Календар

Последното убежище на 32 вида застрашени птици се превръща в кариера за пясък

Натура-2000 място “Рибарници Челопечене” се превръщат в кариера без оценка за въздействие върху околната среда и в нарушение на европейските директиви

СДП Балкани

Натура-2000 място “Рибарници Челопечене” се превръщат в кариера без оценка за въздействие върху околната среда и в нарушение на европейските директиви

В разрез с всички предписания на Българската орнитоцентрала към БАН, Българско Дружество за Защита на Птиците и РИОСВ-София и СДП”Балкани”, концесионерът на рибарниците Челопечене, Софийско - фирма“Хидроекопим-1” е на път да унищожи окончателно едно уникално място и да го превърне в незаконна кариера за добив на пясък!

Мястото беше одобрено на 15.02.2007 от Министерския Съвет за Натура-2000 защитена зона по Директивата за птиците на ЕС.

Скандално, мястото е отдадено на концесия за добив на пясък преди да бъде извършена задължителната по закон екологична оценка и без да се отчита фактът, че е предложено за защитена зона !

В защитеното по НАТУРА 2000 място, което е на път да изчезне заради една кариера за пясък, се срещат световно застрашени видове птици като малък корморан и белоока потапница, последната, от които редовно гнездеше там.

Въпреки че, Сдружение за Дива Природа ”Балкани”, Българската орнитоцентрала и БДЗП алармираха за опасността още преди година, работата по добива е започнала дори преди утвърждаването на ОВОС, зададен от РИОСВ-София .

Челопечене е едно от най-важните места за гнездящи и мигриращи водолюбиви птици в Софийското поле. Тук се срещат 32 застрашени вида птици от приложение 1 на Директива 79/409 на ЕС за опазване на дивите птици и 39 вида - обект на защита от същата Директива поради това, че са мигриращи видове.

Това е и едно от най-важните места за спирка на птиците по време на миграция и предоставяше хранителна база на всички тези видове!

В момента добивът се извършва в северната част на рибарника. Именно там- между двата най-ценни за птиците водоеми, сега са струпани десетки камиони и машини.

Единия от водоемите, в които гнездяха белооките потапници, е вече запълнен с шлака, наноси и тръстиката е буквално погребана от тях. Друг басейн е вече напълно разрушен от изкопните работи. Унищожена е част от тръстиката в други басейни. Нивото на замърсяване и шум и безпокойство е скандално при положение, че става дума за защитено от Директива 79/409 на ЕС.
Не изглежда концесионерът да планира каквито и да е компенсаторни мерки за опазването на уникалните видове птици!

Всичко това – нарушаването на българското и европейското законодателство, е скандално и следва, ако България не иска да изплаща глоби на ЕС за унищожено европейско природно наследство, веднага да се спрат дейностите, поставящи в риск 32 застрашени вида птици!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини