Календар

Върховният Административен Съд взе решение, показващо воля в прилагането на природозащитното законодателство

 Върховният Административен Съд взе решение, показващо воля в прилагането на природозащитното законодателствоВърховният Административен Съд потвърди Решение на Административен съд гр.Бургас от 16 март 2011г., с което се отменяше решение на РИОСВ Бургас за одобряване инвестиционно предложение за курортно строителство в близост до Поморийско езеро, гр.Поморие.

През март тази година Административен съд гр.Бургас отмени въпросното решение на РИОСВ Бургас (http://greenbalkans.org/article_files/130156876285.pdf), след подадена жалба по реда на АПК от СНЦ ”Зелени Балкани”.

В решението си Адимнистративен съд гр.Бургас, бе отчел липсата на ясно посочени срокове на полевите проучвания за анализа на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета на опазване на защитените зони по двете Директиви на ЕИО в района, липсата на ясни и обосновани мотиви в решението за одобряване на инвестиционното предложение, както и множество нарушения на процедурата.

Решението на ВАС е поредна стъпка в утвърждаването на законността в държавата при прилагането на процедури по чл.31 от ЗБР, касаещи опазването на видове и местообитания в защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2509 посещения

OFF

Последно качено » Новини