Календар

Стартира нов проект:„Гори и влажни зони в България – интегрирани инструменти за смекчаване на глобалното затопляне и опазване на природата”

Стартира нов проект:„Гори и влажни зони в България – интегрирани инструменти за смекчаване на глобалното затопляне и опазване на природата”Промените в климата са един от най-важните проблеми на човечеството през 21 век и една от най-големите заплахи за природата. Решението на проблема зависи, както от намаляването на емисиите от CO2 и други парникови газове, така и от увеличаване на поглъщането и задържането му от природните екосистеми.

Горите и влажните зони са най-продуктивните и ценни екосистеми в България и света. Те имат изключително ключово значение за запазване на биологичното разнообразие, съхранението на почвите, контрола на ерозията, регулиране на водния режим, подобряване качеството на водите и въздуха. В същото време те са основен елемент в глобалния въглероден цикъл и представляват значителен склад на въглерод.

Отчитайки важността на природните екосистеми, тяхното опазване и устойчиво управление, Сдружение за дива природа Балкани започва реализиране на проект: „Гори и влажни зони в България – интегрирани инструменти за смекчаване на глобалното затопляне и опазване на природата”, Финансиран от ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНД

Проекта се изпълнява в партньорство с:

Сдружение „Проект Родопи” и Държавно горско стопанство „Ивайловград”,

с подкрепата на Министерство на околната среда и водите и Изпълнителна агенция по горите.

Дейностите по проекта се осъществяват в следните 3 района на страната:

* На територията на Държавно горско стопанство „Ивайловград”
* Иглолистните гори в Перелишкия дял на Западни Родопи
* Драгоманското блато

Основни цели на проекта:

1 Уточняване методика за проучване съхранението и фиксирането на CO2 в 3 важни екоститеми и едногодишно изследване значението на тези екосистеми за намаляване на последиците от глобалното затопляне и съпоставка с целите за опазване на биологичното разнообразие.

2. Проучване и демонстриране на възможностите за кандидатстване на проекти за гори и влажни зони на пазарите за въглеродни емисии, чрез разработване на 3 проекта, подпомагане на МОСВ при икономически анализ на проекти и промотиране на възможностите за кандидатстване.

3. Адаптиране на управлението на горите и влажните зони и прилагане на моделни дейности като залесяване с местни дървесни видове и използване на биомасата от блатата като възобновяем енергиен източник.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4915 посещения

OFF

Последно качено » Новини