Календар

Малките корморани се завърнаха на нощувката си в град Ямбол

Малките корморани се завърнаха на нощувката си в град ЯмболМалкият корморан е рядък вид, чиято численост в страната ни се увеличава по време на зимуването на вида. Характерно за птиците от този вид е, че се струпват да нощуват на определени места – обикновено дървета по поречията на реките – т.нар. нощувки. Опазването на нощувките на малкия корморан е от голямо значение за опазването на вида.
За съжаление безпокойството, бракониерството и унищожаването на крайречните местообитания са причина, малките корморани често да напускат своите нощувки. Така например през 2001година, Зелени Балкани изготвиха предложение до МОСВ за обявяване на 5 защитени територии с цел опазване местата за струпване на вида през зимата – четири по река Марица и едно на р. Тунджа (нощувка на корморани в гр. Ямбол). Още преди да привърши процедурата безпокойството стана причина за напускането на 3 от нощувките – при Ямбол, Свиленград и Поповица.

През тази година, екипът на Зелени Балкани установи, че тази зима се е възстановила нощувката на малък корморан в град Ямбол. Там бяха наблюдавани над 760 птици (за сравнение по време на Среднозимното преброяване на вида в целия участък на река Тунджа са наблюдавани едва стотина птици). В района на нощувката екипът на Зелени Балкани наблюдава и други водолюбиви видове птици – големи бели чапли, сиви чапли, големи корморани, лебеди, водни кокошки, лиски, както и 14 къдроглави пеликана и 60 белочели гъски, прелитащи в посока на яз. Овчарица.

Всичко това показва, че градовете също могат да бъдат убежище и местообитание на редки видове (припомняме че през миналата седмица екипът на Зелени Балкани наблюдава по река Марица, наред с традиционните видове водолюбиви птици и ..млад морски орел).

Допълнителна информация:
Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus) е включен в Червения списък на IUCN (Световния фонд за защита на природата).
По време на зимния период близо 20 % от европейската популация на вида зимува в нашата страна.
Птиците се концентрират да нощуват на едни същи места всяка нощ – това са т.нар. нощувки, които представляват дървета в коритата на реките. Сигурността на тези места и спокойствието на птиците е от голямо значение за тяхното оцеляване. Често безпокойството или стрелбата на бракониери прогонват малките корморани от нощувките. В търсене на ново подходящо място, птиците губят много енергия и често загиват от изтощение.
Поради незнание или преднамерено, много птици се отстрелват от бракониери (особено в районите на рибовъдните стопанства, където птиците понякога се хранят). Унищожаването на естествените крайречни гори и местообитания е друга голяма заплаха за съществуването на вида.

За допълнителна информация:
Ивелин Иванов - Отговорник по природозащитата, Зелени Балкани
е-mail: iivanov@greenbalkans.org,
моб. тел. 0887589995

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6707 посещения

OFF

Последно качено » Новини