Календар

Царски орли и белоопашати мишелови отглеждат поколението си в изкуствени гнезда, поставени от Зелени Балкани

 Царски орли и белоопашати мишелови отглеждат поколението си в изкуствени гнезда, поставени от Зелени БалканиТова е първия за страната случай на успешно размножаване на царски орли (Aquila heliaca) в изкуствено гнездо.

Двойката царски орли успешно излюпи преди няколко дни, но все още не може да се определи колко точно са новоизлюпените орлета, поради малките им размери. Изкуственото гнездо е поставено от Зелени Балкани през изминалата зима, в район избран въз основа на резултатите от извършваната радиотелеметрия и установяване на териториите с трайно присъствие на неразмножаващи се орли

В края на март новосформирана двойка царски орли в преходно оперение хареса ,,новия си дом” и зае гнездова територия, в която до момента не е регистрирано гнезденето на царски орли. За да бъдат подпомогнати неопитните птици, в района на гнездото бе организирана охрана и изкуствено подхранване. В резултат на всички тези целенасочени и последователни природозащитни дейности, птиците успяха да загнездят и да излюпят успешно първите си малки.

Особено любопитно е, че една от птиците сформираща двойката е тригодишен мъжки орел, който бе маркиран от екипа на Зелени Балкани през 2007 година. На младото тогава орле бе поставен специален предавател още преди да достигне оптималната възраст, за да напусне гнездото си. От тогава досега, рядката птица носи на гърба си модерното устройство прикрепено като раница. По този начин се проследява придвижването на орела и се определят районите, в които птицата се задържа. Благодарение на резултатите от проследяването на птицата и на още три други царски орли маркирани с радиопредавател, както и на един царски орел маркиран с GPS/GSM предавател, от 2007г. до сега екипа на Зелени Балкани успя да натрупа солидна информация и да идентифицира райони от значение за царските орли.
В тези места от март 2009г. до момента са поставени общо 10 изкуствени гнезда за подпомагане гнезденето на царските орли. Две от тях се заеха от новосформирани двойки царски орли, като само едната успя да се размножи успешно. Друго гнездо бе заето от белоопашат мишелов (Buteo rufinus), които отглежда поколението си в подготвеното от екипа гнездо. Така още през първата година от поставянето им 3 от гнездата се използват.

Добрата успеваемост при поставянето на изкуствените гнезда е в резултат от правилен подход при избора на подходящи райони и ефективна методика при изработването и поставянето на гнездата. Резултатите доказват необходимостта от поставянето на изкуствени гнезда с цел подпомагане популациите на царски орел и други хищни птици.

Дейности за опазването на царския орел са в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, изпълняван от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.


За допълнителна информация
Градимир Градев – Координатор ,,консервационни дейности царски орел”
e-mail: ggradev@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5193 посещения

OFF

Последно качено » Новини