Календар

Становище относно ЗИД на Закона за горите, приет от Народното събрание на 13 юни 2012 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 234 от 16 юни 2012 г. на Президента на РБ

Становище относно ЗИД на Закона за горите, приет от Народното събрание на 13 юни 2012 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 234 от 16 юни 2012 г. на Президента на РБИзх № 120/28.06.2012 г.

До Народното събрание

На вниманието
на Комисията по земеделие и гори

Уважаеми Госпожи и Господа народни предствители,

Сдружение Зелени Балкани подкрепя всички досегашни становища, изразени от Коалиция „За да остане природа в България”, в процеса на промяна на Закона за горите. В рамките на процедурата за обществено обсъждане, ние предлгаме на Вашето внимание няколко предложения, които са свързани тематично с дискутираните членове от закона и които са насочени към разрешаване на актуални проблеми в българското горско стопанство, свързани с:

- намаляне финансовите тежести върху собствениците на маломерни горски имоти;
- осигуряване на адекватна защита и опазване от посегателства на маломерните горски имоти;
- реално и бързо въвеждане на плащанията за екосистемни услуги, което ще осигури финансови ползи за всички собственици на горски територии
- защита интересите и конституционните права на недържавните горски собственици и поощряване на животновъдството у нас;
- увеличаване приходите от ползванията на държавните гори от трети лица;

Като се надяваме нашите предложения да бъдат обсъдени,

Оставаме с уважение:

Николай Стоянов,
Член на УС на СНЦ "Зелени Балкани"

1. Горскостопанско планиране на частните имоти с площ до 20 декара

§ 1. В чл. 13 се правят следните допълнения:

1. Ал.2 се променя както следва:
(2) Горскостопанските планове за териториалните поделения на държавните предприятия по чл. 163 се изработват съобразно границите на горските териториални единици и включват горските територии държавна собственост и тези, собственост на физически лица , юридически лица и техни обединения с площ до 2 ха.

2. В ал. 3 след думата „имоти” се добавя „от 2”

3. Ал. 7 се променя както следва:
(7) Изработването на горскостопанските планове и програми се финансира от техните собственици, а за горските територии - държавна собственост и тези, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с площ до 2 ха - от държавните предприятия по чл. 163.
4. В ал. 11 накрая се добавя „и/или от съответното държавно предприятие по чл. 163”.

5. Създава се ал. 14:
„(14) Ако физическите лица, юридическите лица и техни обединения, чиято собственост е устроена по реда на ал.2, не желаят да ползват горскостопанския план, същите ползват горските ресурси на основата на горскостопанска програма, изработването на която те финансират.”

Мотиви – разрешава проблема с големите разходи по изготвяне на горскостопански програми и техните екологични оценки за малките горски имоти с площ до 20 декара. Предложеното решение е планиранията на ползването на горски ресурси да се извършва в рамките на изготвянето на горскостопанските планове на държавните горски и ловни стопанства, за сметка на държавните предприятия. Ако лицата не са доволни от извършеното планиране, могат да финансират самостоятелно горскостопански програми за своя сметка.

2. Охрана на частните гори с площ до 20 декара

§.. В член 187 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Действията по предотвратяване на нарушенията в горските територии, с обща площ до 2 ха, собственост на физическите лица, юридическите лица и техни обединения, се извършват безвъзмездно от държавните предприятия.
§.. В член 188 се правят следните допълнения:
В ал. 1 след израза „тяхна собственост,” се допълва израрза „тези по чл. 187 ал.3 и”

Мотиви – малките горски собственици нямат финансова и организационна възможност да организират охраната на своята собственост, което води до засилване на бракониерството в частните гори. От своя страна, невъзможността да ги опазят, мотивира собствениците да търсят възможност да ги изсекат, за да могат да получат поне някакъв приход от тях. Предложението ни включва задължение превантивните действия за опазване, както и дейностите за установяване и предотвратяване на нарушенията в тези имоти, да се поемат от държавните предприятия по ЗГ.

3. Паша на домашни животни
§.. В член 124 се правят следните изменения : отпада т.6

Мотиви – настоящия текст на т. 6 забранява пашата на домашни животни в дивечовъдните участъци на държавните горски стопанства и в ловностопанските райони на държавните ловни стопанства. В този обхват са включени и частни, и общински имоти и е недопустимо да се ограничава по този начин тази собственост, за сметка на дивечоразвъдната дейност. В момента на много места в страната има сериозно напрежение и селскостопанските производители се отказват от животновъдството заради липсата на места за паша.

