Календар

Българското дружество за защита на птиците и ЕВН България подписаха Меморандум за сътрудничество и разбирателство

Българското дружество за защита на птиците и ЕВН България подписаха Меморандум за сътрудничество и разбирателствоПървите изолирани стълбове с природозащитна цел са факт

8 юли, представители на ръководствата на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и на ЕВН България ЕАД подписаха Меморандум за сътрудничество и разбирателство. Председателите на Управителния съвет на двете организации – Петър Янков и Йорг Золфелнер засвидетелстваха готовността си за съвместна работа и сътрудничество в дейности по опазване на птиците от рискове, свързани с електроразпределителната мрежа.

Подписването на меморандума съвпада с началото на изолирането на електрически стълбове по проект, финансиран от Европейската комисия LIFE+ за „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от Натура 2000 в България”, осъществяван от БДЗП. От 4 до 7 юли беше извършено първото поставяне на изолации на електрически стълбове с природозащитна цел. Поставени бяха 222 изолации на 74 стълба в районите, където се среща световно застрашения царски орел. До края на август предстои да бъдат обезопасени общо около 500 стълба около Елхово и Тополовград, попадащи в Натура 2000 зони „Западна Странджа” и „Сакар”.

Загиването на птици от токов удар при кацане по необезопасени стълбове и съоръжения e една от сериозните заплахи, както в България, така и в други Европейски страни и е причина за смъртта, както на световно застрашени грабливи видове птици като царския орел и ловния сокол, а също и на широко разпространени видове като белия щъркел, който е една от най-честите жертви. Резултатите от проучването на смъртността от токов удар сочат, че смъртността е най-висока в открити затревени площи и пасища. Проучванията на вида показват, че малкото останали гнезда на царски орли в България попадат на лицензионната територия на „ЕВН България Електроразпределение” АД. В рамките на проекта LIFE+, БДЗП направи проучване на смъртността при дивите птици, причинена от токов удар, а чрез сателитното проследяване на царски орли се доказа, че и те също стават жертва на токови удари.

През 2010 г. БДЗП и ЕВН България идентифицираха най-рисковите електропроводи около гнездата на тези птици на територията на Клиентски енергоцентър (КЕЦ) Елхово и КЕЦ Бургас Юг, които ще бъдат обезопасени до края на 2011 г. чрез поставяне на специални предпазни покрития върху изолаторите и проводниците на стълбовете. Изолациите се поставят върху определен тип стълбове, със стърчащи нагоре изолатори, при които проводниците са близо до върха на стълба, който е предпочитано място за кацане от птиците. Това дава предпоставка птицата да докосне с крило проводника и така да направи контакт между него и стълба, което предизвиква смъртта й и изключване на мрежата и авария.

ЕВН България и БДЗП работят заедно и по още един LIFE+ проект - „Живот за Бургаските езера”, чиято цел е намаляването на смъртността от сблъсък и токов удар на защитени видове водолюбиви птици в района на Бургаските влажни зони (Атанасовско езеро, Бургаско езеро и комплекс Мандра-Пода). ЕВН България ЕАД работи и по други проекти за опазване на биологичното разнообразие на цялата територия на снабдяване в Югоизточна България. Дружеството предприема активни действия за опазването на защитените видове бял щъркел (Ciconia ciconia), чрез обезопасяването на рискови щъркелови гнезда, разположени върху стълбове от електроразпределителната мрежа. Чрез поставянето на проектирани от инженери специални платформи гнездата се повдигат на безопасно разстояние от проводниците, като по този начин се предотвратява опасността от къси съединения и се намалява броя на прекъсванията, възникващи вследствие на контакт на птиците или части от гнездото с проводниците.

През 2010 г. ЕВН България обезопаси общо 349 гнезда на стойност близо 17 000 лв. В райони с висока аварийност, причинена от птици, ЕВН България е инвестирала в допълнителни материали за обезопасяване – общо 388 комплекта за електрически стълбове на стойност 35 000 лв. се грижат за безопасността на птиците. Най-много са монтирани в КЕЦ Карнобат – на 108 стълба, и в КЕЦ Загоре – на 150 стълба.

За проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол

Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от Натура 2000 в България” (LIFE 07 NAT/BG/000068) е първият български проект по програма LIFE+ на Европейския съюз. Той се изпълнява от БДЗП в срок от пет години (2009 – 2013). Осъществява се в 10 ключови територии, част от мрежата Натура 2000 – Сакар, Западна Странджа, Сините камъни – Гребенец, Каменски баир, Централен Балкан, Средна гора, Врачански Балкан, Мостът на Арда, Бесапарски ридове и Понор. Вижте повече на www.SaveRaptors.org. Проектът има за цел да предотврати изчезването на ловния сокол от България и да увеличи с 20% националната популация на царския орел.

Основните дейности по проекта включват:
- Поставяне на сателитни предаватели на млади царски орли с цел проследяване на техните движения и събиране на данни за заплахите;
- Охрана на гнездата с цел осигуряване на спокойствие по време на най-чувствителния период на мътене и отглеждане на малките;
- Изкуствено подхранване на царските орли през зимата и размножителния период;
- Поставяне на изкуствени гнезда за двата вида;
- Засаждане на черни тополи в районите, където дърветата са изсечени. Това е предпочитаното дърво за гнездене на царския орел;
- Опазване на местообитанията и подпомагане на хранителната база на царския орел. За тази цел са създадени 2 овцевъдни ферми и високопланински заслон за овце. Пасищното животновъдство поддържа пасищата от обрастване, а това е благоприятно за лалугера – любимата храна на орела.;
- Изолиране на необезопасените електрически стълбове в радиус от 5 км. от гнездата на орлите;
- Информиране и образоване на местните общности за ползите от опазването на двата вида и привличане на поддръжници.

Партньор на БДЗП по проекта LIFE+ е природозащитната организация ММЕ-BirdLife Унгария, която предостави ценен опит при определянето на най-добри практики за изолирането на опасни за птиците ел. стълбове. Те представиха опита си за използването на най-подходящия вид изолатори при различни видове опасни за птиците електрически стълбове. Унгария е една от страните, в която се търсят ефикасни решения за предпазването на птиците от токов удар по мрежата средно напрежение. От 2004 година насам – ММЕ- BirdLife Унгария е провела 5 национални проучвания за смъртността на птиците по електропреносната мрежа. Резултатите от които показват, че в Унгария годишно при токов удар загиват минимум 30 000 птици, главно грабливи и вранови птици.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3840 посещения

OFF

Последно качено » Новини