Календар

България няма нужда от експериментални технологии за улавянето на СО2, водещи до двойно поскъпване на тока

България няма нужда от експериментални технологии за улавянето на СО2, водещи до двойно поскъпване на токаСофия – Международната природозащитна организация WWF (като част от Коалиция за климата – България) призовава парламентарните комисии да вземат предвид всички рискове за хората и околната среда и да се съобразят с липсата на опит за внедряване на технологии за улавянето и съхраняването на въглероден диоксид (УСВД - Carbon Capture and Storage) в топлоелектрическите централи и големите горивни инсталации, които са основният причинител на парникови газове.

Законопроектът1 за УСВД беше одобрен от Министерски съвет в края на септември 2011 г. и внесен в парламента за разглеждане от ресорните комисии – по икономическата политика, енергетика и туризъм, по околната среда и водите и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Членовете на парламентарните комисии могат да се позоват на точка 19 на директивата, както и на чл. 4 ал. 1, който гласи2:
„Държавите-членки запазват правото си да определят зоните, измежду които могат да бъдат подбрани места за съхранение в съответствие с изискванията на настоящата директива. Това включва правото на държавите - членки да не позволяват съхранение в определени части от своята територия или на цялата си територия”.

България отново закъснява с транспонирането на европейското законодателство, но това не е причина да се приеме закон, който обрича на ниска възвращаемост на безсмислени инвестиции и на растящи цени на тока, ако се приложи тази технология. Също така в момента не е необходимо да се приема закон, който разрешава изграждането и внедряването на такива технологии, след като самата директива осъзнава липсата на информация и предвижда ревизия след 4-5 години. Страни като Австрия и Германия вече забраниха УСДВ като твърде скъпа и рискова технология, безперспективна за справянето с климатичните промени.

Не на последно място, България няма подходящи геоложки условия или пък те са твърде недостатъчни като обем за складирането на СО2. Затова държавата би трябвало да се фокусира земните недра да се използват по устойчив и безопасен начин в борбата с климатичните промени чрез изграждане на геотермални електроцентрали например.
Съществува огромен неизползван потенциал в България за борба с климатичните промени чрез мерки за залесяване и опазване на горите, опазването на природните екосистеми и внедряването на високоефективни технологии в производството и на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които са безопасни и значително по-евтини от УСВД.

Повишаването на енергийната ефективност, развитието на достъпните технологии от ВЕИ, санирането на сградния фонд, възстановяването на горите ще снижат значително парниковите емисии и ще обезсмислят напълно необходимостта от огромни инвестиции в УСВД технологията у нас.

Предложеният законопроект е преждевременен и има редица пропуски по отношение на рисковете за здравето на хората и околната среда, безопасността и бъдещите финансови задължения на държавата към оператора на инсталацията за инжектиране.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2397 посещения

OFF

Последно качено » Новини