Календар

Решение на ВАС сериознo разклаща доверието в съда

Решение на ВАС сериознo разклаща доверието в съдаПетчленен състав на ВАС отхвърли жалбите на Министерството на околната среда и водите, Зелени Балкани и Българското дружество за защита на птиците във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк в Източни Родопи.

По същия казус МОСВ отмени решение на РИОСВ Хасково, с което регионалната инспекция бе одобрила Оценката за съвместимост с НАТУРА 2000 и Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение. Според МОСВ и природозащитните организации Оценката за съвместимост е била непълна и несъответстваща на изискванията на съответните нормативни документи.

Впоследствие Решението на МОСВ бе обжалвано от инвеститора и отхвърлено съответно от тричленен и петчленен състав на ВАС. Според природозащитните организации тези две решения на съда са пример за несъобразяване с практиката на Съда на европейските общности. Подобни практики са най-честата причина за стартирането на наказателни процедури от страна на ЕС към страните членки.

Съществен момент, формиращ неправилността на решението на тричленен и петчленен състав на ВАС е, че всяка информация, която поставя под основателно съмнение изводите и анализите на извъшената оценка за съвместимост превръща свободата на компетентния орган дали я съобрази или не в негово директно задължение, произтичащо от изискванията на чл. 6(3) на Директива 92/43/ЕИО. РИОСВ Хасково не е сторилa това и е издалa Решение за одобряване. С решението на ВАС, следва МОСВ да докаже дали ще има или не значително въздействие от реализирането на ветропарка - нещо, което в хода на административното производство по произнасянето по жалбите на двете НПО, МОСВ няма законово основание да направи.

Друг ключов момент, показващ неправилното тълкувание на ВАС по отношение националното законодателство и чл. 6(3) на Директива 92/43/ЕИО е изискването за доказване на нарушение на процедурата по ОС по отношение на липсата на минимум едногодишен мониторинг над орнитофауната. Липсата на такъв мониторинг, представлява недостатъчност на информацията в оценката по съвместимост, за да може тази оценка по категоричен начин да посочи липсата на въздействие върху птиците предмет на опазване в съответната защитена зона и РИОСВ Хасково да издаде законосъобразно Решение. В случая този факт е обстоятелство директно водещ до некачествена и непълна оценка по съвместимост и не подлежи на никакво доказване, поради факта, че краткия срок на мониторинга е посочен ясно в доклада по ОС.

Мотивите, с които ВАС отхвърля искането на Зелени Балкани за преюдициално запитване до Съда на Европейските общности, показват, че то наистина е било необходимо и ВАС в настоящето дело грешно тълкува задълженията по прилагане на Директивите на ЕИО в националното законодателство и практиката на Съда на Европейските общности по такива казуси.Тези съществени грешки в решенията на двата състава на ВАС разклащат доверието в националния съд за възможността му правилно да тълкува транспонираното Европейско законодателство.

При своето окончателно решение петчленният състав на ВАС осъди и всички жалбоподатели (МОСВ и двете природозащитни организации) да платят сумите по съдебните разходи на фирмата.

Това поставя в затруднено положение неправителствените организации, които нямат целеви средства за юридически разходи, но тяхна основна цел е да следят за спазването на природозащитното законодателство и да защитават на обществения интерес по отношение на проблемите на околната среда.

В тази връзка Зелени Балкани призовава своите членове и привърженици да подпомогнат изплащането на сумите по съдебните разходи. Това би било незаменима подкрепа за природозащитния сектор и сигурен показател за развитието на гражданското общество в страната.

Дарението може да бъде направено чрез e-pay.bg на линк http://www.greenbalkans.org/show.php?id=304&language=bg_BG&cat_id=46&

Дарение по банкова сметка може да бъде направено на сметката на Зелени Балкани:
IBAN:
BG17UNCR76301043997936 - в български лева
BG42UNCR76301143999151 - в американски долари
BG54UNCR76301443999759 - в евро
BIC/SWIFT код: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк – клон Пловдив
Адрес: Пловдив 4000, ул. Иван Вазов, № 4, тел. 601-601
Титуляр на сметката: СНЦ "Зелени Балкани"

Желая да преведа средства чрез пощенски запис http://www.greenbalkans.org/show.php?id=939&language=bg_BG&cat_id=46&

Желая да направя дарение на място - в офисите на Зелени Балкани http://www.greenbalkans.org/show.php?id=940&language=bg_BG&cat_id=46&

За контакт и повече информация по случая:
Добромир Добринов - Зелени Балкани, моб. тел. 0884004667, е-mail: ddobrinov@greenbalkans.org

http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=1164&cat_id=35

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3115 посещения 1 коментара

Коментари

  1. xrist
    2011-06-18 21:02:09

    ВАС дето със свое решение практически закриха парк Странджа? Тях ги интересуват само парите, не и правосъдието, още по-малко справедливостта.

OFF

Последно качено » Новини