Календар

2011 МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ГОРИТЕ: Седмица на гората 4-10 Април 2011

2011 МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ГОРИТЕ: Седмица на гората 4-10 Април 2011Заливните гори са територии с изключително висока природозащитна стойност. Те се отличават с голямо разнообразие на факторите на средата на ограничена площ, което е предпоставка за голямо разнообразие на растителни и животински видове. Такива екосистеми играят съществена роля като естествени коридори за придвижването и пасивното разпространение на редица видове растения и животни.

Крайречните и заливните гори са около 2% от значимите за опазване на биологичното разнообразие гори в България. Тези екосистеми са разположени в лесно достъпни райони и затова антропогенният натиск върху тях е много силен. Налице е нужда от подобряване на защитата им – само 1% от тях са поставени под строга защита, а 16% - под частична.

Крайречните гори са много слабо представени в мрежата от защитени територии, въпреки че са много богати и важни за опазване на биологичното разнообразие. Те са едни от най-уязвимите природни местообитания у нас. Някои от основните заплахи са коригирането на речните корита, регулирането на водните течения и промяната на водния режим на реките, замърсяването на реките и на крайречните местообитания и тяхната свръх-експлоатация, главно за добив на пясък, чакъл и др., наричани общо “инертни материали”. Макар и с по-малко значение, негативно влияе има и подмяната на естествената растителност и изсичането на крайречните гори. Поради това крайречните съобщества се нуждаят от спешни мерки за тяхното опазване и устойчиво стопанисване.

Високата консервационна значимост, уникалността и спецификата на природните комплекси в крайречните заливните гори ги прави обект на туризъм, научни изследвания, място за почивка и реакреация. Те носят своята висока научна, естетическа и познавателна стойност.

Едни от най-важните заливни гори в България са разположени по течението на река Дунав. В настоящия момент естествените заливни гори заемат 1226.2 ха или 19.6% от общата площ на Дунавските острови. Голяма част от съществувалите в миналото редки гори са изсечени и са превърнати в плантации от хибридни тополи, а с изчезването на тези гори е изчезнала и голяма част от биоразнообразието по река Дунав.

Естествените заливни гори се състоят от многобройни дървесни видове, между които преобладават бялата върба и бялата топола, планинския и полския ясен, летния дъб и бряста, често гъсто обрасли с повет и други катерливи растения и с подлес от разнообразни храсталаци. В тази „джунгла” намират убежище и многобройни животински видове.

Някои от растенията, срещащи се по островните гори на Дунава, са включени в Червената книга на България като блатното кокиче Leucojum aestivum, блестящата млечка Euphorbia lucida, триръбестият ръждавец Potamogeton trichoides, какичката Nymphoides peltata и др. На остров Вардим се срещат изключително редките заливни гори от вардимски дъб (ендемичен вариетет Quercus longipes Stev.), които образуват големи горски масиви от дървета на възраст над 200 години.

На Дунавските острови се срещат около 1100 животински вида. Островните гори са местообитание на 160 вида птици, над 100 от които гнездят там. Тези гори поддържат някои от най-големите колонии на чапли, корморани и лопатарки. Островите са важни местообитания за гнездене, почивка и зимуване на световно застрашени видове птици като къдроглавия пеликан и червеногушата гъска. Те са и последните запазени местообитания на морския орел в България.

БДЗП работи активно за запазване на последните останали заливни гори покрай река Дунав и на дунавските острови. Изпълняваният в момента проект „Заедно за Дунав”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, обединява усилията на български и румънски природозащитници за реализацията на транс-граничен модел за опазване на природата и устойчиво ползване на природните ресурси по течението на река Дунав.

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4284 посещения

OFF

Последно качено » Новини