановяване на речните съобщества от бяла елша по поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма”) се извърши следното:
• Събиране на резници и семена от тис
• Събиране на семена от алпийски повет.
• Проверка на място за етапа на вкореняване на резниците от тис.
• Опитите да бъдат събрани семена от планински явор се оказаха неуспешни, поради несеменосната година.
• Събиране на семена от бяла и зелена елша

Във връзка с изпълнение на дейност №8 („Ремонт на съществуващата алейна мрежа на 6 туристически маршрута и възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута”) беше изработена концепция за съдържанието на заданията за възлагане на дейности по туристическата маркировка. Създадоха се спецификации на насочващи табели и на стълбове за зимната маркировка с цел унифициране на обектите, които се изработват и поставят в границите на парка. Проведе се теренно описание на необходимите ремонтни дейности по зимната туристическа маркировка по маршрута с. Железница – х. Физкултурник. След подготовката на подробно техническо задание, се подготови документация за избор на изпълнител на тази дейност. Подготовката на заданието беше свързана със запознаване с изискавнията на НВМОП, ЗОП, както и с участие в комисия за избор на изпълнител. По преценка на координиращото звено на проекта в България, изборът на подизпълнител беше отменен и оставен за идната година, когато да бъде проведен заедно с избора на изпълнители на други подобни поръчки.

Юлия Михайлова - ДПП Витоша

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4615 посещения

OFF

Последно качено » Новини