4. Плащания за екосистемни услуги

§.. В Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите се включва нов параграф със следното съдържание :

§.. (1) До приемането на областните планове за горскостопанско развитие, плащанията за обществените екосистемни ползи по чл.249 ал.1, благоприятстващи за извършването на обществени екосистемни ползи, се извършват на основата на договори по реда на Закона за задълженията и договорите. Инициатор за сключване на договора може да бъде както ползвателя на екосистемната полза, така и собственикът на поземеления имот, оказващ екосистемната полза.
(2) Договорите по ал.1 за държавните гори се сключват от директора на съответното държавно предприятие, а за общинските гори – от кмета на общината.
(3) Плащанията по ал.1 могат да се извършват и в случаите, когато горските територии, за които се дължи плащане, не са сертифицирани.
(4) До издаване на наредбата по чл. 249 ал.8, размерът на плащането се определя на базата на съгласието между двете страни по договора. Този размер може да се запази до 5 години от датата на приемането на наредбата , но не повече от 3 години от датата на приемането на областните планове за горскостопанско развитие.

Мотиви – настоящият текст разрешава справедливо проблема със забавянето на процеса по приемане на наредбата по реда на чл. 249 ал.8 и областните планове за горскостопанско развитие. Подобно решение (свободни и доброволно сключени договори) действа във всички страни, в които са въведени плащания за екосистемни услуги. Приемането му ще поощри процеса на въвеждане на плащанията за екосистемни услуги и ще доведе до повече приходи за собствениците на горски територии.

5. Ползване от маломерните горски имоти

§.. В Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите се включва нов параграф със следното съдържание :

(1) До изготвяне на горскостопански план по чл. 13 ал.2 или горскостопанска програма, собствениците на поземлени имоти в горски територии с площ до 2.0 ха могат да извършват ползване на дървесина при следните условия:
1. Не могат да се провеждат окончателни фази на възобновителни сечи.
2. Не могат да се провеждат сечи за издънково възобновяване или средностъбено стопанисване.
3. Размерът на ползването не може да бъде по-голям от 15% от запаса на насаждението.

Мотиви – настоящият текст разрешава справедливо проблема с липсата на горскостопански планове и ще поощри устойчивото стопансиване на маломерните горски имоти. Разпоредбата ще действа до приемането на горскостопанските планове за съответната територия, финансирани от държавата или до изработването на програма, финансирана от сосбтвеника. Този пример има аналози в горското стопанство на някои еврпейски страни, където вместо процент от запаса, се използва количествен показател.

6. Развитие на текстовете, свързани с правото на ползване на горски имоти

В § 17 от Закона за изменение и допълнение на Закона за горите се правят следните промени:

1. Настоящият текст става ал. 1
2. Съдават се нови алинеи 2 и 3:
(2) „в чл. 69 ал.1 се създават нови точки 4 и 5:
4. за горските територии, попадащи в обхвата на оградени площи и бази за интензивно стопанисване на дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча.
5. за извършване на дейности, които не представляват строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и този закон. ”
(3) В чл. 69 се създават нови ал. 4 и 5 със следното съдържание:
„(4) Правото на ползване за горски територии - публична държавна и общинска собственост, се учредява за срок, не по-дълъг от 10 години.
(5) Правото за ползване по ал.1 т.5 за горските територии държавна и общинска собственост, се учредява по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост"

В § 19 от Закона за изменение и допълнение на Закона за горите се изменя както следва:
„В чл. 71 ал.1 думите „ свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства” се заменя с „ по чл. 69 ал.1 т. 1 и т.4”

Мотиви - съгласно Закона за лова и опазване на дивеча се дава възможност за заграждане на държавни, общински и частни територии за създаване на оградени ловни площи и бази за интензивно стопанисване на дивеча. Тези огради:
- се правят със стопанска цел;
- повишената плътност на дивеча води до щети на околната среда;
- ограничават конституционното право за придвижване на на гражданите;
- ограничават в значителна степен дърводобива на оградената територия;
- не могат да се използват от никой друг, освен от фирмите, с които са сключени договори за съвместни дейности или са отдадени по реда на ЗЛОД.
Недопустимо е такива изключителни права да се дават безвъзмездно за ползвателя му. Предлаганите поправки създават механизъм за овъзмездяване на предоставянето на правото на заграждане на ловностопански площи.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3230 посещения

OFF

Последно качено » Новини