Календар

МОСВ отмени Решение на Директора на РИОСВ Хасково за изграждане на ветропарк

МОСВ отмени Решение на Директора на РИОСВ Хасково за изграждане на ветропаркВ началото на годината Министерството на околната среда и водите отмени Решение на Директора на РИОСВ Хасково за изграждане на ветропарк от 20 ветрогенератора в землищата на с.Пелин, с.Полковникжелязово, с.Рогач и с.Качулка, разположени в общ.Крумовград, обл. Хасково, на територията Източни Родопи.

Решението на Минстерството на околната среда и водите е в резултат на обжалване на Решение №ХА-06-01/2009г на Директора на РИОСВ Хасково от страна на Зелени Балкани.

От 2006 година Зелени Балкани и Българското дружество за защита на птиците извършват проследяване на черни лешояди, маркирани с радиопредаватели от експерти от WWF Гърция. До момента по този начин са маркирани повече от 10 черни лешояда от колонията в Гърция (единствена на Балканския полуостров) и птици от колонията редовно прелитат на територията на българската част на Източни Родопи в търсене на храна. Резултатите от проследяването на лешоядите показват, че тази територия е своеобразен коридор, през който черните лешояди от Гърция навлизат в страната ни при търсене на храна.

Отчитайки комулативния ефект и влиянието на други инвестиционни предложения за изграждането на ветрогенератори на територията на Източни Родопи, експертите в областта на опазване на биоразнообразието от Зелени Балкани считат, че има вероятност инвестиционното предложение да окаже значително въздействие върху лешоядните птици,чиито основни популации са съсредоточени в района на Източни Родопи. Освен споменатото по-горе инвестиционно предложение, за района на Източни Родопи са известни още 2 инвестиционни предложения на територията на Община Крумовград (на „Вятърна енергия” АД за „Изграждане на 13 броя ветрогенератори” в землището на с.Качулка,на „Кабел Ком” ООД за „Изграждане на вятърно енергиен парк с 17 броя ветрогенератори” в землищата на с.Качулка и с.Чал) , едно в община Ивайловград, едно в община Момчилград и един вече одобрен парк в община Кърджали. Общо се предлага да бъдат монтирани около 120 ветроенергиини генератора, като тези в района на гр.Крумовград стават 50 броя ,отчитайки и инвестиционното предложение на „Джи ПИ Енерджи” ЕООД.

Приветстваме Решението на МОСВ и считаме, че с него се гарантира опазването на лешоядите в България и се предотвратяват нарушения на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.

За допълнителна информация:
Добромир Добринов - Зелени Балкани
е-mail: ddobrinov@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6099 посещения

OFF

Последно качено » Новини