Календар

Съвместното управление на защитена зона Циганско градище ще бъде обсъдено на среща в Златоград

Съвместното управление на защитена зона Циганско градище ще бъде обсъдено на среща в ЗлатоградНа 17 октомври, 2012 г. в Златоград ще се проведе третата работна среща между заинтересованите страни от Област Смолян за съвместно управление на защитена зона “Циганско градище”. Срещата се проведе в зала „Станислав Сивриев” в етнографския комплекс в града от 10:30 до 16:30 ч.

Срещата е открита за всички лица и институции, които имат интерес към планирането и бъдещото управление на защитена зона „Циганско градище”. Към момента участие в срещата са заявили представители на общините Златоград, Мадан, Рудозем, Областна управа – Смолян, ДГС Златоград, ДГС Смилян, Представители на Етнографски Ареален Комплекс – Златоград, неправителствени организации от Рудозем и Златоград, журналисти и други заинтересовани граждани.

Това е третата от цикъл работни срещи, планирани в рамките на проект „Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян” . Срещите целят стартирането на ефективен диалог за бъдещото съвместно управление на защитена зона „Циганско градище”. Зоната е част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 от 2007 г. и за нея следва да се изготви план за управление . Една от основните задачи, поставени на първите две работни срещи, провели се съответно в Рудозем и Мадан, бе формирането на реално действаща съвместна група, която в последствие да се заеме и с изготвянето на плана за управление на защитената зона. Участниците в срещите до момента са единодушни, че бъдещият план за управление би следвало се изготви с активното участие на хората от региона. Това е движещият мотив, както на организторите, така и на останалите участници в срещите, тъй като управлението на един природен обект би следвало да се планира и осъществява в хармония както с нуждите на екоситемата, така и с опитът, знанията и нуждите на местните общности.

На срещата на 16 октомври ще бъдат представени юридическите форми и възможности за формално обединение на всички заинтересованите страни – както институции, така и граждани, стопански и нестопански организации. Немският опит в управлението на НАТУРА 2000 зони ще бъде представен от г-н Карстен Бурграф . Той е представител на немска неправителствена структура, която успешно извършва дейности в защитени зони от общоевропейската екологична мрежа в Германия.

Проектът „Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян” , в рамките на който се осъществяват работните срещи се изпълнява от Сдружение „Зелени Балкани” и Фондът за Европейско природно наследство – ЕВРОНАТУР (Германия). Средствата са осигурени от Министерство на околната среда на Германия (BMU), Федерална агенция по околна среда на Германия (UBA) и Федерална агенция за опазване на природата на Германия (BfN). Горите в смолянския регион са едни от най-добре запазените и добре стопанисвани в България и това е една от причините немските научни институции да насочат вниманието и подкрепата си към тях. Основната цел на проекта е да създаде капацитет за още по-устойчиво управление на това природно богатство и да синхронизира практиките в смолянските горски стопанства с изискванията на европейското законодателство.

Допълнителна информация за ЗЗ „Циганско градище” (BG0000372):

Защитена зона „Циганско градище” е част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 от 2007 г. Обявена е по реда на Европейската директива за природните местообитания (92/43/ЕИО). Предмет на опазване в зоната са значими за общността видове като глухарят, вълкът, мечката, дивата коза и пъстрият пор. Защитени са също осемте вида прилепи: широкоух прилеп, малък подковонос, голям подковонос, средиземноморски подковонос, а също и видовете дългоух, остроух, голям и трицветен нощник. От земноводните и влечугите, в рамките на Директивата се опазват двата вида сухоземни костенурки – шипобедрената и шипоопашата, както и дребната жаба жълтокоремната бумка, която се среща в чисти реки, ручеи и дори в коритата на някои планински чешми. Установените безгръбначни, предмет на опазване в зоната, а и в горите извън нея са ручейният рак, алпийската розалия, буковият сечко, обикновеният сечко и бръмбарът рогач. В „Циганско градище” е установено разнообразие от 11 ценни природни местообитания, сред които много добре запазени букови, бялборови и дъбово-габърови гори, както и богати на биоразнообразие тревни съобщества, като планинските сенокосни ливади и оро-мизийските ацидофилни тревни съобщества. От голямо значение е и опазването на някои ендемични видове, като родопския крем.

Овен, че е зона от НАТУРА 2000, поради своето разположение и добре запазена дива природа, „Циганско градище” е и част от Инициативата „Европейски зелен пояс”. Тази инициатива цели да създаде своеобразна мрежа от защитени територии по протежението на бившата „Желязна завеса” в цяла Европа. Днес тези територии все още са много богати на редки растителни и животински видове поради ограничения достъп на хора до тях по време на Студената война. Инициативата и основното финансиране за създаването на „Европейски зелен пояс” отново идва от немски правителствени и неправителствени организации.

Допълнителна информация за видовете и зоната можете да научите на сайта на проекта: http://greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2963 посещения

OFF

Последно качено » Новини