Календар

Откриване на проект „Завръщане на лешоядите в България”

Откриване на проект „Завръщане на лешоядите в  България”Заповядайте на официалното откриване на проект „Завръщане на лешоядите в България”, на 15.04.2010 (четвъртък) от 10 часа в хотел „Света София”, гр. София.

Проектът се изпълнява със съдействието на Финансовия Инструмент за Околна Среда (LIFE+) на Европейската Общност. Финансирането по проекта възлиза на 1 300 000 евро.

Това е един амбициозен петгодишен проект, който предвижда внасянето на белоглави лешояди от Испания и пускането им в Стара планина, като първа стъпка за бъдещо връщане на по-редките черни и брадати лешояди в България и на Балканския полуостров. Проектът е моделен за България, като използва най-новите природозащитни практики, прилагани в Европа и света.

На откриването ще бъде направено символично „предаване” на лешоядите от представители на испанското и немското посолство на представители на МОСВ.

Научете повече за проекта и предвидените дейности, станете част от събитието!

Заявки за участие и допълнителна информация:
Елена Кметова – 0888771025; 032/62 69 77

Предварителна програма на събитието

10,00 – 10,10 – Начало на срещата

10,10 – 10,40 - Кратко представяне на проекта

10,40 – 11,00 - Символично стартиране на проекта, „предаване на лешоядите” от представители на испанското и германското посолство на представители на МОСВ

11,00 – 11,45 - Време за въпроси от медиите

12,00 – 14,00 - Коктейл

Цели и задачи на проекта

Проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски видове лешояди в България” цели намаляване въздействието от преките и непреките заплахи върху едрите лешояди в България. Така се цели създаване на условия и стартиране на рестокинг на Белоглавите лешояди (Gyps fulvus) в Стара Планина, поддържане и подобряване на местообитанията и създаване на благоприятни предпоставки за връщането на Белоглавите Лешояди, Брадатите Лешояди (Gypaetus barbatus) и Черните Лешояди (Aegypius monachus) в Стара Планина в България като гнездящи видове. Освен това проектът цели и гарантиране включването на най-добрите практики при консервацията на лешоядите в управлението на зоните от Натура 2000, както и създаване на положително отношение към лешоядите, чрез подпомагане на екотуризма и природосъобразното земеделие.

По отношение на институционалния капацитет, проектът си поставя за цел подобряване капацитета (физически и човешки) на природозащитните НПО, Парковите Дирекции и РИОСВ за подготовка и успешно провеждане на реинтродукцията на белоглави лешояди, както и създаване на капацитет на национално ниво за пред- и след-реинтродукционно обгрижване и съвети по отношение на Белоглавите Лешояди в ЦРРРВ в Стара Загора, като основен източник на експертиза. Проектът ще даде възможност и за дългосрочен експертен обмен на ноу-хау и информация за видовете лешояди между водещи европейски експерти по лешоядите от Австрия и Испания и техните български партньори.

Крайна цел и създаването на работеща мрежа от всички заинтересовани страни, имащи отношение/въздействие върху консервацията на природата и резултатите от реинтродукцията, по-специално НПО, парковите дирекции, РИОСВ, ловните съюзи, горскиоте стражари, ветеринарите и мвстните общности за текущ мониторинг на статуса на целевите местообитания и реинтродуцираните видове лешояди, както и сближаване на българските природозащитни институции и НПО с тези на техните европейски партньори, работещи за консервацията на лешоядите (по отношение на експертиза и институционален капацитет), увеличавайки по този начин ефикасността на усилията за консервация на лешоядите на Балканите и Плана за Действие за Лешоядите на Балканите.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3650 посещения

OFF

Последно качено » Новини