Календар

Българо – румънска орнитологична експедиция по река Дунав

Българо – румънска орнитологична експедиция по река Дунав29 юни – Ден на река Дунав

Екипът на проект „Заедно за Дунав” на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) отбеляза Деня на река Дунав с участието си в организираната от WWF българо-румънска експедиция по крайбрежието на река Дунав за наблюдение на застрашените колонии на птици, които населяват крайречните влажни зони. Участваха експерти от българския и румънския екип на WWF, БАН, Румънското орнитологично дружество, БДЗП, природните паркове Персина и Русенски Лом.

Експедицията започна на 19 юни 2011 г. и продължи една седмица. Тя бе разделена на три екипа, два от които проучиха влажните зони по българския и румънския бряг и един международен, който изследва с лодка островите и пясъчните коси.
Експедицията обиколи всички български и румънски острови и влажни зони, които все още съхраняват богато биоразнообразие. Посетени бяха над 30 важни за опазване на птиците територии от Силистра до остров Кутово край Видин.
„Целта е да се събере информация за състоянието на популациите на диви птици във всички водоеми около реката, а началото е сега, защото в момента е брачният им сезон”, обяснява Свилен Чешмеджиев от свищовския клон на БДЗП.

Поради ниското ниво на р. Дунав, голяма част от влажните зони по българското поречие бяха напълно или частично пресушени. Това бе причината и за малкият брой водолюбиви птици установени по време на експедицията по нашето поречие. Най – интересните наблюдения бяха на стотина белооки потапници в рибарници Мечка, големия брой белобузи рибарки в блато Малък Преславец и морските орли ловуващи при рибарници Хаджи Димитрово.

Въпреки ниското ниво на река Дунав, румънските влажни зони предложиха изключително богато разнообразие от водолюбиви птици. Посетени бяха езерата Сухая и Бистрец, Конфлуента Олт-Дунаре, Калафат-Чупречени, Гърла-Маре и няколко рибарници. Във всяка една влажна зона бяха установени редица редки и застрашени видове между които къдроглави пеликани, белооки потапници, многочислени колонии на рибарки, гмурци, патици и дъждосвирци.


Едно от най-интересните наблюдения е колонията на кафявокрили огърличници в една от влажнитe зони. Вид който по-често може да се наблюдава по Черноморието. Интересни бяха и различните типове местообитанията в посетените райони - редуващи се огромни пасищни площи край влажните зони, запазена горско-дървесна растителнтост по дунавските брегове от бяла и черна топола, множество малки рекички и др.

Екипът ни в Румъния успя да открие и няколко гнездови находища на вечерни ветрушки във вранови колонии. Благодарение на запазените вранови колонии и изключително богатото разнообразие от земеделски култури около влажните зони този вид сокол все още се среща в равнинните райони на Южна Румъния.

Резултатите от експедицията ще послужат за разработването на следващи конкретни стъпки за трансграничното опазване на изключителното биоразнообразие на река Дунав и прилежащите територии.

Участието на БДЗП в експедицията е част от дейностите по проект „Транс-граничен модел за опазване на природата и устойчиво ползване на природните ресурси по течението на река Дунав”. Проектът е финансиран по програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г., целящ да подобри опазването на природата и да допринесе за устойчивото управление на природните ресурси в трансграничния район по поречието на река Дунав, обхващащ пет български области (Видин, Монтана, Враца, Плевен и Велико Търново) и четири румънски окръга (Мехединти, Долж, Олт и Телеорман).

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3516 посещения

OFF

Последно качено » Новини