Календар

Покана за представяне на оферти от ПП Странджа

Покана за представяне на оферти от ПП СтранджаПОКАНА От Дирекция на Природен парк „Странджа”
Адрес: гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков 1, ЕИК 102664798
За представяне на оферти за сключване на договор за предоставяне на услуги с предмет „Изработка на материали и експонати за експозиция „Редки и защитени видове на Странджа”.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 9 от Специалните условия по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58301-С-001, във връзка с изпълнението на проект „Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията на Природен парк Странджа”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”, рег. № на проекта 58301-71-491,

Дирекцията на Природен парк „Странджа” Ви кани да представите Вашата оферта за предоставяне на услуги с предмет „Изработка на материали и експонати за експозиция „Редки и защитени видове на Странджа”.

1) Изискванията към кандидата са следните:

* Оферта не може да подаде лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП;

* опит в изготвянето на експозиции, сбирки, колекции и други информационни материали с твърди и меки конструкции;

* основните специалисти, които кандидатът се задължава да осигури за изпълнение на договора, следва да са най-малко:

-експерт дизайн и оформление;
-експерт компютърни технологии и програми.

2) Изисквания към техническото предложение:

Техническото предложение на кандидата трябва да включва изработването, доставката и монтажа на следните материали, експонати и технически средства, съобразно концепцията за интерпретационната програма:

1. Информационно пано Добре дошли в Природен парк „Странджа”.

Вертикално, винил, прибл. размери 70 х 20 см.

2. Интерактивна карта на Природен парк „Странджа”.

Карта на парка монтирана върху дървен корпус с отбелязани на нея опознавателните и туристически маршрути в Парка, както и разположението на защитените територии - резервати, защитени местности и природни забележителности. На всеки маршрут и защитена територия съответства бутон от уредбата. При натискане на бутон за даден маршрут – маршрутът „светва” в съответен цвят, изобразен посредством светеща тръбичка с диаметър 3 мм. Маршрутите ще показват и къде могат да се наблюдават 11- те растения включени в проекта.

3. Информационни пана за представяне на Парка и неговите характеристики.

В първите 2 секции (2 х 3 – общо 6 части) в текст и снимки да бъдат представени основните биотопи в Парка. Теми за представяне :

* Реките;
* морето, крайбрежни скали;
* пясъчни коси, плажове и дюни;
* пасища, ливади и поляни;
* скали и пещери;
* трайни земеделски насаждения – овошки, лозя, лешникови градини и орехи.

4. „Гората на Странджа”. Секция от 3 части.

Включва :

* типове гори;
* основни дървесни и храстови видове;
* история на стопанисването на горите в Странджа;
* видове сечи;
* екологични услуги предоставени от горите.

Да се изработят две табла с наличните сегменти от настоящата експозиция:

* модул със сегменти на дървесните видове на Странджа, изрязани на по-малки парчета с имена на видовете поставени под капачета;
* модул със сегменти с горско – стопанската маркировка.

5. Интерактивен модул „ Колко години е расъл дъбът”.

6. Интерактивна диорама от две части на някои от най-редките и интересни растения. Едната част представя 11 редки и защитени растителни вида, другата част представя вечнозелените реликтни видове на Странджа.

7. Информационно пано, представящо развитието на растителността през различните епохи в Европа – от Терциера през Кватернера с ледниковите периоди до наши дни.

8. Интерактивен модул „Мановият мед”.

Конструкция от дървени килийки с формата на пчелни килийки. Да представя информация за мановия мед - какво представлява, технология на производство на меда, представено популярно, какво го отличава от другите видове мед, полезни съставки, какво лекува, какви продукти се произвеждат от него и др.

9. Интерактивен модул „Цветята” – 15 бр.

* видове на флората на Странджа – обемни макети на цветя, изрязани от MDF, монтирани на стойки. Прибл.височина – 70 см, прибл.диаметър на цвета – 50 см. Отгоре на всеко цвят има капаче – под него е изписано името на вида, а в специално отворче е поставена есенция, наподобяваща аромата на цветето.

10. Пъзели за подреждане – 3 бр., изработени от ПВЦ или дървени плоскости, 2 броя малки масички и 8 броя столчета.

11. Плазмен телевизор 45” и система за домашно кино.

12. Мултимедийна презентация на 11-те редки и застрашени растителни вида, включени в проекта.

Срок за изпълнение - 20.01.2011 г

3) Изборът се извършва на база най-ниска цена.

4) Офертата следва да съдържа най-малко:

* данни за регистрацията на лицето, което прави предложението и екипа, който ще предостави услугите;
* техническо предложение включващо описание на информационните продукти, количества и срокове за изпълнение на дейностите;
* ценово предложение;
* срок на валидност на офертата – 90 дни от датата на подаване на офертата.

Приложения към офертата: 1) Документи удостоверяващи правния статут на кандидата, съобразно приложимото законодателство; 2) Декралации по чл. 47 от ЗОП; 3) Описание на опита на кандидата и професионална автобиография на предлаганите основни специалисти; 4) Копия от дипломите за придобита квалификация на основните специалисти; 5) Други документи, които доказват изпълнението на посочените изисквания.

5. Срок на получаване на офертите – 20.10.2010 г. до 17.00 часа. Оферти получени след крайния срок няма да бъдат разглеждани.

Директор ДПП „Странджа: инж. Стефан Златаров

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4887 посещения

OFF

Последно качено » Новини