Календар

Двоен успех – в опазването и мониторинга на царския орел в България

Двоен успех – в опазването и мониторинга на царския орел в Българияhttp://www.greenbalkans.org

На 20 март, след успешна биангулация (засичане на радиосигнала от 2 различни позиции), екип на Зелени Балкани локализира новосформирана двойка на млади царски орли. За първи път в страната ни, използването на съвременни методи за проследяване, доведе до локализиране на нова двойка и откриване на ново гнездо.

Откритието е много радостно за нас, не само заради заетата нова територия, а и поради факта, че орлите избраха за свой “дом” едно от изкуствените гнезда, инсталирани от Зелени Балкани през отминалата зима.

По този начин две модерни техники за мониторинг и природозащита - радиотелеметрията на царски орли и поставянето на изкуствени гнезда доказаха своята ефективност в България, с безусловна категоричност.

Преди 3 години, през лятото на 2007г., в едно гнездо, намиращо се в Дервентските възвишения, няколко дни преди излитане, на гърба на 2 орлета бяха прикрепени радиопредаватели. Акцията беше възможна благодарение отзивчивостта на испанските ни колеги от организацията CBD Habitat и от Министерствата на околната среда на Испания и България. В чест на колегата Виктор Гарсия Матараз мъжкото орле получи позивната си - Виктор («Орел 2»)! И оттогава десетки доброволци на Зелени Балкани се включиха в проследяването, биангулирането и установяването на визуален контакт с птиците – с цел изучаване на тяхната биология и грозящите ги заплахи, за да можем да опазваме по-ефективно, тези застрашени птици.

Преди десетина дни, при редовното проследяване на маркираните с радиопредаватели царски орли, екипът на Зелени Балкани успя да локализира и наблюдава Виктор в района на Дервентски възвишения. Заедно с него беше забелязан още един царски орел, като двата видимо “показваха симпатии” един към друг. След това “влюбените” се запиляха някъде. Проследяването им продължи упорито - до установяването на нов визуален контакт с тях .....
И тогава, с голямо удоволствие открихме, че тези две птици са сформирали двойка и стягат за гнездене едно от изкуствени гнезда, поставени в района от екипа на Зелени Балкани .
През следващите дни наблюдавахме как птиците носят допълнително клечки и клони, за да пригодят изкуствено създаденото гнездо по техен вкус. Постоянно облитаха новата си територия, а нощта прекарваха в близост до гнездото.

Заемането на изкуственото гнездо от двойката не е случаен факт. Изборът на места за поставяне на изкуствени гнезда се основава на хабитатно моделиране, въз основа на получените от радиотелеметрията и от визуалните наблюдения резултати, както и на техният успешен анализ и интерпретация.

Постигнатият успех е доказателство, че територията и конкретното местоположение на гнездото са били подбрани правилно, а изкуственото гнездо – добре изработено от екипа на организацията - така, че да отговаря на изискванията на вида.

Опитът ни и статистиката показват, че вероятността за успешно отглеждане на потомство още през първата година от размножаването е много малка.
Въпреки това им пожелаваме успех!
За да им помогнем е организирана целодневна охрана и мониторинг на района.

Дейностите за опазването на царския орел са в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.
Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

За допълнителна информация:
Павлин Желев – Сътрудник по проекта, е-mail: pzhelev@greenbalkans-wrbc.org
Градимир Градев – Координатор ,,Консервационни дейности царски орел”, е-mail: ggradev@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3918 посещения

OFF

Последно качено » Новини