Календар

Второ изкуствено гнездо поставено от Зелени Балкани се заема от двойка царски орли. Още една новооткрита територия заета от царски орли.

Второ изкуствено гнездо поставено от Зелени Балкани се заема от двойка царски орли. Още една новооткрита територия заета от царски орли.Още едно изкуствено гнездо, инсталирано от екипа на Зелени Балкани, с цел подпомагане гнезденето на царски орли (Aquila heliaca), бе заето от двойка орли.

Гнездото бе поставено в долината на река Тунджа (община Сливен), в територия, редовно заемана през последните години от царски орли. Въпреки наличието на птици, построяването на гнездо от тях и неколкократните опити за гнездене, до момента в тази гнездова територия не бе регистрирано успешно размножаване. Вероятната причина за това е високото ниво на безпокойство в района или неопитността на младите птиците, опитващи се да загнездят. Новото изкуственото гнездо бе поставено върху дървото, на което бяха остатъците от гнездото, строено през предходни години от орлите. С цел улесняване на птиците, изкуственото гнездо бе разположено на по-удобно за влитане място, на подходяща височина. Допълнително в района се извършваше изкуствено подхранване и ежедневна охрана, и наблюдение на гнездовата територия.

През изминалата зима и в началото на размножителния сезон в тази територия неколкократно бе наблюдаван възрастен царски орел, демонстриращ привързаност към територията, заедно с друга по-млада птица в преходно оперение (наблюдение Градимир Градев, Павлин Желев, и Любомир Янков - Зелени Балкани). В началото на март в същата територия бе наблюдавана и копулация (наблюдение Илиян Стоев - Зелени Балкани) на две птици в преходно оперение (трета – четвърта година), като възрастната птица повече не бе регистрирана в района. Първоначално, новата двойка се насочи към остатъците от старото гнездо, като на няколко пъти птиците пренасяха и строителен материал. В последствие, вероятно поради влошаването на времето в продължение на няколко дни, орлите не кацаха на дървото, въпреки че редовно са наблюдавани в района. В този период (края на март) в изкуственото гнездо поставено от Зелени Балкани неколкократно влита белоопашат мишелов (Buteo rufinus). По-късно мишеловът бе прогонен от орлите и те заеха изкуственото гнездо, като пристъпиха към неговото надстрояване и оформяне за гнездене (наблюдение Георги Диловски, Димитър Маринов и Илиян Стоев - Зелени Балкани). Все още орлите не са легнали да мътят, но заемането на изкуственото гнездо и територията е факт - http://www.youtube.com/watch?v=HQN29R5F7-s.

Това е втория случай през тази година, при който двойка царски орли заема изкуствено гнездо, поставено от Зелени Балкани. Припомняме, че в края на март и друго изкуствено гнездо, поставено в района на Дервентските възвишения бе заето от новосформирана двойка царски орли (наблюдение Павлин Желев, Градимир Градев, Димитър Маринов, Силвия Черкезова - Зелени Балкани), като една от птиците бе тригодишния орел (наречен от нас Виктор), маркиран с радиопредавател от Зелени Балкани през 2007.

Друга обнадеждаваща новина е и локализирането на нова територия заета от царски орли в района на община Средец. В края на март в продължение на няколко дни редовно са наблюдавани възрастен орел и птица в преходно оперение да ловуват в района и да нощуват заедно на подходяща за гнездене топола (наблюдение Ивелин Иванов - Зелени Балкани). В същата територия и през май 2009 година бяха наблюдавани царски орли на подобна възраст. Въпреки продължителните наблюдения и обхождане на района, гнездо не бе локализирано, но данните дават основание да се смята, че птиците гнездят в района.

Дейностите за опазването на царския орел са в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.
Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

За допълнителна информация
Градимир Градев – Координатор ,,консервационни дейности царски орел”
е-mail: ggradev@greenbalkans.org
http://www.greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4312 посещения

OFF

Последно качено » Новини