Календар

ОТКРИТА НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН (PHALACROCORAX PYGMEUS)

ОТКРИТА НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН (PHALACROCORAX PYGMEUS)Неизвестна досега нощувка на малък кормoран (Phalacrocorax pygmeus) беше открита в непосредствена близост до град Силистра. Това важно откритие беше осъществено по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, от смесен екип, в който участваха експерти на Сдружение за дива природа „Балкани“ (www.balkani.org), Изпълнителна агенция по околна среда (http://nfp-bg.eionet.eu.int/bul/index.html), Фондация „Екообщност” (www.bepf-bg.org), Фондация „Йолука Европа” (http://www.yoluka.eu/bg/index.htm).

В местността „Самолета“ на брега на река Дунав се е запазила малка гора от бяла върба (Salix alba). На 15.01.2011 бяха преброени 121 малки корморана, които кацаха да нощуват на върбите на залез слънце. Предполагаме, че числеността им е значително по-висока, защото нямаше добра видимост.

Балкани ще внесе предложение РИОСВ Русе да изготви предписание и констативен протокол да се опазят дърветата до град Силистра, където нощуват птиците.

Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus) е защитен от европейско и българско законодателство вид. Унищожаването на природните му местообитания и прякото му преследване довеждат през 20ти век до изчезването му от редица изконни за него места. Видът е изключително уязвим не само през гнездовия период, но и през зимата. Тогава хиляди птици нощуват на едно и също място – „корморанска нощувка” – тръстики или дървета, най-често на острови. Тази поведенческа особеност, предпазва малките корморани от естествените им врагове, но не и от човека.

Нощувките на кормораните често са постоянни в продължение на много години и опазването на местообитанието и недопускане на лов и безпокойство край тях е ключово за запазване на вида в цели региони.В такива нощувки често се струпват стотици и хиляди птици хранещи се през деня в радиус от 30 и повече километри.

От 2005 година СДП Балкани (съвместно със Зелени Балкани и БДЗП) работи по опазването на вида: http://balkani.org/activities/species-conservation/cormorants/ , благодарение на което нощувката на река Марица до Пловдив (една от най-важните в Европа) е обявена за защитена местност.

За повече информация:

Андрей Ралев, СДП Балкани – (02) 963 14 70

Радослав Станчев, ИАОС – (02) 940 64 73

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

10704 посещения

OFF

Последно качено » Новини